Uniwersytet Wrocławski – Wydział Nauk Biologicznych – Instytut Genetyki i Mikrobiologii

header

 

 

 

 

Uniwersytet Wrocławski – Wydział Nauk Biologicznych – Instytut Genetyki i Mikrobiologii

INSTYTUT GENETYKI I MIKROBIOLOGII
Uniwersytetu Wrocławskiego
ul. Przybyszewskiego 63/77, 51-148 Wrocław
tel. +48 71 375 62 13, fax. 71 325 21 51

http://www.biologia.uni.wroc.pl/pl/page/wydzial/struktura/Instytut-Genetyki-i-Mikrobiolo

Dyrektor
tel. (+48) 71 375 62 79
Z-ca Dyrektora ds. dydaktycznych
tel. (+48) 71 375 63 57

Sekretariat
tel. (+48) 71 375 62 13, (+48) 71 325 21 51
fax: (+48) 71 325 21 51
email: igm@uwr.edu.pl

Sekretariat dydaktyczny
tel.: (+48) 71 375 63 12

Mikrobiologia

Kierunek mikrobiologia to nowoczesne studia uwzględniające stale zmieniające się potrzeby rynku pracy. Studenci będą przygotowywani do pracy w zawodach wymagających dociekliwości i dokładności. Celem tych studiów jest jak najdoskonalsze wykształcenie merytoryczne, możliwe dzięki nowoczesnemu programowi, szerokiemu asortymentowi wykładów, ćwiczeń i badań laboratoryjnych, wspieranemu przez technologie informacyjne. Studenci kierunku mikrobiologia będą mieli gruntowne przygotowanie i podstawy do pracy w instytucjach naukowo-badawczych oraz ośrodkach badawczo-rozwojowych, jednostkach kontrolno-pomiarowych, laboratoriach diagnostycznych służby zdrowia i służb weterynaryjnych (po spełnieniu warunków określonych w rozporządzeniu ministra zdrowia), w laboratoriach przemysłu spożywczego, farmaceutycznego, kosmetycznego, w instytucjach działających w dziedzinach biologii medycznej, ochrony zdrowia i środowiska, w ośrodkach zajmujących się poradnictwem i profilaktyką zdrowotną oraz w szkolnictwie (po zdobyciu uprawnień pedagogicznych zgodnie z ministerialnymi standardami kształcenia przygotowującymi do  wykonywania zawodu nauczyciela). Absolwenci studiów  licencjackich otrzymują tytuł licencjata mikrobiologii.  Wiedza oraz umiejętności  uzyskane na studiach I stopnia umożliwiają dalszą edukację na tym samym kierunku lub na studiach o zbliżonym profilu.  Absolwenci Wydziału Nauk  Biologicznych są niezwykle cenionymi pracownikami oraz  kandydatami na studia doktoranckie realizowane w Polsce  jak i w wielu krajach europejskich.  Efekty kształcenia na kierunku mikrobiologia zostały uchwalone uchwałą Senatu UWr nr 21/2013.