PETYCJA DO PREZYDENTA WROCŁAWIA – STOP SPALARNI ODPADÓW NA RÓŻANCE!

Na Osiedlach zbierane są podpisy pod petycją.
Osoby chcące włączyć się do akcji i samodzielnie zbierać podpisy wśród swoich sąsiadów, rodziny, znajomych mogą wydrukować petycję i listę do zbierania podpisów. Chętnych PROSIMY O KONTAKT NA ADRES: kontakt@karlowice-rozanka.com.pl lub Facebooka Osiedle Karłowice-Różanka lub Facebooka „STOP Spalarni Odpadów”!
Kto będzie miał zebrane podpisy, prosimy aby wysłał nam informację na kontakt@karlowice-rozanka.com.pl .

—————————————————————————————————————————————–

Wrocław, 13.03.2017r.

 

Szanowny Pan
RAFAŁ DUTKIEWICZ
Prezydent Wrocławia

PETYCJA

Dotyczy: sprzeciwu wobec planów budowy przez Fortum Power and Heat Polska Sp. z o.o. instalacji energetycznego spalania paliw o mocy cieplnej 225 MWt opartej o wykorzystanie paliwa alternatywnego, węgla kamiennego i biomasy we Wrocławiu przy ul. Obornickiej 195, lokalizowanej na działkach nr 2/9, 2/10, AM-5 obręb Różanka (WSROOŚ.6220.165.2016.AN).

My, niżej podpisani mieszkańcy Wrocławia, zgłaszamy stanowczy sprzeciw i zwracamy się do Pana Prezydenta o podjęcie decyzji w sprawie niedopuszczenia do budowy nowej wielopaliwowej elektrociepłowni o mocy 225 MWt na osiedlu Różanka, przy ulicy Obornickiej 195 we Wrocławiu, przez firmę Fortum.

Uzasadnienie

Stanowczo nie zgadzamy się na to, czego dowiedzieliśmy się z uzyskanych przez nas informacji, z których wynika, że:

 1. Poza węglem i biopaliwami mają być spalane paliwa alternatywne, w tym wysuszone odpady ściekowe. Materiały do produkcji paliw alternatywnych to głównie odpady wysokokaloryczne, takie jak opony, rozpuszczalniki, tworzywa sztuczne, tekstylia, oleje odpadowe, odpady zwierzęce, itp. Ilość odpadów paliw alternatywnych i osadów ściekowych ma wynosić do 240 000 000 kg/rok. Planowana inwestycja będzie wytwarzać łącznie 150 614 000 kg odpadów rocznie, z czego 43 000 kg/rok odpadów niebezpiecznych! Elektrociepłownia tego typu kwalifikowana jest do przedsięwzięć zawsze znacząco oddziaływujących na środowisko! Projekt przewiduje cztery silosy o łącznej pojemności 20 000 m3 na składowanie biopaliw i paliw alternatywnych, dowożonych ciężarówkami, instalację energetycznego spalania z kominem o wysokości czterech osiedlowych wieżowców (120 m).
 1. Zanieczyszczenia powstałe w wyniku spalania będą spadały m.in. na część mieszkalną Różanki, Karłowic, Polanki, Poświętnego, Polanowic, Sołtysowic, ale także na Śródmieście, Osobowice, Widawę, Lipę Piotrowską, Kozanów, Maślice i osiedla bardziej oddalone. Jest to spowodowane tym, że we Wrocławiu wiatry wieją głównie z kierunku zachodniego i północno-zachodniego, ale ponad 40% wiatrów wieje z innych kierunków. Zwiększy się zanieczyszczenie powietrza takimi substancjami jak: Pył zawieszony PM10, Pył zawieszony PM2,5, Dwutlenek siarki, Dwutlenek azotu, Substancje organiczne, Chlorowodór, Fluorowodór, Tlenek węgla, Kadm + Tal, Rtęć, Sb+As+Pb+Cr+Co+Cu+Mn+Ni+V, Dioksyny i furany, Węglowodory alifatyczne, Węglowodory aromatyczne.
 1. Wrocław chce wkroczyć na drogę walki ze smogiem. Jednak ta inwestycja nie wpisuje się w tę ideę. Położenie Wrocławia sprzyja zastojowi powietrza i kumulacji zanieczyszczeń na obszarach osiedli.
 1. Szczególnie północna część miasta będzie dodatkowo narażona na zwiększony hałas, niszczenie dróg, dodatkowe zanieczyszczenie spalinami samochodowymi (setki przejazdów samochodów ciężarowych dowożących biomasę i odpady do zbiorników oraz wywożących popioły)!
 1. Dodatkową uciążliwością dla mieszkańców staną się trujące i śmierdzące wyziewy ze składowanych paliw alternatywnych, biomasy, chemikaliów, niezbędnych do prowadzenia procesów technologicznych. Magazyn na paliwa ma mieć pojemność 20 000 m3! Teren położony blisko centrum miasta, w sąsiedztwie kompleksów mieszkaniowych oraz budynków biurowych, hotelowych i szpitalnych stanie się składowiskiem odpadów.
 1. Argument o bliskości dogodnej komunikacji dla przedsięwzięcia – odległość od obwodnicy, nie jest przekonujący. Obwodnica śródmiejska w okolicy ronda Kielara i ulice w ciągu drogi wojewódzkiej nr 342 (m.in. ul. Obornicka i Pełczyńska) oraz ul. Żmigrodzka to jedne z najbardziej zakorkowujących się miejsc we Wrocławiu. Generowanie dodatkowych utrudnień dla komunikacji zbiorowej jest sprzeczne z założeniami Wrocławskiej Polityki Mobilności.
 1. Cała inwestycja będzie zasilana wodą pitną z wodociągów! Przy awarii elektrociepłowni musi mieć ona 100% zasilania! Mieszkańcy nie będą mieć wody. Korzystanie z wody pitnej będzie generowało ogromne koszty! Pytanie zasadnicze: jak na takie rozwiązanie można wydać pozwolenie?! Dla porównania, na Łowieckiej elektrociepłownia jest zasilana wodą z rzeki. Pytanie: jakie będzie dzienne zużycie wody pitnej?
 1. Istotne jest pytanie, czy z punktu widzenia interesów mieszkańców Wrocławia zasadne jest budowanie nowej elektrociepłowni, skoro powszechnie znanym faktem jest to, że elektrociepłownia Kogeneracji przy ul. Łowieckiej ma nadwyżki w produkcji energii?
 1. Elektrociepłownie wielopaliwowe, w ocenie wielu ekspertów (vide studia literaturowe powszechnie dostępne), wcale nie są tanim rozwiązaniem a kosztów środowiskowych nie zrekompensują rzekome korzyści, które mają zapewnić firmie Fortum większe zyski niż z wykorzystywania gazu ziemnego.
 1. Powszechnie wiadomo, że wielu zanieczyszczeń – także tych opisanych w projekcie i teoretycznie spełniających normy – nie da się stale monitorować. Wiele substancji wydostających się w wyniku działania instalacji nie jest poddanych żadnej kontroli, jak np. pył MP 1 i inne związki pochodzące z materiałów poprodukcyjnych.
 1. Nie określono w jaki sposób toksyczne dla środowiska popioły będą usuwane i transportowane z terenu projektowanej elektrociepłowni. Związki w nich zawarte w Europie są powszechnie uważane za skrajnie niebezpieczne dla środowiska.
 1. Planowane działania inwestycyjne na ww. działce są zaprzeczeniem idei zrównoważonego rozwoju. Zlokalizowanie elektrociepłowni w pasie aktywności gospodarczej wg Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego Wrocławia nie stanowią i nie mogą stanowić o zasadności lokalizacji tego przedsięwzięcia na terenie osiedla Różanka. Takie postawienie problemu nie wyczerpuje całego spektrum innych argumentów i przesłanek, w tym opisanych w niniejszej petycji, które pozwalają na podjęcie skrajnie niekorzystnej decyzji z punktu widzenia mieszkańców.

Komitet Społeczny NASZE OSIEDLE nie widzi powodów dla których spalanie odpadów i węgla ma się odbywać na osiedlu Karłowice-Różanka! Jest to tym bardziej niezrozumiałe, że projektowana elektrociepłownia nie będzie bezpośrednio zasilała tego osiedla w energię cieplną!

 Niezrozumiałym i nieakceptowalnym społecznie jest również to, że wspomniana elektrociepłownia ma powstać w bardzo bliskiej odległości od zabudowań. Odległość ta ciągle się zmniejsza z uwagi na nowo budowane osiedla mieszkaniowe przy ulicy Obornickiej i na osiedlu Poświętne.

Planowane działanie inwestycyjne podjęto bez przeprowadzenia konsultacji społecznych wśród mieszkańców okolicznych osiedli mieszkaniowych.

 W związku z powyższym wnosimy o niebudowanie nowej wielopaliwowej elektrociepłowni na osiedlu Karłowice-Różanka, przy ulicy Obornickiej 195 we Wrocławiu, przez firmę Fortum. Lokalizacja elektrociepłowni w ww. miejscu i jej funkcjonowanie w znaczący sposób odbije się szczególnie na jakości życia mieszkańców osiedli zlokalizowanych w pobliżu planowanej inwestycji, obniży wartość nieruchomości mieszkaniowych a także naruszy dobro wspólne jakim jest czyste i zielone miejsce do zamieszkania. Wskazujemy na dającą się przeliczyć stratę materialną, jaką poniosą mieszkańcy i na inne negatywne skutki planowanej inwestycji.

 

Komitet Społeczny Nasze Osiedle

„STOP SPALARNI ODPADÓW”

[tx_divider size=”24″]

Na Osiedlach zbierane są podpisy pod petycją. O powstających miejscach zbierania podpisów będziemy informować na bieżąco. Dla osób, które nie będą mogły podpisać się osobiście – co jest najbardziej pożądane – przygotowaliśmy petycję online.

 PETYCJA ONLINE

ulotka

[tx_divider size=”24″]
Przekazujcie informację znajomym! Im więcej podpisów otrzyma petycja, tym więcej uwagi poświęcą jej media i organy decyzyjne.