Miasto przystępuje do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego w rejonie ulic Kępińskiej, Kamieńskiego i Torowej we Wrocławiu

Na wniosek Prezydenta Wrocławia Jacka Sutryka, Rada Miejska uchwaliła wniosek o przystąpienie do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego w rejonie ulic Kępińskiej, Kamieńskiego i Torowej we Wrocławiu.

Na tym terenie znajdują się m.in. ogrody działkowe oraz co należy przypomnieć, niezagospodarowany teren działek, po byłym koczowisku, który aktualnie Urząd Miejski planuj sprzedać.

Jak czytamy w uzasadnieniu: „W związku ze złożonym wnioskiem właściciela jednej z działek, uznano za zasadne przystąpienie do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego. Celem planu jest korekta zasad zagospodarowania, wprowadzenie zapisów dopuszczających rozwiązania alternatywne i innowacyjne dotyczące zieleni miejskiej i możliwości pozyskiwania energii z odnawialnych źródeł energii oraz pozwalających zapewnić odpowiedni układ komunikacyjny.”

Mieszkańcy przygotowali PETYCJĘ w sprawie wstrzymania sprzedaży terenu (po koczowisku) przy ul. Kamieńskiego na cele przemysłowe oraz POPIERAJĄCĄ budowę kompleksu sportowo rekreacyjnego dla mieszkańców północnego Wrocławia!

Przypominamy, że wciąż są zbierane podpisy pod PETYCJĄ MIESZKAŃCÓW!
Aby uzyskać więcej informacji na temat PETYCJI kliknij TUTAJ

—————————————————————————

Treść uchwały Rady Miejskiej:

GRANICA OBSZARU OBJĘTEGO PLANEM – zagospodarowania przestrzennego w rejonie ulic Kępińskiej, Kamieńskiego i Torowej we Wrocławiu

INFORMACJA ZE STRONY URZĘDU MIEJSKIEGO

21. Projekt uchwały w sprawie przystąpienia do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego
w rejonie ulic Kępińskiej, Kamieńskiego i Torowej we Wrocławiu – druk nr 942/21

– wnioskodawca – Prezydent Wrocławia – Jacek Sutryk
– referuje – Dyrektor Departamentu Strategii i Rozwoju Miasta – Jacek Barski
– opiniują – Kluby radnych, Komisja Statutowa, Komisja Rozwoju Przestrzennego i Architektury

„Uzasadnienie 

do projektu uchwały Rady Miejskiej Wrocławia w sprawie przystąpienia do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego w rejonie ulic Kępińskiej, Kamieńskiego i Torowej we Wrocławiu 

Obszar objęty projektem planu położony jest w północnej części Wrocławia, w obrębach geodezyjnych Karłowice, Poświętne i Różanka. Jego granice wyznaczają ulice Żmigrodzka, Henryka Michała Kamieńskiego i Torowa oraz linia kolejowa. 

Zgodnie ze „Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego Wrocławia” przyjętym Uchwałą Nr L/1177/18 Rady Miejskiej Wrocławia z dnia 11 stycznia 2018 r. (Biuletyn Urzędowy RMW z 2018 r. poz. 5), określającym politykę przestrzenną miasta, zwanym dalej Studium, obszar objęty przystąpieniem znajduje się w kilku jednostkach urbanistycznych: B5 – Żmigrodzka w obszarze przeznaczeń AG – aktywności gospodarczej oraz U – usługowym, B6 – Kamieńskiego w obszarze przeznaczenia M – obszarze mieszkaniowym o stylu zamieszkiwania osiedli blokowych, oraz w niewielkiej części w korytarzach ulic klasy Z w jednostkach urbanistycznych B1 – Karłowice i B2 – Polanka – Różanka. 

Na przedmiotowym obszarze obowiązuje miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego obszaru położonego w rejonie ulicy Kamieńskiego we Wrocławiu, przyjęty uchwałą Nr XXXV/1168/09 Rady Miejskiej Wrocławia z dnia 18 czerwca 2009 r. (Dz. Urz. Woj. Doln. z 2009 r. Nr 123 poz. 2553 oraz z 2019 r. poz. 3432). 

Strukturę przestrzenną stanowią budynki produkcyjne, magazynowe, handlowe i usługowe, główny punkt zasilania, ogródki działkowe oraz niezabudowany obszar. 

W związku ze złożonym wnioskiem właściciela jednej z działek, uznano za zasadne przystąpienie do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego. 

Celem planu jest korekta zasad zagospodarowania, wprowadzenie zapisów dopuszczających rozwiązania alternatywne i innowacyjne dotyczące zieleni miejskiej i możliwości pozyskiwania energii z odnawialnych źródeł energii oraz pozwalających zapewnić odpowiedni układ komunikacyjny. 

Po przeprowadzeniu analiz dotyczących uwarunkowań stanu istniejącego, obowiązujących ustaleń planistycznych, w tym regulacji określonych w Studium, w świetle obowiązujących przepisów o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym należy stwierdzić, że przystąpienie do sporządzenia planu w przyjętych granicach jest zasadne. 

Projekt uchwały nie zawiera danych prawnie chronionych.”

Źródło: https://bip.um.wroc.pl/

Projekt

UCHWAŁA NR ………….

RADY MIEJSKIEJ WROCŁAWIA

z dnia …………………2021 r.

w sprawie przystąpienia do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego

w rejonie ulic Kępińskiej, Kamieńskiego i Torowej we Wrocławiu

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 15 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U.

z 2020 r. poz. 713 i 1378) i w związku z art. 14 ust. 1, 2 i 4 ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu

i zagospodarowaniu przestrzennym (Dz. U. z 2020 r. poz. 293, 471, 782, 1086 i 1378 oraz z 2021 r. poz. 11)

Rada Miejska Wrocławia uchwala, co następuje:

§ 1. Przystępuje się do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego w rejonie ulic

Kępińskiej, Kamieńskiego i Torowej we Wrocławiu, zwanego dalej planem.

§ 2. Granice obszaru objętego planem określa załącznik do uchwały.

§ 3. Wykonanie uchwały powierza się Prezydentowi Wrocławia.

§ 4. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Przewodniczący

Rady Miejskiej Wrocławia