Wyższa Szkoła Oficerska Wojsk Lądowych we Wrocławiu

wso (1)

Wyższa Szkoła Oficerska Wojsk Lądowych we Wrocławiu

Adres:

ul. Czajkowskiego 109,
51-150 Wrocław

Telefon: 71 76 58 151, 71 76 58 576

Faks: 71 76 58 151

Adres e-mail: rekrutacja@wso.wroc.pl

Strona www: www.wso.wroc.pl

 

Studia wojskowe
Zarządzanie O przyjęcie na studia stacjonarne dla kandydatów na żołnierzy zawodowych w WSOWL może ubiegać się kandydat (ka), który (a):

 • nie był (a) karany (a) sądownie
 • posiada obywatelstwo polskie
 • posiada odpowiednią zdolność psychiczną i fizyczną do zawodowej służby wojskowej (orzeczoną przez Wojskową Komisję Lekarską i Pracownię Psychologiczną)
 • posiada co najmniej 18 lat w dniu powołania do służby
 • posiada świadectwo dojrzałości
 • zda egzamin wstępny.

Zasady rekrutacji (na studia stacjonarne dla kandydatów na żołnierzy zawodowych):

Etap I: analiza dokumentów.

Etap II: wynik części pisemnej egzaminu maturalnego z przedmiotów: matematyka (lub fizyka, lub chemia, lub informatyka) oraz język angielski; test ze znajomości języka angielskiego, jeżeli nie był przedmiotem egzaminu maturalnego; sprawdzian (test) sprawności fizycznej.

Etap III: rozmowa kwalifikacyjna.

Inżynieria Bezpieczeństwa
Studia cywilne:
I stopień
Zarządzanie wynik egzaminu maturalnego z jednego z przedmiotów: matematyka /lub fizyka, chemia, informatyka, WOS, geografia/; język obcy nowożytny.

 

Inżynieria Bezpieczeństwa wynik egzaminu maturalnego z jednego z przedmiotów: historia /lub WOS, geografia/; język obcy nowożytny.

 

Bezpieczeństwo Narodowe wynik egzaminu maturalnego z jednego z przedmiotów: matematyka /lub fizyka, chemia, informatyka/; język obcy nowożytny.
Logistyka wynik egzaminu maturalnego z jednego z przedmiotów: historia /lub WOS, geografia, matematyka, fizyka, chemia, informatyka/; język obcy nowożytny. W trakcie procedury uzyskiwania uprawnień
II stopień*
Zarządzanie Kierunki preferowane

 • Zarządzanie
 • Ekonomia
 • Informatyka i ekonometria
 • Finanse i rachunkowość
 • Zarządzanie i inżynieria produkcji
 • Bezpieczeństwo narodowe
 • Bezpieczeństwo wewnętrzne
 • Logistyka
 • Stosunki międzynarodowe
 • Europeistyka

Inne kierunki nauk społecznych i humanistycznych

Inżynieria Bezpieczeństwa Kierunki preferowane

 • Bezpieczeństwo narodowe
 • Bezpieczeństwo wewnętrzne
 • Politologia
 • Stosunki międzynarodowe
 • Europeistyka
 • Zarządzanie
 • Inżynieria bezpieczeństwa

Inne kierunki nauk społecznych i humanistycznych

Bezpieczeństwo Narodowe Kierunki preferowane

 • Inżynieria bezpieczeństwa

Inne kierunki techniczne