Plan Miejscowego Zagospodarowania Przestrzennego – Orkana / Boya – Żeleńskiego – Opiniowanie!

Urząd Miejski Wrocławia opublikował projekt uchwały dotyczący miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego w rejonie alei Tadeusza Boya – Żeleńskiego i ulicy Władysława Orkana we Wrocławiu – uchwała nr IX/231/19 z dnia 16 maja 2019 r.

Projekty uchwał wraz z rysunkami planów opublikowane są na BIP (link).

Jest to ostatni etap, przed uchwaleniem Planu w formie uchwały przez Radę Miasta Wrocławia.

Zachęcamy mieszkańców do zapoznania się z przygotowanymi warunkami zagospodarowania przestrzennego dla tej części Karłowic.

Rysunek planu zagospodarowania przestrzennego w rejonie alei Tadeusza Boya – Żeleńskiego i ulicy Władysława Orkana we Wrocławiu – projekt z etapu opiniowania
Rysunek planu zagospodarowania przestrzennego w rejonie alei Tadeusza Boya – Żeleńskiego i ulicy Władysława Orkana we Wrocławiu – projekt z etapu opiniowania
Rysunek planu zagospodarowania przestrzennego w rejonie alei Tadeusza Boya – Żeleńskiego i ulicy Władysława Orkana we Wrocławiu – projekt z etapu opiniowania

projekt (699).1

UCHWAŁA NR ……../19

RADY MIEJSKIEJ WROCŁAWIA

z dnia …………………2019 r.

w sprawie uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego w rejonie alei Tadeusza Boya-Żeleńskiego i ulicy Władysława Orkana we Wrocławiu

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 5 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2019 r. poz. 506, 1309, 1571, 1696 i 1815) i art. 20 ust. 1 ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (Dz. U. z 2018 r. poz. 1945 z późn. zm.1) w związku z uchwałą Nr IX/231/19 Rady Miejskiej Wrocławia z dnia 16 maja 2019 r. w sprawie przystąpienia do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego w rejonie alei Tadeusza BoyaŻeleńskiego i ulicy Władysława Orkana we Wrocławiu (Biuletyn Urzędowy Rady Miejskiej Wrocławia z 2019 r. poz. 200) Rada Miejska Wrocławia uchwala, co następuje:

Rozdział 1

Przepisy ogólne

§ 1. 1. Miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego w rejonie alei Tadeusza BoyaŻeleńskiego i ulicy Władysława Orkana we Wrocławiu, zwany dalej planem, obejmuje obszar

przedstawiony na rysunku planu w skali 1:1000, stanowiącym załącznik nr 1 do uchwały.

2. W planie nie określa się:

1) zasad ochrony dóbr kultury współczesnej – ze względu na brak dóbr kultury współczesnej;

2) granic i sposobów zagospodarowania terenów górniczych, a także obszarów osuwania się mas ziemnych, krajobrazów priorytetowych określonych w audycie krajobrazowym oraz w planach zagospodarowania przestrzennego województwa – ze względu na brak takich terenów, obszarów, oraz krajobrazów priorytetowych;

3) sposobu i terminu tymczasowego zagospodarowania, urządzania i użytkowania terenów – ze względu na brak potrzeby takiego zagospodarowania;

4) granic obszarów wymagających przeprowadzenia scaleń i podziałów nieruchomości – ze względu na brak potrzeby wyznaczania takich obszarów;

5) granic obszarów wymagających rekultywacji – ze względu na brak potrzeby wyznaczania takich obszarów;

6) granic terenów pod budowę urządzeń wytwarzających energię z odnawialnych źródeł energii o mocy przekraczającej 100 kW, oraz granic ich stref ochronnych związanych z ograniczeniami w zabudowie, zagospodarowaniu i użytkowaniu terenu oraz występowaniem znaczącego oddziaływania tych urządzeń na środowisko – ze względu na brak potrzeby wyznaczania takich terenów oraz ich stref ochronnych;

7) granic terenów pod budowę obiektów handlowych o powierzchni sprzedaży powyżej 2000 m2 – ze względu na brak potrzeby wyznaczania takich terenów;

8) granic terenów inwestycji celu publicznego o znaczeniu ponadlokalnym, umieszczonych w planie zagospodarowania przestrzennego województwa lub w ostatecznych decyzjach o lokalizacji drogi krajowej, wojewódzkiej lub powiatowej, linii kolejowej o znaczeniu państwowym, lotniska użytku publicznego, inwestycji w zakresie terminalu lub przedsięwzięcia Euro 2012 – ze względu na brak występowania takich terenów;

9) granic terenów rekreacyjno-wypoczynkowych oraz terenów służących organizacji imprez masowych – ze względu na brak potrzeby wyznaczania takich terenów;

1) Zmiany tekstu jednolitego wymienionej ustawy zostały ogłoszone w Dz. U. z 2019 r. poz. 60, 235, 730, 1524, 1696, 1716 i 1825.

10) granic pomników zagłady oraz ich stref ochronnych – ze względu na brak takich pomników oraz ich stref ochronnych;

11) granic stref ochronnych terenów zamkniętych – ze względu na brak takich stref ochronnych;

12) kolorystyki obiektów budowlanych oraz pokrycia dachów – ze względu na brak potrzeby takich regulacji.

§ 2. Określenia stosowane w uchwale oznaczają:

1) dojazd – dojazd pojazdem samochodowym;

2) nieprzekraczalna linia zabudowy – linia ograniczająca fragment terenu, na wyłącznie którym dopuszcza się budynki oraz określone w ustaleniach planu budowle; linia ta nie dotyczy części obiektów budowlanych znajdujących się w całości pod poziomem terenu, balkonów, wykuszy, loggii, gzymsów, okapów, zadaszeń nad wejściami do budynków, elementów odwodnienia, elementów wystroju elewacji, schodów prowadzących do budynków, pochylni i innych podobnych elementów budynków, których zasięg może być ograniczony w ustaleniach planu;

3) obowiązująca linia zabudowy – nieprzekraczalna linia zabudowy, na której musi być usytuowana zewnętrzna krawędź zewnętrznej ściany budynku i określonych w ustaleniach planu budowli, o ile ustalenia planu nie stanowią inaczej; linia ta nie dotyczy przejść i przejazdów bramowych na poziomie terenu;

4) parking samodzielny jednopoziomowy – jednokondygnacyjna budowla lub budynek przeznaczony do przechowywania samochodów;

5) parking samodzielny wielopoziomowy – wielokondygnacyjna budowla lub budynek przeznaczony do przechowywania samochodów, w którym podstawowej funkcji parkingowej może towarzyszyć funkcja uzupełniająca;

6) parking rowerowy zamknięty – budowla lub budynek albo ich część przeznaczona do przechowywania rowerów i zabezpieczona przed ogólnym dostępem;

7) przeznaczenie terenu – obiekty, które jako jedyne są dopuszczone na danym terenie;

8) sieci uzbrojenia – przewody wodociągowe i kanalizacyjne, gazociągi, sieci ciepłownicze, linie kablowe sieci telekomunikacyjnej i elektroenergetycznej, oraz inne podobne przewody, a także urządzenia melioracyjne wraz z urządzeniami niezbędnymi do ich funkcjonowania oraz stacje ładowania pojazdów elektrycznych;

9) system gospodarowania wodami opadowymi i roztopowymi – rozwiązania techniczne służące do zagospodarowania wód opadowych i roztopowych w miejscu ich opadu, a także ich stopniowego uwalniania oraz opóźniania spływu;

10) szpaler drzew – pojedynczy lub podwójny szereg drzew, którego przerwanie jest możliwe na skrzyżowaniach oraz w miejscach dojazdu do terenu;

11) teren – część obszaru objętego planem wyznaczona liniami rozgraniczającymi, oznaczona symbolem;

12) trasa rowerowa – czytelny i spójny ciąg rozwiązań technicznych, zapewniający bezpieczny i wygodny ruch rowerowy, na który mogą składać się: wydzielone drogi rowerowe, ścieżki rowerowe, pasy rowerowe, ciągi pieszo-rowerowe, ulice w strefach ograniczonej prędkości, ulice w strefach zamieszkania, drogi wewnętrzne oraz inne podobne;

13) wydzielenie wewnętrzne – część terenu, wyznaczona granicami wydzielenia wewnętrznego, oznaczona symbolem.

§ 3. 1. Integralną częścią planu jest rysunek planu, o którym mowa w § 1 ust. 1.

2. Następujące oznaczenia graficzne na rysunku planu są obowiązującymi ustaleniami planu:

1) granica obszaru objętego planem tożsama z granicą strefy ochrony konserwatorskiej, granicą terenu rozmieszczenia inwestycji celu publicznego o znaczeniu lokalnym;

2) linia rozgraniczająca tereny;

3) symbol terenu;

4) granica wydzielenia wewnętrznego;

5) symbol wydzielenia wewnętrznego;

6) nieprzekraczalna linia zabudowy;

7) obowiązująca linia zabudowy;

8) miejsce zmiany rodzaju linii zabudowy;

9) budynek o odrębnych ustaleniach;

10) granica obszaru rehabilitacji istniejącej zabudowy i infrastruktury technicznej oraz granica obszaru wymagającego przekształceń;

11) szpaler drzew;

12) drzewo do zachowania;

13) strefa zieleni;

14) ciąg pieszo-rowerowy;

15) miejsce wskazania szerokości;

16) granica obszaru szczególnego zagrożenia powodzią.

3. Stwierdzenie, że plan nie narusza ustaleń Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego Wrocławia stanowi załącznik nr 2 do uchwały.

4. Rozstrzygnięcie o sposobie rozpatrzenia uwag do projektu planu stanowi załącznik nr 3 do uchwały.

5. Rozstrzygnięcie o sposobie realizacji, zapisanych w planie, inwestycji z zakresu infrastruktury technicznej, które należą do zadań własnych gminy, oraz zasadach ich finansowania, zgodnie z przepisami o finansach publicznych stanowi załącznik nr 4 do uchwały.

§ 4. 1.Ustala się następujące kategorie przeznaczenia terenu:

1) zabudowa mieszkaniowa jednorodzinna – należy przez to rozumieć jeden budynek mieszkalny jednorodzinny lub zespół takich budynków, wraz z obiektami towarzyszącymi, nienależącymi do innej kategorii przeznaczenia terenu, w tym budynkami gospodarczymi;

2) zabudowa mieszkaniowa wielorodzinna – należy przez to rozumieć budynek mieszkalny wielorodzinny zawierający więcej niż 2 mieszkania lub zespół takich budynków, a także części budynków niemieszkalnych, w których znajdują się więcej niż 2 mieszkania, wraz z obiektami towarzyszącymi, nienależącymi do innej kategorii przeznaczenia terenu;

3) handel detaliczny małopowierzchniowy A – należy przez to rozumieć obiekty służące sprzedaży detalicznej, przystosowane do przyjmowania klientów, o powierzchni sprzedaży nie większej niż 400 m2, oraz punkty sprzedaży zakładów, gier losowych oraz loteryjnych i zakładów sportowych, wraz z obiektami towarzyszącymi, nienależącymi do innej kategorii przeznaczenia terenu, z wyłączeniem stacji paliw;

4) gastronomia – należy przez to rozumieć restauracje, bary, kawiarnie, w tym kawiarnie internetowe, cukiernie, winiarnie, puby, stołówki, obiekty służące działalności kateringowej, a także obiekty do nich podobne, nienależące do innej kategorii przeznaczenia terenu;

5) obiekty upowszechniania kultury – należy przez to rozumieć domy kultury, biblioteki, mediateki, wypożyczalnie filmów, centra informacyjne, kluby, z wyjątkiem muzycznych, wraz z obiektami towarzyszącymi, a także obiekty do nich podobne, nienależące do innej kategorii przeznaczenia terenu;

6) wystawy i ekspozycje – należy przez to rozumieć muzea, galerie sztuki, sale wystawowe, wraz z obiektami towarzyszącymi, a także obiekty do nich podobne, nienależące do innej kategorii przeznaczenia terenu;

7) obiekty sakralne – należy przez to rozumieć świątynie i obiekty zgromadzeń religijnych, wraz z obiektami towarzyszącymi, w tym kaplice, plebanie, domy parafialne i katechetyczne, a także obiekty do nich podobne, nienależące do innej kategorii przeznaczenia terenu;

8) pracownie artystyczne – należy przez to rozumieć pomieszczenia lub budynki wyspecjalizowane do potrzeb tworzenia utworów artystycznych, a także obiekty do nich podobne, nienależące do innej kategorii przeznaczenia terenu;

9) biura – należy przez to rozumieć budynki lub ich części, w których prowadzi się działalność związaną z zarządzaniem, działaniem organizacji, doradztwem, finansami, ubezpieczeniami, projektowaniem, obsługą nieruchomości, wynajmem, pośrednictwem, prowadzeniem interesów, pracami badawczo-rozwojowymi, archiwizowaniem, działalnością wydawniczą, reklamą tłumaczeniami, świadczeniem usług turystycznych poza udzielaniem noclegów, przetwarzaniem i przesyłaniem informacji, informatyką, przygotowywaniem programów telewizyjnych i radiowych, obsługą przesyłek, administracją, wymiarem sprawiedliwości, zarządzaniem obroną narodową, policją, strażą pożarną i służbami ochrony, reprezentowaniem państw, instytucjami międzynarodowymi, a także podobną działalność, której nie prowadzi się w budynkach lub ich częściach należących do innych kategorii przeznaczenia terenu;

10) obiekty hotelowe – należy przez to rozumieć budynki niemieszkalne zakwaterowania turystycznego, w tym hotele, motele, pensjonaty, domy wycieczkowe, gospody, schroniska, w tym schroniska młodzieżowe, wraz z obiektami towarzyszącymi, a także obiekty do nich podobne, nienależące do innej kategorii przeznaczenia terenu;

11) usługi drobne – należy przez to rozumieć obiekty usług szewskich, krawieckich, rymarskich, fotograficznych, introligatorskich, poligraficznych, jubilerskich, lutniczych, fryzjerskich, kosmetycznych, zegarmistrzowskich, pogrzebowych, ślusarskich, stolarskich, obiekty napraw artykułów użytku osobistego i użytku domowego, konserwacji i naprawy sprzętu i wyposażenia biurowego, studia wizażu i odchudzania, łaźnie i sauny, solaria, gabinety masażu, gabinety wróżek i astrologów, pralnie, obiekty wynajmu i wypożyczania przedmiotów ruchomych, a także obiekty do nich podobne, nienależące do innej kategorii przeznaczenia terenu;

12) poradnie medyczne – należy przez to rozumieć przychodnie, poradnie, ambulatoria, ośrodki zdrowia, gabinety lekarskie, stacje dializ, zakłady rehabilitacji leczniczej, stacje krwiodawstwa, szkoły rodzenia, gabinety paramedyczne, a także obiekty do nich podobne, nienależące do innej kategorii przeznaczenia terenu;

13) pracownie medyczne – należy przez to rozumieć pracownie diagnostyki medycznej, protetyki stomatologicznej i ortodoncji, pracownie ortopedyczne, banki krwi, organów i szpiku kostnego, a także obiekty do nich podobne, nienależące do innej kategorii przeznaczenia terenu;

14) obiekty opieki nad dzieckiem – należy przez to rozumieć żłobki, kluby dziecięce, a także obiekty do nich podobne, nienależące do innej kategorii przeznaczenia terenu;

15) obiekty pomocy społecznej – należy przez to rozumieć domy dziecka, domy seniora, domy pomocy społecznej, świetlice środowiskowe, obiekty pogotowi opiekuńczych, schroniska dla bezdomnych, wraz z obiektami towarzyszącymi, a także obiekty do nich podobne, nienależące do innej kategorii przeznaczenia terenu;

16) zakłady lecznicze dla zwierząt;

17) hotele dla zwierząt;

18) edukacja – należy przez to rozumieć przedszkola i szkoły, wraz z obiektami towarzyszącymi, z wyjątkiem szkół wyższych, a także obiekty do nich podobne, nienależące do innej kategorii przeznaczenia terenu;

19) obiekty kształcenia dodatkowego – należy przez to rozumieć obiekty, w których prowadzone jest kształcenie dodatkowe lub uzupełniające, w tym kursy i szkolenia oraz działalność wspomagająca proces nauczania, wraz z obiektami towarzyszącymi, a także obiekty do nich podobne, nienależące do innej kategorii przeznaczenia terenu;

20) produkcja drobna – należy przez to rozumieć niewielkie obiekty związane z prowadzeniem działalności wytwórczej, takie jak piekarnie, lodziarnie, wyrób produktów cukierniczych i ciastkarskich, zakłady poligraficzne, w tym obiekty przystosowane do przyjmowania klientów, wraz z obiektami towarzyszącymi, a także obiekty do nich podobne, nienależące do innej kategorii przeznaczenia terenu;

21) obsługa pojazdów – należy przez to rozumieć obiekty służące obsłudze pojazdów, w tym myjnie, stacje diagnostyki pojazdów, punkty wymiany oleju, a także obiekty do nich podobne, nienależące do innej kategorii przeznaczenia terenu;

22) obiekty do parkowania;

23) zieleń parkowa;

24) skwery;

25) terenowe urządzenia sportowe – należy przez to rozumieć niekryte urządzenia do uprawiania sportu i rekreacji, w tym kąpieliska i plaże, wraz z obiektami towarzyszącymi, nienależącymi do innej kategorii przeznaczenia terenu;

26) polany rekreacyjne;

27) wody powierzchniowe – należy przez to rozumieć cieki i zbiorniki wodne wraz ze związanymi z nimi obszarami, w tym służącymi do przeprowadzenia wód powodziowych, budynki służące gospodarce wodnej, budowle hydrotechniczne, z wyjątkiem siłowni i elektrowni wodnych, pompowni, portów, a także obiekty do nich podobne, nienależące do innej kategorii przeznaczenia terenu;

28) linie kolejowe;

29) stacje i przystanki kolejowe;

30) ulice;

31) drogi wewnętrzne;

32) ciągi piesze;

33) ciągi pieszo-rowerowe;

34) stacje transformatorowe;

35) stacje gazowe;

36) obiekty infrastruktury wodociągowej – należy przez to rozumieć studnie publiczne, urządzenia służące do ujmowania i magazynowania wód, pompownie wód, hydrofornie, urządzenia regulujące ciśnienie wody, a także obiekty do nich podobne, nienależące do innej kategorii przeznaczenia terenu;

37) obiekty infrastruktury kanalizacyjnej – należy przez to rozumieć wyloty urządzeń kanalizacyjnych służących do wprowadzania ścieków do wód lub do ziemi, urządzenia podczyszczające i oczyszczające ścieki oraz przepompownie ścieków, a także obiekty do nich podobne, nienależące do innej kategorii przeznaczenia terenu.

2. Ustala się następujące grupy kategorii przeznaczenia terenu:

1) usługi I – grupa obejmuje kategorie:

a) pracownie artystyczne,

b) biura,

c) usługi drobne,

d) poradnie medyczne,

e) obiekty opieki nad dzieckiem,

f) zakłady lecznicze dla zwierząt,

g) edukacja,

h) obiekty kształcenia dodatkowego;

2) obiekty infrastruktury technicznej – grupa obejmuje kategorie:

a) stacje transformatorowe,

b) stacje gazowe,

c) obiekty infrastruktury wodociągowej,

d) obiekty infrastruktury kanalizacyjnej.

3. Na każdym terenie dopuszcza się zieleń i urządzenia budowlane towarzyszące kategoriom przeznaczenia dopuszczonym na tym terenie.

Rozdział 2

Ustalenia dla całego obszaru objętego planem

§ 5. Obowiązują następujące ustalenia dotyczące ukształtowania zabudowy i zagospodarowania terenów:

1) poza zasadami usytuowania budynku określonymi w przepisach odrębnych, dopuszcza się sytuowanie budynku zwróconego ścianą bez otworów okiennych lub drzwiowych w stronę granicy z sąsiednią działką budowlaną w odległości 1,5 m od tej granicy lub bezpośrednio przy tej granicy;

2) w odniesieniu do obiektów do parkowania, nieprzekraczalne linie zabudowy i obowiązujące linie zabudowy dotyczą budowli przekrytych dachem;

3) wymiar pionowy budynku, mierzony od poziomu terenu przy budynku do najwyższego punktu pokrycia dachu, nie może być większy niż 12 m;

4) wymiar pionowy budowli nieprzekrytej dachem, mierzony od poziomu terenu przy budowli do jej najwyższego punktu, nie może być większy niż 5 m;

5) wymiar pionowy budowli przekrytej dachem, mierzony od poziomu terenu przy budowli do najwyższego punktu pokrycia dachu, nie może być większy niż 5 m;

6) kąt nachylenia połaci dachowej może być równy lub większy od 0°;

7) dla obiektów infrastruktury technicznej nie obowiązują linie zabudowy oraz ustalenia dla terenów dotyczące:

a) udziału powierzchni zabudowy w powierzchni działki budowlanej.

b) wskaźnika intensywności zabudowy,

c) udziału powierzchni terenu biologicznie czynnego w powierzchni działki budowlanej;

8) zakazuje się lokalizacji urządzeń wykorzystujących energię wiatru.

§ 6. Obowiązują następujące ustalenia dotyczące ochrony oraz kształtowania środowiska, przyrody i krajobrazu:

1) na powierzchniach niezabudowanych i nieutwardzonych obowiązuje zieleń lub teren biologicznie czynny;

2) zgodnie z przepisami dotyczącymi ochrony środowiska w zakresie ochrony przed hałasem, tereny oznaczone na rysunku planu symbolami:

a) 1MN, 2MN, 3MN, 4MN, 5MN, 6MN, 7MN, 8MN, 9MN, 10MN, 11MN należą do terenów zabudowy mieszkaniowej jednorodzinnej,

b) 1MN-U, 2MN-U, 3MN-U, 4MN-U, 5MN-U, 6MN-U, 1MW-U, 2MW-U należą do terenów mieszkaniowo-usługowych;

3) w zakresie gospodarki odpadami obowiązują przepisy odrębne.

§ 7. Obowiązują następujące ustalenia dotyczące ochrony dziedzictwa kulturowego i zabytków, w tym krajobrazów kulturowych:

1) willa przy al. J. Kasprowicza 73, wskazana na rysunku planu, wpisana jest do rejestru zabytków – nr rejestru A/5144/436/Wm, decyzja z dnia 28.05.1986 r.;

2) ustala się strefę ochrony konserwatorskiej na całym obszarze objętym planem;

3) w strefie ochrony konserwatorskiej, o której mowa w pkt 2, przedmiotem ochrony są:

a) historyczny układ przestrzenny Karłowic ujęty w gminnej ewidencji zabytków – Zarządzenie nr 12549/14 Prezydenta Wrocławia z dnia 24 listopada 2014 r. w sprawie założenia gminnej ewidencji zabytków Wrocławia,

b) następujące wskazane na rysunku planu obiekty ujęte w gminnej ewidencji zabytków:

– willa przy ul. Wacława Berenta 3,

– willa przy ul. Wacława Berenta 4,

– willa przy ul. Wacława Berenta 7,

– willa przy ul. Wacława Berenta 10 (z budynkiem gospodarczym i ogrodzeniem),

– willa przy al. Tadeusza Boya-Żeleńskiego 1 (z ogrodzeniem),

– willa przy al. Tadeusza Boya-Żeleńskiego 5 (z ogrodzeniem),

– willa przy al. Tadeusza Boya-Żeleńskiego 7 (z ogrodzeniem),

– willa przy al. Tadeusza Boya-Żeleńskiego 9 (z ogrodzeniem),

– willa przy al. Tadeusza Boya-Żeleńskiego 11 (z ogrodzeniem),

– willa przy al. Tadeusza Boya-Żeleńskiego 19 (z ogrodzeniem od północy i wschodu),

– willa przy al. Tadeusza Boya-Żeleńskiego 21 (z ogrodzeniem),

– willa przy al. Tadeusza Boya-Żeleńskiego 33/35 (z ogrodzeniem),

– budynek mieszkalny przy al. Tadeusza Boya-Żeleńskiego 37,

– willa przy al. Tadeusza Boya-Żeleńskiego 47 (z ogrodzeniem),

– willa przy al. Tadeusza Boya-Żeleńskiego 49 (z ogrodzeniem),

– budynek mieszkalny przy al. Tadeusza Boya-Żeleńskiego 51/53 (z ogrodzeniem),

– willa przy al. Tadeusza Boya-Żeleńskiego 55,

– budynek mieszkalny przy ul. Adolfa Dygasińskiego 3/5 (z ogrodzeniem),

– willa przy ul. Adolfa Dygasińskiego 11 (z ogrodzeniem od południa i wschodu),

– budynek mieszkalny przy ul. Adolfa Dygasińskiego 12,

– willa przy al. Jana Kasprowicza 69 (z ogrodzeniem frontowym),

– willa przy al. Jana Kasprowicza 75 (z ogrodzeniem od północy i wschodu),

– willa przy al. Jana Kasprowicza 77 (z ogrodzeniem od północy i zachodu, alternatywny adres:

ul. Wacława Potockiego 2),

– willa przy al. Jana Kasprowicza 79,

– willa przy al. Jana Kasprowicza 81,

– budynek mieszkalny przy ul. Władysława Orkana 4/6,

– budynek mieszkalny przy ul. Władysława Orkana 7,

– willa przy ul. Władysława Orkana 25,

– budynek mieszkalny przy ul. Władysława Orkana 41 (z ogrodzeniem),

– willa przy ul. Władysława Orkana 42 (z ogrodzeniem),

– willa przy ul. Władysława Orkana 48 (z ogrodzeniem),

– willa przy ul. Władysława Orkana 50 (z ogrodzeniem),

– budynek mieszkalny przy ul. Władysława Orkana 51/53 (z ogrodzeniem),

– budynek mieszkalny przy ul. Władysława Orkana 55/57,

– budynek mieszkalny przy ul. Władysława Orkana 61,

– budynek mieszkalny przy ul. Władysława Orkana 65 (z ogrodzeniem),

– budynek mieszkalny przy ul. Wacława Potockiego 11/13,

– budynek mieszkalny przy ul. Wacława Potockiego 15/17,

– budynek mieszkalny przy ul. Wacława Potockiego 19/21 (nr 19 z ogrodzeniem frontowym),

– budynek mieszkalny przy ul. Wacława Potockiego 35/37 (z ogrodzeniem frontowym),

– budynek mieszkalny przy ul. Wacława Potockiego 37a/39 (z ogrodzeniem frontowym),

– willa przy ul. Wacława Potockiego 45,

– willa przy ul. Kazimierza Przerwy-Tetmajera 6 (z ogrodzeniem frontowym),

– willa przy ul. Kazimierza Przerwy-Tetmajera 7,

– willa przy ul. Kazimierza Przerwy-Tetmajera 11 (z ogrodzeniem frontowym),

– willa przy ul. Kazimierza Przerwy-Tetmajera 15 (z ogrodzeniem frontowym),

– ogrodzenie przy ul. Wacława Berenta 2,

– ogrodzenie przy al. Tadeusza Boya-Żeleńskiego 3,

– ogrodzenie przy al. Tadeusza Boya-Żeleńskiego 15,

– ogrodzenie przy al. Jana Kasprowicza 73,

– ogrodzenie przy al. Jana Kasprowicza 81,

– ogrodzenie przy al. Jana Kasprowicza 85,

– ogrodzenie przy al. Jana Kasprowicza 87,

– ogrodzenie przy ul. Władysława Orkana 2 (od zachodu),

– ogrodzenie przy ul. Wacława Potockiego 41,

– ogrodzenie przy ul. Wacława Potockiego 43,

– szpaler lipowy, ul. Wacława Potockiego (odcinek między nr 27a i 45),

c) następujące wskazane na rysunku planu budynki o odrębnych ustaleniach:

– budynek mieszkalny przy ul. Władysława Orkana 13,

– budynek mieszkalny przy ul. Adolfa Dygasińskiego 12,

– willa przy ul. Władysława Orkana 46 (z ogrodzeniem),

– budynek mieszkalny przy ul. Władysława Orkana 54 (z ogrodzeniem),

– budynek mieszkalny przy ul. Władysława Orkana 58,

d) historyczny układ funkcjonalno-przestrzenny osiedla, relacje przestrzenne i widokowe, tereny zieleni komponowanej (ogrody, ogródki frontowe), historyczne ogrodzenia, nawierzchnia ulic i chodników,

4) w odniesieniu do budynków, o których mowa w pkt 3 lit. b i c:

a) ochronie podlegają:

– bryła i gabaryty budynków,

– forma i historyczny materiał zadaszenia,

– układ, artykulacja i sposób opracowania elewacji,

b) zakazuje się nadbudowy, montażu urządzeń technicznych na eksponowanych i opracowanych architektonicznie elewacjach i na dachach oraz zewnętrznego docieplania budynków,

c) dopuszcza się rozbudowę, o ile nie narusza wartości historycznych i architektonicznych budynków,

d) w wykańczaniu elewacji obowiązuje stosowanie materiałów naturalnych i historycznie stosowanych na osiedlu.

§ 8. Wyznacza się granice obszaru szczególnego zagrożenia powodzią, zgodnie z rysunkiem planu.

§ 9. Wyznacza się granice obszaru rehabilitacji istniejącej zabudowy i infrastruktury technicznej, zgodnie z rysunkiem planu.

§ 10. Wyznacza się granice obszaru wymagającego przekształceń, zgodnie z rysunkiem planu.

§ 11. Wyznacza się granice terenu rozmieszczenia inwestycji celu publicznego o znaczeniu lokalnym tożsame z granicami obszaru objętego planem.

§ 12. Wyznacza się granice terenu rozmieszczenia inwestycji celu publicznego o znaczeniu ponadlokalnym, umieszczonego w planie zagospodarowania przestrzennego województwa, linii kolejowej nr 143 o znaczeniu państwowym, tożsame z liniami rozgraniczającymi terenu 1KK.

§ 13. Wyznacza się granice terenu zamkniętego tożsame z liniami rozgraniczającymi terenu 1KK.

§ 14. Obowiązują następujące ustalenia dotyczące zasad scalania i podziału nieruchomości:

1) dopuszcza się scalanie i podział nieruchomości;

2) powierzchnia działki nie może być mniejsza niż 2 m2;

3) szerokość frontu działki nie może być mniejsza niż 2 m;

4) kąt położenia granicy działki w stosunku do pasa drogowego nie może być mniejszy niż 45°.

§ 15. 1. Dojazd do terenów dopuszcza się wyłącznie od terenów przyległych ulic dojazdowych, wewnętrznych, o ile ustalenia dla terenów nie stanowią inaczej.

2. Obowiązują następujące ustalenia dotyczące parkowania pojazdów:

1) na terenach przeznaczonych na realizację drogowych celów publicznych oraz w strefach zamieszkania i strefach ruchu obowiązują miejsca postojowe przeznaczone do parkowania pojazdów zaopatrzonych w kartę parkingową co najmniej w liczbie:

a) 1 miejsce postojowe – jeżeli liczba miejsc wynosi od 6 do 15,

b) 2 miejsca postojowe – jeżeli liczba miejsc wynosi od 16 do 40,

c) 3 miejsca postojowe – jeżeli liczba miejsc wynosi od 41 do 100,

d) 4% ogólnej liczby miejsc postojowych jeżeli ogólna liczba miejsc wynosi więcej niż 100;

2) obowiązują miejsca postojowe dla samochodów osobowych towarzyszące poszczególnym kategoriom przeznaczenia terenu co najmniej w liczbie ustalonej zgodnie z następującymi wskaźnikami, o ile ustalenia dla terenów nie stanowią inaczej:

a) dla zabudowy mieszkaniowej jednorodzinnej:

– 2 miejsca postojowe na 1 mieszkanie w domu mieszkalnym jednorodzinnym w zabudowie wolno stojącej lub bliźniaczej,

– 1 miejsce postojowe na 1 mieszkanie w domu mieszkalnym jednorodzinnym w zabudowie szeregowej,

b) dla zabudowy mieszkaniowej wielorodzinnej – 0,8 miejsca postojowego na 1 mieszkanie, c) dla handlu detalicznego małopowierzchniowego A – 1 miejsce postojowe na 100 mÇ powierzchni sprzedaży,

d) dla gastronomii – 1,5 miejsca postojowego na 100 m2 powierzchni użytkowej,

e) dla obiektów upowszechniania kultury, wystaw i ekspozycji – 1,5 miejsca postojowego na 100 m2 powierzchni użytkowej,

f) dla biur – 1,5 miejsca postojowego na 100 m2 powierzchni użytkowej,

g) dla obiektów hotelowych – 10 miejsc postojowych na 100 pokoi hotelowych,

h) dla poradni medycznych i pracowni medycznych – 1,5 miejsca postojowego na 100 m2 powierzchni użytkowej,

i) dla obiektów opieki nad dzieckiem i edukacji – 1 miejsce postojowe na 1 oddział,

j) dla obiektów kształcenia dodatkowego – 1,5 miejsca postojowego na 100 m2 powierzchni użytkowej;

3) miejsca postojowe, o których mowa w pkt 2 należy usytuować na terenie i na działce budowlanej, na których usytuowany jest obiekt, któremu te miejsca towarzyszą;

4) nie dopuszcza się parkingów samodzielnych wielopoziomowych nadziemnych;

5) parkingi samodzielne jednopoziomowe nadziemne dopuszcza się wyłącznie na działkach zabudowy mieszkaniowej jednorodzinnej;

6) obowiązują miejsca postojowe dla rowerów towarzyszące poszczególnym kategoriom przeznaczenia terenu co najmniej w liczbie ustalonej zgodnie z następującymi wskaźnikami:

a) dla zabudowy mieszkaniowej wielorodzinnej – 0,5 miejsca postojowego na 1 mieszkanie,

b) dla gastronomii – 1 miejsce postojowe na 100 m2 powierzchni użytkowej,

c) dla handlu detalicznego małopowierzchniowego A – 1 miejsce postojowe na 100 mÇ powierzchni sprzedaży,

d) dla obiektów upowszechniania kultury – 3 miejsca postojowe na 100 m2 powierzchni użytkowej,

e) dla biur – 2 miejsca postojowe na 100 m2 powierzchni użytkowej,

f) dla obiektów opieki nad dzieckiem i edukacji – 2 miejsca postojowe na 1 oddział,

g) dla obiektów kształcenia dodatkowego – 1 miejsc postojowych na 100 m2 powierzchni użytkowej,

h) dla terenowych urządzeń sportowych – 3 miejsca postojowe na 100 m2 powierzchni użytkowej;

7) miejsca postojowe, o których mowa w pkt 6, należy usytuować na terenie i działce budowlanej, na których usytuowany jest obiekt, któremu te miejsca towarzyszą;

8) co najmniej 50% miejsc postojowych, o których mowa w pkt 6 lit. a, d należy usytuować w parkingach rowerowych zamkniętych.

§ 16. Obowiązują następujące ustalenia dotyczące systemów infrastruktury technicznej:

1) dopuszcza się sieci uzbrojenia i system gospodarowania wodami opadowymi i roztopowymi;

2) przewody wodociągowe i kanalizacyjne, gazociągi, sieci ciepłownicze, linie kablowe sieci telekomunikacyjnej i elektroenergetycznej, oraz inne podobne przewody dopuszcza się wyłącznie jako podziemne lub usytuowane w konstrukcjach drogowych i kolejowych obiektów inżynierskich;

3) zaopatrzenie w wodę dopuszcza się wyłącznie z sieci wodociągowej;

4) odprowadzenie ścieków komunalnych dopuszcza się wyłącznie siecią kanalizacyjną;

5) zaopatrzenie w energię elektryczną dopuszcza się z sieci elektroenergetycznej oraz odnawialnych źródeł energii;

6) przy odprowadzaniu wód opadowych i roztopowych obowiązuje stosowanie rozwiązań polegających na zagospodarowaniu całości lub części wód w miejscu opadu, w szczególności poprzez gospodarcze wykorzystanie, odparowanie, rozsączanie do gruntu lub retencjonowanie na działce budowlanej wraz ze spowolnieniem ich odpływu do odbiornika, z zastrzeżeniem pkt 7;

7) do sieci kanalizacyjnej dopuszcza się wyłącznie odprowadzenie części wód opadowych i roztopowych, których zagospodarowanie, o którym mowa w pkt 6, nie było możliwe;

8) zaopatrzenie w ciepło dopuszcza się wyłącznie z sieci ciepłowniczej lub innych niskoemisyjnych systemów grzewczych, niepowodujących przekroczeń dopuszczalnych emisji do środowiska, zgodnie z przepisami odrębnymi;

9) urządzenia wytwarzające energię elektryczną z promieniowania słonecznego dopuszcza się wyłącznie na budynkach oraz budowlach przekrytych dachem.

§ 17. Następujące tereny ustala się jako obszary przeznaczone na cele publiczne: 1ZP, 1KDZ, 2KDZ, 1KDD, 2KDD, 3KDD, 4KDD, 5KDD, 6KDD, 7KDD, 1KDPR, 2KDPR, 1KK.

§ 18. Określa się wysokość stawki procentowej, na podstawie której ustala się opłatę, o której mowa w art. 36 ust. 4 ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym, dla terenów oznaczonych na rysunku planu symbolami:

1) 1MN, 2MN, 3MN, 4MN, 5MN, 6MN, 7MN, 8MN, 9MN, 10MN, 11MN, 1MN-U, 2MN-U, 3MN-U, 4MN-U, 5MN-U, 6MN-U, 1MW-U, 2MW-U na 3%;

2) 1U, 2U na 30%;

3) pozostałych terenów na 0,1%.

Rozdział 3

Ustalenia dla terenów

§ 19. 1. Dla terenu oznaczonego na rysunku planu symbolem 1MN ustala się przeznaczenie:

1) zabudowa mieszkaniowa jednorodzinna;

2) usługi I, z zastrzeżeniem ust. 2;

3) obiekty do parkowania;

4) obiekty infrastruktury technicznej.

2. W ramach przeznaczenia:

1) usługi drobne – nie dopuszcza się usług rymarskich, pogrzebowych, ślusarskich, stolarskich;

2) poradnie medyczne – dopuszcza się wyłącznie gabinety lekarskie oraz gabinety paramedyczne;

3) edukacja – nie dopuszcza się szkół.

3. Na terenie, o którym mowa w ust. 1, obowiązują następujące ustalenia dotyczące ukształtowania zabudowy i zagospodarowania terenu:

1) usługi I dopuszcza się wyłącznie jako lokale użytkowe w budynkach mieszkalnych jednorodzinnych;

2) w lokalach użytkowych w budynkach mieszkalnych jednorodzinnych dopuszcza się wyłącznie

usługi I;

3) budynki mieszkalne jednorodzinne dopuszcza się wyłącznie jako wolno stojące i w zabudowie bliźniaczej, z zastrzeżeniem pkt 4;

4) budynki mieszkalne jednorodzinne w zabudowie bliźniaczej dopuszcza się wyłącznie w wydzieleniu wewnętrznym (A);

5) budynek mieszkalny jednorodzinny dopuszcza się wyłącznie na działce budowlanej o powierzchni nie mniejszej niż:

a) 450 m2 – dla budynku mieszkalnego jednorodzinnego wolno stojącego,

b) 320 m2 – dla budynku mieszkalnego jednorodzinnego w zabudowie bliźniaczej;

6) dla przeznaczeń terenu: zabudowa mieszkaniowa jednorodzinna, obiekty opieki nad dzieckiem i edukacja obowiązuje stosowanie rozwiązań technicznych w budynkach, które zapewniają w nich właściwe warunki akustyczne;

7) udział powierzchni zabudowy w powierzchni działki budowlanej:

a) w wydzieleniu wewnętrznym (A) nie może być większy niż 35%,

b) poza wydzieleniem wewnętrznym (A) nie może być większy niż 45%;

8) wartość wskaźnika intensywności zabudowy może być równa lub większa od 0, przy czym nie może być większa niż 1,6;

9) powierzchnia terenu biologicznie czynnego musi stanowić co najmniej:

a) 40% powierzchni działki budowlanej w wydzieleniu wewnętrznym (A),

b) 30% powierzchni działki budowlanej poza wydzieleniem wewnętrznym (A);

10) w strefie zieleni, wyznaczonej na rysunku planu, powierzchnia terenu biologicznie czynnego musi stanowić co najmniej 70% powierzchni strefy zieleni, przy czym co najmniej 80% powierzchni terenu biologicznie czynnego musi stanowić powierzchnia terenu z nawierzchnią ziemną urządzoną w sposób zapewniający naturalną wegetację lub wody powierzchniowe.

4. Dojazd do terenu, o którym mowa w ust. 1, dopuszcza się wyłącznie od terenów 1KDD i 3KDD.

§ 20. 1. Dla terenu oznaczonego na rysunku planu symbolem 2MN ustala się przeznaczenie:

1) zabudowa mieszkaniowa jednorodzinna;

2) usługi I, z zastrzeżeniem ust. 2;

3) obiekty do parkowania;

4) drogi wewnętrzne;

5) obiekty infrastruktury technicznej.

2. W ramach przeznaczenia:

1) usługi drobne – nie dopuszcza się usług rymarskich, pogrzebowych, ślusarskich, stolarskich;

2) poradnie medyczne – dopuszcza się wyłącznie gabinety lekarskie oraz gabinety paramedyczne;

3) edukacja – nie dopuszcza się szkół.

3. Na terenie, o którym mowa w ust. 1, obowiązują następujące ustalenia dotyczące ukształtowania zabudowy i zagospodarowania terenu:

1) usługi I dopuszcza się wyłącznie jako lokale użytkowe w budynkach mieszkalnych jednorodzinnych;

2) w lokalach użytkowych w budynkach mieszkalnych jednorodzinnych dopuszcza się wyłącznie usługi I;

3) budynki mieszkalne jednorodzinne dopuszcza się wyłącznie jako wolno stojące i w zabudowie bliźniaczej, z zastrzeżeniem pkt 4;

4) budynki mieszkalne jednorodzinne w zabudowie bliźniaczej dopuszcza się wyłącznie w wydzieleniach wewnętrznych (A);

5) budynek mieszkalny jednorodzinny dopuszcza się wyłącznie na działce budowlanej o powierzchni nie mniejszej niż 480 m2;

6) dla przeznaczeń terenu: zabudowa mieszkaniowa jednorodzinna, obiekty opieki nad dzieckiem i edukacja obowiązuje stosowanie rozwiązań technicznych w budynkach, które zapewniają w nich właściwe warunki akustyczne;

7) udział powierzchni zabudowy w powierzchni działki budowlanej nie może być większy niż 30%, z zastrzeżeniem pkt 8;

8) w wydzieleniu wewnętrznym (B) udział powierzchni zabudowy w powierzchni działki budowlanej nie może być większy niż 40%;

9) wartość wskaźnika intensywności zabudowy może być równa lub większa od 0, przy czym nie może być większa niż 1,2;

10) powierzchnia terenu biologicznie czynnego musi stanowić co najmniej 40% powierzchni działki budowlanej, z zastrzeżeniem pkt 11;

11) w wydzieleniu wewnętrznym (B) powierzchnia terenu biologicznie czynnego musi stanowić co najmniej 30% powierzchni działki budowlanej;

12) w strefie zieleni, wyznaczonej na rysunku planu, powierzchnia terenu biologicznie czynnego musi stanowić co najmniej 70% powierzchni strefy zieleni, przy czym co najmniej 80% powierzchni terenu biologicznie czynnego musi stanowić powierzchnia terenu z nawierzchnią ziemną urządzoną w sposób zapewniający naturalną wegetację lub wody powierzchniowe;

13) drogi wewnętrzne dopuszcza się wyłącznie o szerokości pasa drogowego nie mniejszej niż 5 m.

4. Na terenie, o którym mowa w ust. 1, obowiązują następujące ustalenia dotyczące systemu transportowego:

1) dojazd do terenu dopuszcza się wyłącznie od terenów: 1KDZ, 2KDZ, 1KDD i 6KDD;

2) dla obiektów wpisanych do ewidencji zabytków nie obowiązują ustalenia dotyczące parkowania pojazdów zawarte w § 15 ust. 2 pkt 2.

§ 21. 1. Dla terenu oznaczonego na rysunku planu symbolem 3MN ustala się przeznaczenie:

1) zabudowa mieszkaniowa jednorodzinna;

2) zabudowa mieszkaniowa wielorodzinna;

3) usługi I, z zastrzeżeniem ust. 2;

4) obiekty do parkowania;

5) obiekty infrastruktury technicznej.

2. W ramach przeznaczenia:

1) usługi drobne – nie dopuszcza się usług rymarskich, pogrzebowych, ślusarskich, stolarskich;

2) poradnie medyczne – dopuszcza się wyłącznie gabinety lekarskie oraz gabinety paramedyczne;

3) edukacja – nie dopuszcza się szkół.

3. Na terenie, o którym mowa w ust. 1, obowiązują następujące ustalenia dotyczące ukształtowania zabudowy i zagospodarowania terenu:

1) zabudowę mieszkaniową wielorodzinną dopuszcza się wyłącznie w wydzieleniu wewnętrznym

(A);

2) budynki mieszkalne wielorodzinne dopuszcza się wyłącznie jako wolno stojące, o nie więcej niż jednej klatce schodowej i o liczbie mieszkań nie większej niż 3;

3) usługi I dopuszcza się wyłącznie jako lokale użytkowe w budynkach mieszkalnych jednorodzinnych i wielorodzinnych;

4) w lokalach użytkowych w budynkach mieszkalnych jednorodzinnych i wielorodzinnych dopuszcza się wyłącznie usługi I;

5) budynki mieszkalne jednorodzinne dopuszcza się wyłącznie jako wolno stojące i w zabudowie bliźniaczej, z zastrzeżeniem pkt 6;

6) budynki mieszkalne jednorodzinne w zabudowie bliźniaczej dopuszcza się wyłącznie w wydzieleniach wewnętrznych (B);

7) budynek mieszkalny dopuszcza się wyłącznie na działce budowlanej o powierzchni nie mniejszej niż 500 m2;

8) dla przeznaczeń terenu: zabudowa mieszkaniowa jednorodzinna, zabudowa mieszkaniowa wielorodzinna, obiekty opieki nad dzieckiem i edukacja obowiązuje stosowanie rozwiązań technicznych w budynkach, które zapewniają w nich właściwe warunki akustyczne;

9) udział powierzchni zabudowy w powierzchni działki budowlanej nie może być większy niż 35%;

10) wartość wskaźnika intensywności zabudowy może być równa lub większa od 0, przy czym nie może być większa niż 1,4;

11) powierzchnia terenu biologicznie czynnego musi stanowić co najmniej 40% powierzchni działki budowlanej;

12) w strefie zieleni, wyznaczonej na rysunku planu, powierzchnia terenu biologicznie czynnego musi stanowić co najmniej 70% powierzchni strefy zieleni, przy czym co najmniej 80% powierzchni terenu biologicznie czynnego musi stanowić powierzchnia terenu z nawierzchnią ziemną urządzoną w sposób zapewniający naturalną wegetację lub wody powierzchniowe.

4. Na terenie, o którym mowa w ust. 1, obowiązują następujące ustalenia dotyczące systemu transportowego:

1) dojazd do terenu dopuszcza się wyłącznie od terenów: 2KDZ, 1KDD, 6KDD i 7KDD;

2) dla obiektów wpisanych do ewidencji zabytków nie obowiązują ustalenia dotyczące parkowania pojazdów zawarte w § 15 ust. 2 pkt 2.

§ 22. 1. Dla terenu oznaczonego na rysunku planu symbolem 4MN ustala się przeznaczenie:

1) zabudowa mieszkaniowa jednorodzinna;

2) zabudowa mieszkaniowa wielorodzinna;

3) usługi I, z zastrzeżeniem ust. 2;

4) obiekty do parkowania;

5) drogi wewnętrzne;

6) obiekty infrastruktury technicznej.

2. W ramach przeznaczenia:

1) usługi drobne – nie dopuszcza się usług rymarskich, pogrzebowych, ślusarskich, stolarskich;

2) poradnie medyczne – dopuszcza się wyłącznie gabinety lekarskie oraz gabinety paramedyczne;

3) edukacja – nie dopuszcza się szkół.

3. Na terenie, o którym mowa w ust. 1, obowiązują następujące ustalenia dotyczące ukształtowania zabudowy i zagospodarowania terenu:

1) zabudowę mieszkaniową wielorodzinną dopuszcza się wyłącznie w wydzieleniach wewnętrznych

(A) i (B);

2) w wydzieleniu wewnętrznym (A) budynki mieszkalne wielorodzinne dopuszcza się wyłącznie jako wolno stojące, o nie więcej niż jednej klatce schodowej i o liczbie mieszkań nie większej niż 3;

3) w wydzieleniu wewnętrznym (B) łączna liczba mieszkań nie może być większa niż 9;

4) usługi I dopuszcza się wyłącznie jako lokale użytkowe w budynkach mieszkalnych jednorodzinnych i wielorodzinnych;

5) w lokalach użytkowych w budynkach mieszkalnych jednorodzinnych i wielorodzinnych dopuszcza się wyłącznie usługi I;

6) budynki mieszkalne jednorodzinne dopuszcza się jako wolno stojące, w zabudowie bliźniaczej i w zabudowie szeregowej, z zastrzeżeniem pkt 7 i 8;

7) budynki mieszkalne jednorodzinne w zabudowie bliźniaczej dopuszcza się wyłącznie wwydzieleniu wewnętrznym (B);

8) budynki mieszkalne jednorodzinne w zabudowie szeregowej dopuszcza się wyłącznie w wydzieleniu wewnętrznym (C);

9) budynek mieszkalny dopuszcza się wyłącznie na działce budowlanej o powierzchni nie mniejszej niż 400 m2, z zastrzeżeniem pkt 10;

10) budynek mieszkalny jednorodzinny w zabudowie szeregowej dopuszcza się wyłącznie na działce budowlanej o powierzchni nie mniejszej niż 100 m2;

11) dla przeznaczeń terenu: zabudowa mieszkaniowa jednorodzinna, zabudowa mieszkaniowa wielorodzinna, obiekty opieki nad dzieckiem i edukacja obowiązuje stosowanie rozwiązań technicznych w budynkach, które zapewniają w nich właściwe warunki akustyczne;

12) udział powierzchni zabudowy w powierzchni działki budowlanej nie może być większy niż 35%, z zastrzeżeniem pkt 13 i 14;

13) w wydzieleniu wewnętrznym (B) udział powierzchni zabudowy w powierzchni działki budowlanej nie może być większy niż 40%;

14) w wydzieleniu wewnętrznym (C) udział powierzchni zabudowy w powierzchni działki budowlanej nie może być większy niż 50%;

15) wartość wskaźnika intensywności zabudowy może być równa lub większa od 0, przy czym nie może być większa niż 1,5;

16) powierzchnia terenu biologicznie czynnego musi stanowić co najmniej 40% powierzchni działki budowlanej, z zastrzeżeniem pkt 17;

17) w wydzieleniach wewnętrznych (B) i (C) powierzchnia terenu biologicznie czynnego musi stanowić co najmniej 30% powierzchni działki budowlanej;

18) w strefie zieleni, wyznaczonej na rysunku planu, powierzchnia terenu biologicznie czynnego musi stanowić co najmniej 70% powierzchni strefy zieleni, przy czym co najmniej 80% powierzchni terenu biologicznie czynnego musi stanowić powierzchnia terenu z nawierzchnią ziemną urządzoną w sposób zapewniający naturalną wegetację lub wody powierzchniowe;

19) drogi wewnętrzne dopuszcza się wyłącznie o szerokości pasa drogowego nie mniejszej niż 5 m.

4. Na terenie, o którym mowa w ust. 1, obowiązują następujące ustalenia dotyczące systemu transportowego:

1) dojazd do terenu dopuszcza się wyłącznie od terenów: 2KDZ, 2KDD i 7KDD;

2) dla obiektów wpisanych do ewidencji zabytków i obiektów objętych ochroną konserwatorską na mocy ustaleń planu nie obowiązują ustalenia dotyczące parkowania pojazdów zawarte w § 15 ust.

2 pkt 2.

§ 23. 1. Dla terenu oznaczonego na rysunku planu symbolem 5MN ustala się przeznaczenie:

1) zabudowa mieszkaniowa jednorodzinna;

2) zabudowa mieszkaniowa wielorodzinna;

3) usługi I, z zastrzeżeniem ust. 2;

4) obiekty do parkowania;

5) obiekty infrastruktury technicznej.

2. W ramach przeznaczenia:

1) usługi drobne – nie dopuszcza się usług rymarskich, pogrzebowych, ślusarskich, stolarskich;

2) poradnie medyczne – dopuszcza się wyłącznie gabinety lekarskie oraz gabinety paramedyczne;

3) edukacja – nie dopuszcza się szkół.

3. Na terenie, o którym mowa w ust. 1, obowiązują następujące ustalenia dotyczące ukształtowania zabudowy i zagospodarowania terenu:

1) zabudowę mieszkaniową wielorodzinną dopuszcza się wyłącznie w wydzieleniu wewnętrznym

(A);

2) budynki mieszkalne wielorodzinne dopuszcza się wyłącznie jako wolno stojące, o nie więcej niż jednej klatce schodowej i o liczbie mieszkań nie większej niż 3;

3) usługi I dopuszcza się wyłącznie jako lokale użytkowe w budynkach mieszkalnych jednorodzinnych i wielorodzinnych;

4) w lokalach użytkowych w budynkach mieszkalnych jednorodzinnych i wielorodzinnych dopuszcza się wyłącznie usługi I;

5) budynki mieszkalne jednorodzinne dopuszcza się wyłącznie jako wolno stojące i w zabudowie bliźniaczej, z zastrzeżeniem pkt 6;

6) budynki mieszkalne jednorodzinne w zabudowie bliźniaczej dopuszcza się wyłącznie w wydzieleniach wewnętrznych (B);

7) budynek mieszkalny dopuszcza się wyłącznie na działce budowlanej o powierzchni nie mniejszej niż 420 m2, z zastrzeżeniem pkt 8;

8) budynek mieszkalny jednorodzinny w zabudowie bliźniaczej dopuszcza się wyłącznie na działce budowlanej o powierzchni nie mniejszej niż 350 m2;

9) dla przeznaczeń terenu: zabudowa mieszkaniowa jednorodzinna, zabudowa mieszkaniowa wielorodzinna, obiekty opieki nad dzieckiem i edukacja obowiązuje stosowanie rozwiązań technicznych w budynkach, które zapewniają w nich właściwe warunki akustyczne;

10) udział powierzchni zabudowy w powierzchni działki budowlanej nie może być większy niż 35%;

11) wartość wskaźnika intensywności zabudowy może być równa lub większa od 0, przy czym nie może być większa niż 1,4;

12) powierzchnia terenu biologicznie czynnego musi stanowić co najmniej 40% powierzchni działki budowlanej;

13) w strefie zieleni, wyznaczonej na rysunku planu, powierzchnia terenu biologicznie czynnego musi stanowić co najmniej 70% powierzchni strefy zieleni, przy czym co najmniej 80% powierzchni terenu biologicznie czynnego musi stanowić powierzchnia terenu z nawierzchnią ziemną urządzoną w sposób zapewniający naturalną wegetację lub wody powierzchniowe.

4. Na terenie, o którym mowa w ust. 1, obowiązują następujące ustalenia dotyczące systemu transportowego:

1) dojazd do terenu dopuszcza się wyłącznie od terenu 4KDD;

2) dla obiektów wpisanych do ewidencji zabytków nie obowiązują ustalenia dotyczące parkowania pojazdów zawarte w § 15 ust. 2 pkt 2.

§ 24. 1. Dla terenu oznaczonego na rysunku planu symbolem 6MN ustala się przeznaczenie:

1) zabudowa mieszkaniowa jednorodzinna;

2) zabudowa mieszkaniowa wielorodzinna;

3) usługi I, z zastrzeżeniem ust. 2;

4) obiekty do parkowania;

5) obiekty infrastruktury technicznej.

2. W ramach przeznaczenia:

1) usługi drobne – nie dopuszcza się usług rymarskich, pogrzebowych, ślusarskich, stolarskich;

2) poradnie medyczne – dopuszcza się wyłącznie gabinety lekarskie oraz gabinety paramedyczne;

3) edukacja – nie dopuszcza się szkół.

3. Na terenie, o którym mowa w ust. 1, obowiązują następujące ustalenia dotyczące ukształtowania zabudowy i zagospodarowania terenu:

1) zabudowę mieszkaniową wielorodzinną dopuszcza się wyłącznie w wydzieleniach wewnętrznych

(A), (B) i (C);

2) w wydzieleniach wewnętrznych (A) budynki mieszkalne wielorodzinne dopuszcza się wyłącznie jako wolno stojące, o nie więcej niż jednej klatce schodowej i o liczbie mieszkań nie większej niż 3;

3) w wydzieleniu wewnętrznym (C) budynki mieszkalne wielorodzinne dopuszcza się wyłącznie o liczbie mieszkań nie większej niż 3;

4) usługi I dopuszcza się wyłącznie jako lokale użytkowe w budynkach mieszkalnych jednorodzinnych i wielorodzinnych;

5) w lokalach użytkowych w budynkach mieszkalnych jednorodzinnych i wielorodzinnych dopuszcza się wyłącznie usługi I;

6) budynki mieszkalne jednorodzinne dopuszcza się jako wolno stojące, w zabudowie bliźniaczej i w zabudowie szeregowej, z zastrzeżeniem pkt 7 i 8;

7) budynki mieszkalne jednorodzinne w zabudowie bliźniaczej dopuszcza się wyłącznie w wydzieleniach wewnętrznych (C) i (D);

8) budynki mieszkalne jednorodzinne w zabudowie szeregowej dopuszcza się wyłącznie w wydzieleniu wewnętrznym (E);

9) budynek mieszkalny dopuszcza się wyłącznie na działce budowlanej o powierzchni nie mniejszej niż 650 m2, z zastrzeżeniem pkt 10;

10) budynek mieszkalny jednorodzinny w zabudowie szeregowej dopuszcza się wyłącznie na działce budowlanej o powierzchni nie mniejszej niż 160 m2;

11) dla przeznaczeń terenu: zabudowa mieszkaniowa jednorodzinna, zabudowa mieszkaniowa wielorodzinna, obiekty opieki nad dzieckiem i edukacja obowiązuje stosowanie rozwiązań technicznych w budynkach, które zapewniają w nich właściwe warunki akustyczne;

12) udział powierzchni zabudowy w powierzchni działki budowlanej nie może być większy niż 20%,z zastrzeżeniem pkt 13 i 14;

13) w wydzieleniu wewnętrznym (B) udział powierzchni zabudowy w powierzchni działki budowlanej nie może być większy niż 45%;

14) w wydzieleniu wewnętrznym (E) udział powierzchni zabudowy w powierzchni działki budowlanej nie może być większy niż 50%;

15) wartość wskaźnika intensywności zabudowy może być równa lub większa od 0, przy czym nie może być większa niż 0,8, z zastrzeżeniem pkt 16;

16) w wydzieleniach wewnętrznych (B) i (E) wartość wskaźnika intensywności zabudowy nie może być większa niż 2;

17) powierzchnia terenu biologicznie czynnego musi stanowić co najmniej 40% powierzchni działki budowlanej, z zastrzeżeniem pkt 18;

18) w wydzieleniach wewnętrznych (B) i (E) powierzchnia terenu biologicznie czynnego musi stanowić co najmniej 30% powierzchni działki budowlanej;

19) w strefie zieleni, wyznaczonej na rysunku planu, powierzchnia terenu biologicznie czynnego musi stanowić co najmniej 70% powierzchni strefy zieleni, przy czym co najmniej 80% powierzchni terenu biologicznie czynnego musi stanowić powierzchnia terenu z nawierzchnią ziemną urządzoną w sposób zapewniający naturalną wegetację lub wody powierzchniowe.

4. Na terenie, o którym mowa w ust. 1, obowiązują następujące ustalenia dotyczące systemu transportowego:

1) dojazd do terenu dopuszcza się wyłącznie od terenów: 1KDD, 2KDD, 4KDD i 5KDD;

2) dla obiektów wpisanych do ewidencji zabytków nie obowiązują ustalenia dotyczące parkowania pojazdów zawarte w § 15 ust. 2 pkt 2.

§ 25. 1. Dla terenu oznaczonego na rysunku planu symbolem 7MN ustala się przeznaczenie:

1) zabudowa mieszkaniowa jednorodzinna;

2) zabudowa mieszkaniowa wielorodzinna;

3) usługi I, z zastrzeżeniem ust. 2;

4) obiekty do parkowania;

5) obiekty infrastruktury technicznej.

2. W ramach przeznaczenia:

1) usługi drobne – nie dopuszcza się usług rymarskich, pogrzebowych, ślusarskich, stolarskich;

2) poradnie medyczne – dopuszcza się wyłącznie gabinety lekarskie oraz gabinety paramedyczne;

3) edukacja – nie dopuszcza się szkół.

3. Na terenie, o którym mowa w ust. 1, obowiązują następujące ustalenia dotyczące ukształtowania zabudowy i zagospodarowania terenu:

1) zabudowę mieszkaniową wielorodzinną dopuszcza się wyłącznie w wydzieleniach wewnętrznych (A) i (B);

2) w wydzieleniach wewnętrznych (A) budynki mieszkalne wielorodzinne dopuszcza się wyłączni

jako wolno stojące, o nie więcej niż jednej klatce schodowej i o liczbie mieszkań nie większej niż 3;

3) w wydzieleniu wewnętrznym (B) budynki mieszkalne wielorodzinne dopuszcza się wyłącznie o liczbie mieszkań nie większej niż 3;

4) usługi I dopuszcza się wyłącznie jako lokale użytkowe w budynkach mieszkalnych jednorodzinnych i wielorodzinnych;

5) w lokalach użytkowych w budynkach mieszkalnych jednorodzinnych i wielorodzinnych dopuszcza się wyłącznie usługi I;

6) budynki mieszkalne jednorodzinne dopuszcza się wyłącznie jako wolno stojące i w zabudowie bliźniaczej, z zastrzeżeniem pkt 7;

7) budynki mieszkalne jednorodzinne w zabudowie bliźniaczej dopuszcza się wyłącznie w wydzieleniach wewnętrznych (B) i (C);

8) budynek mieszkalny dopuszcza się wyłącznie na działce budowlanej o powierzchni nie mniejszej niż 600 m2;

9) dla przeznaczeń terenu: zabudowa mieszkaniowa jednorodzinna, zabudowa mieszkaniowa wielorodzinna, obiekty opieki nad dzieckiem i edukacja obowiązuje stosowanie rozwiązań technicznych w budynkach, które zapewniają w nich właściwe warunki akustyczne;

10) udział powierzchni zabudowy w powierzchni działki budowlanej nie może być większy niż 25%, z zastrzeżeniem pkt 11;

11) w wydzieleniu wewnętrznym (D) udział powierzchni zabudowy w powierzchni działki budowlanej nie może być większy niż 40%;

12) wartość wskaźnika intensywności zabudowy może być równa lub większa od 0, przy czym nie może być większa niż 1, z zastrzeżeniem pkt 13;

13) w wydzieleniu wewnętrznym (D) wartość wskaźnika intensywności zabudowy nie może być większa niż 1,6;

14) powierzchnia terenu biologicznie czynnego musi stanowić co najmniej 40% powierzchni działki budowlanej, z zastrzeżeniem pkt 15;

15) w wydzieleniu wewnętrznym (D) powierzchnia terenu biologicznie czynnego musi stanowić co najmniej 30% powierzchni działki budowlanej;

16) w strefie zieleni, wyznaczonej na rysunku planu, powierzchnia terenu biologicznie czynnego musi stanowić co najmniej 70% powierzchni strefy zieleni, przy czym co najmniej 80% powierzchni terenu biologicznie czynnego musi stanowić powierzchnia terenu z nawierzchnią ziemną urządzoną w sposób zapewniający naturalną wegetację lub wody powierzchniowe.

4. Na terenie, o którym mowa w ust. 1, obowiązują następujące ustalenia dotyczące systemu transportowego:

1) dojazd do terenu dopuszcza się wyłącznie od terenów: 1KDD, 2KDD, 5KDD i 7KDD;

2) dla obiektów wpisanych do ewidencji zabytków i obiektów objętych ochroną konserwatorską na mocy ustaleń planu nie obowiązują ustalenia dotyczące parkowania pojazdów zawarte w § 15 ust. 2 pkt 2.

§ 26. 1. Dla terenu oznaczonego na rysunku planu symbolem 8MN ustala się przeznaczenie:

1) zabudowa mieszkaniowa jednorodzinna;

2) usługi I, z zastrzeżeniem ust. 2;

3) obiekty do parkowania;

4) obiekty infrastruktury technicznej.

2. W ramach przeznaczenia:

1) usługi drobne – nie dopuszcza się usług rymarskich, pogrzebowych, ślusarskich, stolarskich;

2) poradnie medyczne – dopuszcza się wyłącznie gabinety lekarskie oraz gabinety paramedyczne;

3) edukacja – nie dopuszcza się szkół.

3. Na terenie, o którym mowa w ust. 1, obowiązują następujące ustalenia dotyczące ukształtowania zabudowy i zagospodarowania terenu:

1) usługi I dopuszcza się wyłącznie jako lokale użytkowe w budynkach mieszkalnych jednorodzinnych;

2) w lokalach użytkowych w budynkach mieszkalnych jednorodzinnych dopuszcza się wyłącznie usługi I;

3) budynki mieszkalne jednorodzinne dopuszcza się wyłącznie jako wolno stojące;

4) budynek mieszkalny jednorodzinny dopuszcza się wyłącznie na działce budowlanej o powierzchni nie mniejszej niż 650 m2;

5) dla przeznaczeń terenu: zabudowa mieszkaniowa jednorodzinna, obiekty opieki nad dzieckiem i edukacja obowiązuje stosowanie rozwiązań technicznych w budynkach, które zapewniają w nich właściwe warunki akustyczne;

6) udział powierzchni zabudowy w powierzchni działki budowlanej nie może być większy niż 30%;

7) wartość wskaźnika intensywności zabudowy może być równa lub większa od 0, przy czym nie może być większa niż 1,2;

8) powierzchnia terenu biologicznie czynnego musi stanowić co najmniej 40% powierzchni działki budowlanej;

9) w strefie zieleni, wyznaczonej na rysunku planu, powierzchnia terenu biologicznie czynnego musi stanowić co najmniej 70% powierzchni strefy zieleni, przy czym co najmniej 80% powierzchni terenu biologicznie czynnego musi stanowić powierzchnia terenu z nawierzchnią ziemną urządzoną w sposób zapewniający naturalną wegetację lub wody powierzchniowe.

4. Na terenie, o którym mowa w ust. 1, obowiązują następujące ustalenia dotyczące systemu transportowego:

1) dojazd do terenu dopuszcza się wyłącznie od terenów 2KDD i 4KDD;

2) dla obiektów wpisanych do ewidencji zabytków i obiektów objętych ochroną konserwatorską na mocy ustaleń planu nie obowiązują ustalenia dotyczące parkowania pojazdów zawarte w § 15 ust. 2 pkt 2.

§ 27. 1. Dla terenu oznaczonego na rysunku planu symbolem 9MN ustala się przeznaczenie:

1) zabudowa mieszkaniowa jednorodzinna;

2) usługi I, z zastrzeżeniem ust. 2;

3) obiekty do parkowania;

4) obiekty infrastruktury technicznej.

2. W ramach przeznaczenia:

1) usługi drobne – nie dopuszcza się usług rymarskich, pogrzebowych, ślusarskich, stolarskich;

2) poradnie medyczne – dopuszcza się wyłącznie gabinety lekarskie oraz gabinety paramedyczne;

3) edukacja – nie dopuszcza się szkół.

3. Na terenie, o którym mowa w ust. 1, obowiązują następujące ustalenia dotyczące ukształtowania zabudowy i zagospodarowania terenu:

1) usługi I dopuszcza się wyłącznie jako lokale użytkowe w budynkach mieszkalnych jednorodzinnych;

2) w lokalach użytkowych w budynkach mieszkalnych jednorodzinnych dopuszcza się wyłącznie usługi I;

3) budynki mieszkalne jednorodzinne dopuszcza się wyłącznie jako wolno stojące i w zabudowie bliźniaczej;

4) budynek mieszkalny jednorodzinny dopuszcza się wyłącznie na działce budowlanej o powierzchni nie mniejszej niż 550 m2;

5) dla przeznaczeń terenu: zabudowa mieszkaniowa jednorodzinna, obiekty opieki nad dzieckiem i edukacja obowiązuje stosowanie rozwiązań technicznych w budynkach, które zapewniają w nich właściwe warunki akustyczne;

6) udział powierzchni zabudowy w powierzchni działki budowlanej nie może być większy niż 20%;

7) wartość wskaźnika intensywności zabudowy może być równa lub większa od 0, przy czym nie może być większa niż 0,8;

8) powierzchnia terenu biologicznie czynnego musi stanowić co najmniej 40% powierzchni działki budowlanej;

9) w strefie zieleni, wyznaczonej na rysunku planu, powierzchnia terenu biologicznie czynnego musi stanowić co najmniej 70% powierzchni strefy zieleni, przy czym co najmniej 80% powierzchni terenu biologicznie czynnego musi stanowić powierzchnia terenu z nawierzchnią ziemną urządzoną w sposób zapewniający naturalną wegetację lub wody powierzchniowe.

4. Dojazd do terenu, o którym mowa w ust. 1, dopuszcza się wyłącznie od terenu 2KDD.

§ 28. 1. Dla terenu oznaczonego na rysunku planu symbolem 10MN ustala się przeznaczenie:

1) zabudowa mieszkaniowa jednorodzinna;

2) zabudowa mieszkaniowa wielorodzinna;

3) usługi I, z zastrzeżeniem ust. 2;

4) obiekty do parkowania;

5) obiekty infrastruktury technicznej.

2. W ramach przeznaczenia:

1) usługi drobne – nie dopuszcza się usług rymarskich, pogrzebowych, ślusarskich, stolarskich;

2) poradnie medyczne – dopuszcza się wyłącznie gabinety lekarskie oraz gabinety paramedyczne;

3) edukacja – nie dopuszcza się szkół.

3. Na terenie, o którym mowa w ust. 1, obowiązują następujące ustalenia dotyczące ukształtowania zabudowy i zagospodarowania terenu:

1) zabudowę mieszkaniową wielorodzinną dopuszcza się wyłącznie w wydzieleniu wewnętrznym (A);

2) budynki mieszkalne wielorodzinne dopuszcza się wyłącznie jako wolno stojące, o nie więcej niż jednej klatce schodowej i o liczbie mieszkań nie większej niż 3;

3) usługi I dopuszcza się wyłącznie jako lokale użytkowe w budynkach mieszkalnych jednorodzinnych i wielorodzinnych;

4) w lokalach użytkowych w budynkach mieszkalnych jednorodzinnych i wielorodzinnych dopuszcza się wyłącznie usługi I;

5) budynki mieszkalne jednorodzinne dopuszcza się wyłącznie jako wolno stojące i w zabudowie bliźniaczej, z zastrzeżeniem pkt 6;

6) budynki mieszkalne jednorodzinne w zabudowie bliźniaczej dopuszcza się wyłącznie w wydzieleniu wewnętrznym (B);

7) budynek mieszkalny dopuszcza się wyłącznie na działce budowlanej o powierzchni nie mniejszej niż 750 m2, z zastrzeżeniem pkt 8;

8) budynek mieszkalny jednorodzinny w zabudowie bliźniaczej dopuszcza się wyłącznie na działce budowlanej o powierzchni nie mniejszej niż 450 m2;

9) dla przeznaczeń terenu: zabudowa mieszkaniowa jednorodzinna, zabudowa mieszkaniowa wielorodzinna, obiekty opieki nad dzieckiem i edukacja obowiązuje stosowanie rozwiązań technicznych w budynkach, które zapewniają w nich właściwe warunki akustyczne;

10) udział powierzchni zabudowy w powierzchni działki budowlanej nie może być większy niż 25%;

11) wartość wskaźnika intensywności zabudowy może być równa lub większa od 0, przy czym nie może być większa niż 1;

12) powierzchnia terenu biologicznie czynnego musi stanowić co najmniej 40% powierzchni działki budowlanej;

13) w strefie zieleni, wyznaczonej na rysunku planu, powierzchnia terenu biologicznie czynnego musi stanowić co najmniej 70% powierzchni strefy zieleni, przy czym co najmniej 80% powierzchni terenu biologicznie czynnego musi stanowić powierzchnia terenu z nawierzchnią ziemną urządzoną w sposób zapewniający naturalną wegetację lub wody powierzchniowe.

4. Na terenie, o którym mowa w ust. 1, obowiązują następujące ustalenia dotyczące systemu transportowego:

1) dojazd do terenu dopuszcza się wyłącznie od terenu 2KDD;

2) dla obiektów wpisanych do ewidencji zabytków nie obowiązują ustalenia dotyczące parkowania pojazdów zawarte w § 15 ust. 2 pkt 2.

§ 29. 1. Dla terenu oznaczonego na rysunku planu symbolem 11MN ustala się przeznaczenie:

1) zabudowa mieszkaniowa jednorodzinna;

2) zabudowa mieszkaniowa wielorodzinna;

3) usługi I, z zastrzeżeniem ust. 2;

4) obiekty do parkowania;

5) drogi wewnętrzne;

6) obiekty infrastruktury technicznej.

2. W ramach przeznaczenia:

1) usługi drobne – nie dopuszcza się usług rymarskich, pogrzebowych, ślusarskich, stolarskich;

2) poradnie medyczne – dopuszcza się wyłącznie gabinety lekarskie oraz gabinety paramedyczne;

3) edukacja – nie dopuszcza się szkół.

3. Na terenie, o którym mowa w ust. 1, obowiązują następujące ustalenia dotyczące ukształtowania zabudowy i zagospodarowania terenu:

1) zabudowę mieszkaniową wielorodzinną dopuszcza się wyłącznie w wydzieleniach wewnętrznych (A), (B) i (C);

2) w wydzieleniu wewnętrznym (A) budynki mieszkalne wielorodzinne dopuszcza się wyłącznie jako wolno stojące, o nie więcej niż jednej klatce schodowej i o liczbie mieszkań nie większej niż 3;

3) w wydzieleniu wewnętrznym (B) łączna liczba mieszkań nie może być większa niż 7;

4) w wydzieleniu wewnętrznym (C) budynki mieszkalne wielorodzinne dopuszcza się wyłącznie o liczbie mieszkań nie większej niż 3;

5) usługi I dopuszcza się wyłącznie jako lokale użytkowe w budynkach mieszkalnych jednorodzinnych i wielorodzinnych;

6) w lokalach użytkowych w budynkach mieszkalnych jednorodzinnych i wielorodzinnych dopuszcza się wyłącznie usługi I;

7) budynki mieszkalne jednorodzinne dopuszcza się wyłącznie jako wolno stojące i w zabudowie bliźniaczej, z zastrzeżeniem pkt 8;

8) budynki mieszkalne jednorodzinne w zabudowie bliźniaczej dopuszcza się wyłącznie w wydzieleniach wewnętrznych (B), (C) i (D);

9) budynek mieszkalny dopuszcza się wyłącznie na działce budowlanej o powierzchni nie mniejszej niż 420 m2;

10) dla przeznaczeń terenu: zabudowa mieszkaniowa jednorodzinna, zabudowa mieszkaniowa wielorodzinna, obiekty opieki nad dzieckiem i edukacja obowiązuje stosowanie rozwiązań technicznych w budynkach, które zapewniają w nich właściwe warunki akustyczne;

11) udział powierzchni zabudowy w powierzchni działki budowlanej nie może być większy niż 30%, z zastrzeżeniem pkt 12;

12) w wydzieleniu wewnętrznym (B) nie obowiązuje ustalenie pkt 11;

13) wartość wskaźnika intensywności zabudowy może być równa lub większa od 0, przy czym nie może być większa niż 1,2, z zastrzeżeniem pkt 14;

14) w wydzieleniu wewnętrznym (B) wartość wskaźnika intensywności zabudowy nie może być większa niż 4;

15) powierzchnia terenu biologicznie czynnego musi stanowić co najmniej 40% powierzchni działki budowlanej, z zastrzeżeniem pkt 16;

16) w wydzieleniu wewnętrznym (B) powierzchnia terenu biologicznie czynnego może być równa lub większa od 0;

17) w strefie zieleni, wyznaczonej na rysunku planu, powierzchnia terenu biologicznie czynnego musi stanowić co najmniej 70% powierzchni strefy zieleni, przy czym co najmniej 80% powierzchni terenu biologicznie czynnego musi stanowić powierzchnia terenu z nawierzchnią ziemną urządzoną w sposób zapewniający naturalną wegetację lub wody powierzchniowe;

18) drogi wewnętrzne dopuszcza się wyłącznie o szerokości pasa drogowego nie mniejszej niż 4 m.

4. Na terenie, o którym mowa w ust. 1, obowiązują następujące ustalenia dotyczące systemu transportowego:

1) dojazd do terenu dopuszcza się wyłącznie od terenu 2KDD;

2) dla obiektów wpisanych do ewidencji zabytków nie obowiązują ustalenia dotyczące parkowania pojazdów zawarte w § 15 ust. 2 pkt 2.

§ 30. 1. Dla terenu oznaczonego na rysunku planu symbolem 1MN-U ustala się przeznaczenie:

1) zabudowa mieszkaniowa jednorodzinna;

2) usługi I, z zastrzeżeniem ust. 2 pkt 1, 2 i 4;

3) gastronomia;

4) obiekty upowszechniania kultury;

5) wystawy i ekspozycje;

6) pracownie medyczne, z zastrzeżeniem ust. 2 pkt 3;

7) obiekty do parkowania;

8) obiekty infrastruktury technicznej.

2. W ramach przeznaczenia:

1) usługi drobne – nie dopuszcza się usług rymarskich, pogrzebowych, ślusarskich, stolarskich;

2) poradnie medyczne – dopuszcza się wyłącznie gabinety lekarskie oraz gabinety paramedyczne;

3) pracownie medyczne – nie dopuszcza się banków krwi, organów i szpiku kostnego;

4) edukacja – nie dopuszcza się szkół.

3. Na terenie, o którym mowa w ust. 1, obowiązują następujące ustalenia dotyczące ukształtowania zabudowy i zagospodarowania terenu:

1) budynki mieszkalne jednorodzinne dopuszcza się wyłącznie jako wolno stojące;

2) budynek mieszkalny jednorodzinny dopuszcza się wyłącznie na działce budowlanej o powierzchni nie mniejszej niż 1200 m2;

3) dla przeznaczeń terenu: zabudowa mieszkaniowa jednorodzinna, obiekty opieki nad dzieckiem i edukacja obowiązuje stosowanie rozwiązań technicznych w budynkach, które zapewniają w nich właściwe warunki akustyczne;

4) udział powierzchni zabudowy w powierzchni działki budowlanej nie może być większy niż 15%;

5) wartość wskaźnika intensywności zabudowy może być równa lub większa od 0, przy czym nie może być większa niż 0,6;

6) powierzchnia terenu biologicznie czynnego musi stanowić co najmniej 40% powierzchni działki budowlanej;

7) w strefie zieleni, wyznaczonej na rysunku planu, powierzchnia terenu biologicznie czynnego musi stanowić co najmniej 70% powierzchni strefy zieleni, przy czym co najmniej 80% powierzchni terenu biologicznie czynnego musi stanowić powierzchnia terenu z nawierzchnią ziemną urządzoną w sposób zapewniający naturalną wegetację lub wody powierzchniowe.

4. Dojazd do terenu, o którym mowa w ust. 1, dopuszcza się wyłącznie od terenu 1KDZ.

§ 31. 1. Dla terenu oznaczonego na rysunku planu symbolem 2MN-U ustala się przeznaczenie:

1) zabudowa mieszkaniowa jednorodzinna;

2) usługi I, z zastrzeżeniem ust. 2 pkt 1 i 2;

3) handel detaliczny małopowierzchniowy A;

4) gastronomia;

5) obiekty upowszechniania kultury;

6) wystawy i ekspozycje;

7) pracownie medyczne, z zastrzeżeniem ust. 2 pkt 3;

8) obiekty sakralne;

9) obiekty do parkowania;

10) obiekty infrastruktury technicznej.

2. W ramach przeznaczenia:

1) usługi drobne – nie dopuszcza się usług rymarskich, pogrzebowych, ślusarskich, stolarskich;

2) poradnie medyczne – dopuszcza się wyłącznie gabinety lekarskie oraz gabinety paramedyczne;

3) pracownie medyczne – nie dopuszcza się banków krwi, organów i szpiku kostnego.

3. Na terenie, o którym mowa w ust. 1, obowiązują następujące ustalenia dotyczące

ukształtowania zabudowy i zagospodarowania terenu:

1) budynki mieszkalne jednorodzinne dopuszcza się wyłącznie jako wolno stojące;

2) dopuszcza się nie więcej niż 2 budynki mieszkalne jednorodzinne;

3) odległość między budynkami mieszkalnymi jednorodzinnymi nie może być mniejsza niż 8 m;

4) budynek mieszkalny jednorodzinny dopuszcza się wyłącznie na działce budowlanej o powierzchni nie mniejszej niż 1200 m2;

5) dla przeznaczeń terenu: zabudowa mieszkaniowa jednorodzinna, obiekty opieki nad dzieckiem i

edukacja obowiązuje stosowanie rozwiązań technicznych w budynkach, które zapewniają w nich właściwe warunki akustyczne;

6) udział powierzchni zabudowy w powierzchni działki budowlanej nie może być większy niż 25%;

7) wartość wskaźnika intensywności zabudowy może być równa lub większa od 0, przy czym nie może być większa niż 1;

8) powierzchnia terenu biologicznie czynnego musi stanowić co najmniej 40% powierzchni działki budowlanej;

9) w strefie zieleni, wyznaczonej na rysunku planu, powierzchnia terenu biologicznie czynnego musi stanowić co najmniej 70% powierzchni strefy zieleni, przy czym co najmniej 80% powierzchni terenu biologicznie czynnego musi stanowić powierzchnia terenu z nawierzchnią ziemną urządzoną w sposób zapewniający naturalną wegetację lub wody powierzchniowe;

10) obowiązuje szpaler drzew na odcinku wskazanym na rysunku planu;

11) obowiązuje ochrona drzew do zachowania wskazanych na rysunku planu.

4. Dojazd do terenu, o którym mowa w ust. 1, dopuszcza się wyłącznie od terenów: 1KDD, 3KDD, 4KDD.

§ 32. 1. Dla terenu oznaczonego na rysunku planu symbolem 3MN-U ustala się przeznaczenie:

1) zabudowa mieszkaniowa jednorodzinna;

2) obiekty opieki nad dzieckiem;

3) edukacja, z zastrzeżeniem ust. 2;

4) obiekty kształcenia dodatkowego;

5) obiekty do parkowania;

6) obiekty infrastruktury technicznej.

2. W ramach przeznaczenia edukacja nie dopuszcza się szkół.

3. Na terenie, o którym mowa w ust. 1, obowiązują następujące ustalenia dotyczące ukształtowania zabudowy i zagospodarowania terenu:

1) budynki mieszkalne jednorodzinne dopuszcza się wyłącznie jako wolno stojące;

2) budynek mieszkalny jednorodzinny dopuszcza się wyłącznie na działce budowlanej o powierzchni nie mniejszej niż 430 m2;

3) dla przeznaczeń terenu: zabudowa mieszkaniowa jednorodzinna, obiekty opieki nad dzieckiem i edukacja obowiązuje stosowanie rozwiązań technicznych w budynkach, które zapewniają w nich właściwe warunki akustyczne;

4) udział powierzchni zabudowy w powierzchni działki budowlanej nie może być większy niż 35%;

5) wartość wskaźnika intensywności zabudowy może być równa lub większa od 0, przy czym nie może być większa niż 1,4;

6) powierzchnia terenu biologicznie czynnego musi stanowić co najmniej 40% powierzchni działki budowlanej;

7) w strefie zieleni, wyznaczonej na rysunku planu, powierzchnia terenu biologicznie czynnego musi stanowić co najmniej 70% powierzchni strefy zieleni, przy czym co najmniej 80% powierzchni terenu biologicznie czynnego musi stanowić powierzchnia terenu z nawierzchnią ziemną urządzoną w sposób zapewniający naturalną wegetację lub wody powierzchniowe.

4. Dojazd do terenu, o którym mowa w ust. 1, dopuszcza się wyłącznie od terenu 1KDD.

§ 33. 1. Dla terenu oznaczonego na rysunku planu symbolem 4MN-U ustala się przeznaczenie:

1) zabudowa mieszkaniowa jednorodzinna;

2) obiekty pomocy społecznej, z zastrzeżeniem ust. 2;

3) obiekty do parkowania;

4) obiekty infrastruktury technicznej.

2. W ramach przeznaczenia obiekty pomocy społecznej dopuszcza się wyłącznie domy seniora.

3. Na terenie, o którym mowa w ust. 1, obowiązują następujące ustalenia dotyczące ukształtowania zabudowy i zagospodarowania terenu:

1) budynki mieszkalne jednorodzinne dopuszcza się wyłącznie jako wolno stojące;

2) budynek mieszkalny jednorodzinny dopuszcza się wyłącznie na działce budowlanej o powierzchni nie mniejszej niż 600 m2;

3) dla przeznaczeń terenu zabudowa mieszkaniowa jednorodzinna i obiekty pomocy społecznej obowiązuje stosowanie rozwiązań technicznych w budynkach, które zapewniają w nich właściwe warunki akustyczne;

4) udział powierzchni zabudowy w powierzchni działki budowlanej nie może być większy niż 35%;

5) wartość wskaźnika intensywności zabudowy może być równa lub większa od 0, przy czym nie może być większa niż 1,4;

6) powierzchnia terenu biologicznie czynnego musi stanowić co najmniej 40% powierzchni działki budowlanej;

7) w strefie zieleni, wyznaczonej na rysunku planu, powierzchnia terenu biologicznie czynnego musi stanowić co najmniej 70% powierzchni strefy zieleni, przy czym co najmniej 80% powierzchni terenu biologicznie czynnego musi stanowić powierzchnia terenu z nawierzchnią ziemną urządzoną w sposób zapewniający naturalną wegetację lub wody powierzchniowe.

4. Dojazd do terenu, o którym mowa w ust. 1, dopuszcza się wyłącznie od terenu 7KDD.

§ 34. 1. Dla terenu oznaczonego na rysunku planu symbolem 5MN-U ustala się przeznaczenie:

1) zabudowa mieszkaniowa jednorodzinna;

2) biura;

3) obiekty do parkowania;

4) obiekty infrastruktury technicznej.

2. Na terenie, o którym mowa w ust. 1, obowiązują następujące ustalenia dotyczące ukształtowania zabudowy i zagospodarowania terenu:

1) budynki mieszkalne jednorodzinne dopuszcza się wyłącznie jako wolno stojące;

2) budynek mieszkalny jednorodzinny dopuszcza się wyłącznie na działce budowlanej o powierzchni nie mniejszej niż 650 m2;

3) dla przeznaczenia terenu zabudowa mieszkaniowa jednorodzinna obowiązuje stosowanie rozwiązań technicznych w budynkach, które zapewniają w nich właściwe warunki akustyczne;

4) udział powierzchni zabudowy w powierzchni działki budowlanej nie może być większy niż 20%;

5) wartość wskaźnika intensywności zabudowy może być równa lub większa od 0, przy czym nie może być większa niż 0,8;

6) powierzchnia terenu biologicznie czynnego musi stanowić co najmniej 40% powierzchni działki budowlanej;

7) w strefie zieleni, wyznaczonej na rysunku planu, powierzchnia terenu biologicznie czynnego musi stanowić co najmniej 70% powierzchni strefy zieleni, przy czym co najmniej 80% powierzchni terenu biologicznie czynnego musi stanowić powierzchnia terenu z nawierzchnią ziemną urządzoną w sposób zapewniający naturalną wegetację lub wody powierzchniowe.

3. Dojazd do terenu, o którym mowa w ust. 1, dopuszcza się wyłącznie od terenu 2KDD.

§ 35. 1. Dla terenu oznaczonego na rysunku planu symbolem 6MN-U ustala się przeznaczenie:

1) zabudowa mieszkaniowa jednorodzinna;

2) obiekty opieki nad dzieckiem;

3) edukacja, z zastrzeżeniem ust. 2;

4) obiekty kształcenia dodatkowego;

5) obiekty do parkowania;

6) obiekty infrastruktury technicznej.

2. W ramach przeznaczenia edukacja nie dopuszcza się szkół.

3. Na terenie, o którym mowa w ust. 1, obowiązują następujące ustalenia dotyczące ukształtowania zabudowy i zagospodarowania terenu:

1) budynki mieszkalne jednorodzinne dopuszcza się wyłącznie jako wolno stojące;

2) budynek mieszkalny jednorodzinny dopuszcza się wyłącznie na działce budowlanej o powierzchni nie mniejszej niż 900 m2;

3) dla przeznaczeń terenu: zabudowa mieszkaniowa jednorodzinna, obiekty opieki nad dzieckiem i edukacja obowiązuje stosowanie rozwiązań technicznych w budynkach, które zapewniają w nich właściwe warunki akustyczne;

4) udział powierzchni zabudowy w powierzchni działki budowlanej nie może być większy niż 20%;

5) wartość wskaźnika intensywności zabudowy może być równa lub większa od 0, przy czym nie może być większa niż 0,8;

6) powierzchnia terenu biologicznie czynnego musi stanowić co najmniej 40% powierzchni działki budowlanej;

7) w strefie zieleni, wyznaczonej na rysunku planu, powierzchnia terenu biologicznie czynnego musi stanowić co najmniej 70% powierzchni strefy zieleni, przy czym co najmniej 80% powierzchni terenu biologicznie czynnego musi stanowić powierzchnia terenu z nawierzchnią ziemną urządzoną w sposób zapewniający naturalną wegetację lub wody powierzchniowe.

4. Dojazd do terenu, o którym mowa w ust. 1, dopuszcza się wyłącznie od terenu 2KDD.

§ 36. 1. Dla terenu oznaczonego na rysunku planu symbolem 1MW-U ustala się przeznaczenie:

1) zabudowa mieszkaniowa wielorodzinna;

2) usługi I, z zastrzeżeniem ust. 2 pk 1, 2 i 3;

3) gastronomia;

4) obiekty upowszechniania kultury;

5) wystawy i ekspozycje;

6) pracownie medyczne, z zastrzeżeniem ust. 2 pkt 4;

7) obiekty do parkowania;

8) obiekty infrastruktury technicznej.

2. W ramach przeznaczenia:

1) usługi drobne – nie dopuszcza się usług rymarskich, pogrzebowych, ślusarskich, stolarskich;

2) poradnie medyczne – dopuszcza się wyłącznie gabinety lekarskie oraz gabinety paramedyczne;

3) edukacja – nie dopuszcza się szkół;

4) pracownie medyczne – nie dopuszcza się banków krwi, organów i szpiku kostnego.

3. Na terenie, o którym mowa w ust. 1, obowiązują następujące ustalenia dotyczące ukształtowania zabudowy i zagospodarowania terenu:

1) budynki mieszkalne wielorodzinne dopuszcza się wyłącznie jako wolno stojące, o nie więcej niż jednej klatce schodowej i o liczbie mieszkań nie większej niż 3;

2) budynek mieszkalny wielorodzinny dopuszcza się wyłącznie na działce budowlanej o powierzchni nie mniejszej niż 1700 m2;

3) dla przeznaczeń terenu: zabudowa mieszkaniowa wielorodzinna, obiekty opieki nad dzieckiem i edukacja obowiązuje stosowanie rozwiązań technicznych w budynkach, które zapewniają w nich właściwe warunki akustyczne;

4) udział powierzchni zabudowy w powierzchni działki budowlanej nie może być większy niż 25%;

5) wartość wskaźnika intensywności zabudowy może być równa lub większa od 0, przy czym nie może być większa niż 1;

6) powierzchnia terenu biologicznie czynnego musi stanowić co najmniej 40% powierzchni działki budowlanej;

7) w strefie zieleni, wyznaczonej na rysunku planu, powierzchnia terenu biologicznie czynnego musi stanowić co najmniej 70% powierzchni strefy zieleni, przy czym co najmniej 80% powierzchni terenu biologicznie czynnego musi stanowić powierzchnia terenu z nawierzchnią ziemną urządzoną w sposób zapewniający naturalną wegetację lub wody powierzchniowe;

8) obowiązuje ochrona drzewa do zachowania wskazanego na rysunku planu.

4. Na terenie, o którym mowa w ust. 1, obowiązują następujące ustalenia dotyczące systemu transportowego:

1) dojazd do terenu dopuszcza się wyłącznie od terenu 1KDZ;

2) dla obiektów wpisanych do ewidencji zabytków nie obowiązują ustalenia dotyczące parkowania pojazdów zawarte w § 15 ust. 2 pkt 2.

§ 37. 1. Dla terenu oznaczonego na rysunku planu symbolem 2MW-U ustala się przeznaczenie:

1) zabudowa mieszkaniowa wielorodzinna;

2) usługi I, z zastrzeżeniem ust. 2 pk 1, 2 i 3;

3) gastronomia;

4) obiekty upowszechniania kultury;

5) wystawy i ekspozycje;

6) pracownie medyczne, z zastrzeżeniem ust. 2 pkt 4;

7) obiekty do parkowania;

8) obiekty infrastruktury technicznej.

2. W ramach przeznaczenia:

1) usługi drobne – nie dopuszcza się usług rymarskich, pogrzebowych, ślusarskich, stolarskich;

2) poradnie medyczne – dopuszcza się wyłącznie gabinety lekarskie oraz gabinety paramedyczne;

3) edukacja – nie dopuszcza się szkół;

4) pracownie medyczne – nie dopuszcza się banków krwi, organów i szpiku kostnego.

3. Na terenie, o którym mowa w ust. 1, obowiązują następujące ustalenia dotyczące ukształtowania zabudowy i zagospodarowania terenu:

1) budynki mieszkalne wielorodzinne dopuszcza się wyłącznie jako wolno stojące, o nie więcej niż jednej klatce schodowej i o liczbie mieszkań nie większej niż 4;

2) budynek mieszkalny wielorodzinny dopuszcza się wyłącznie na działce budowlanej o powierzchni nie mniejszej niż 1200 m2;

3) dla przeznaczeń terenu: zabudowa mieszkaniowa wielorodzinna, obiekty opieki nad dzieckiem i edukacja obowiązuje stosowanie rozwiązań technicznych w budynkach, które zapewniają w nich właściwe warunki akustyczne;

4) udział powierzchni zabudowy w powierzchni działki budowlanej nie może być większy niż 20%;

5) wartość wskaźnika intensywności zabudowy może być równa lub większa od 0, przy czym nie może być większa niż 0,8;

6) powierzchnia terenu biologicznie czynnego musi stanowić co najmniej 40% powierzchni działki budowlanej;

7) w strefie zieleni, wyznaczonej na rysunku planu, powierzchnia terenu biologicznie czynnego musi stanowić co najmniej 70% powierzchni strefy zieleni, przy czym co najmniej 80% powierzchni terenu biologicznie czynnego musi stanowić powierzchnia terenu z nawierzchnią ziemną urządzoną w sposób zapewniający naturalną wegetację lub wody powierzchniowe.

4. Na terenie, o którym mowa w ust. 1, obowiązują następujące ustalenia dotyczące systemu transportowego:

1) dojazd do terenu dopuszcza się wyłącznie od terenów 1KDZ i 1KDD;

2) dla obiektów wpisanych do ewidencji zabytków i rejestru zabytków nie obowiązują ustalenia dotyczące parkowania pojazdów zawarte w § 15 ust. 2 pkt 2. § 38. 1. Dla terenu oznaczonego na rysunku planu symbolem 1U ustala się przeznaczenie:

1) poradnie medyczne;

2) pracownie medyczne;

3) obiekty upowszechniania kultury;

4) wystawy i ekspozycje;

5) obiekty opieki nad dzieckiem;

6) zakłady lecznicze dla zwierząt;

7) edukacja;

8) obiekty kształcenia dodatkowego;

9) obiekty do parkowania;

10) obiekty infrastruktury technicznej.

2. Na terenie, o którym mowa w ust. 1, obowiązują następujące ustalenia dotyczące ukształtowania zabudowy i zagospodarowania terenu:

1) dla przeznaczeń terenu obiekty opieki nad dzieckiem i edukacja obowiązuje stosowanie rozwiązań technicznych w budynkach, które zapewniają w nich właściwe warunki akustyczne;

2) udział powierzchni zabudowy w powierzchni działki budowlanej nie może być większy niż 25%;

3) wartość wskaźnika intensywności zabudowy może być równa lub większa od 0, przy czym nie może być większa niż 1;

4) powierzchnia terenu biologicznie czynnego musi stanowić co najmniej 40% powierzchni działki budowlanej;

5) obowiązuje ochrona drzew do zachowania wskazanych na rysunku planu.

3. Na terenie, o którym mowa w ust. 1, obowiązują następujące ustalenia dotyczące systemu transportowego:

1) dojazd do terenu dopuszcza się wyłącznie od terenów 1KDZ i 1KDD;

2) dla obiektów wpisanych do ewidencji zabytków nie obowiązują ustalenia dotyczące parkowania pojazdów zawarte w § 15 ust. 2 pkt 2.

§ 39. 1. Dla terenu oznaczonego na rysunku planu symbolem 2U ustala się przeznaczenie:

1) handel detaliczny małopowierzchniowy A;

2) gastronomia;

3) obiekty upowszechniania kultury;

4) wystawy i ekspozycje;

5) pracownie artystyczne;

6) biura;

7) obiekty hotelowe;

8) usługi drobne;

9) poradnie medyczne;

10) pracownie medyczne;

11) zakłady lecznicze dla zwierząt;

12) hotele dla zwierząt;

13) produkcja drobna;

14) obsługa pojazdów;

15) obiekty do parkowania;

16) obiekty infrastruktury technicznej.

2. Na terenie, o którym mowa w ust. 1, obowiązują następujące ustalenia dotyczące

ukształtowania zabudowy i zagospodarowania terenu:

1) dla przeznaczenia terenu obiekty hotelowe obowiązuje stosowanie rozwiązań technicznych w budynkach, które zapewniają w nich właściwe warunki akustyczne;

2) udział powierzchni zabudowy w powierzchni działki budowlanej nie może być większy niż 35%;

3) wartość wskaźnika intensywności zabudowy może być równa lub większa od 0, przy czym nie może być większa niż 1,4;

4) powierzchnia terenu biologicznie czynnego może być równa lub większa od 0.

3. Dojazd do terenu, o którym mowa w ust. 1, dopuszcza się wyłącznie od terenów 2KDZ i 2KDD.

§ 40. 1. Dla terenu oznaczonego na rysunku planu symbolem 1ZP ustala się przeznaczenie:

1) zieleń parkowa;

2) skwery;

3) polany rekreacyjne;

4) terenowe urządzenia sportowe;

26

5) wody powierzchniowe;

6) ciągi piesze;

7) ciągi pieszo-rowerowe;

8) obiekty infrastruktury technicznej.

2. Na terenie, o którym mowa w ust. 1, powierzchnia terenu biologicznie czynnego musi

stanowić co najmniej 80% powierzchni działki budowlanej.

3. Dojazd do terenu, o którym mowa w ust. 1, dopuszcza się wyłącznie od terenu 2KDD poprzez

teren 2KDPR.

§ 41. 1. Dla terenu oznaczonego na rysunku planu symbolem 1G ustala się przeznaczenie – stacje

gazowe.

2. Dojazd do terenu, o którym mowa w ust. 1, dopuszcza się wyłącznie od terenu 2KDD poprzez

teren 2KDPR.

§ 42. Dla terenu oznaczonego na rysunku planu symbolem 1E ustala się przeznaczenie – stacje

transformatorowe.

2. Dojazd do terenu, o którym mowa w ust. 1, dopuszcza się wyłącznie od terenu 5KDD.

§ 43. 1. Dla terenu oznaczonego na rysunku planu symbolem 1KDZ ustala się przeznaczenie –

ulice.

2. Na terenie, o którym mowa w ust. 1, obowiązują następujące ustalenia dotyczące

zagospodarowania terenu:

1) obowiązuje ulica klasy zbiorczej;

2) szerokość ulicy w liniach rozgraniczających zgodnie z rysunkiem planu, przy czym w miejscu

wskazanym na rysunku planu obowiązuje szerokość w liniach rozgraniczających 26,5 m;

3) obowiązują obustronne chodniki;

4) obowiązuje trasa rowerowa;

5) obowiązuje obustronny szpaler drzew na odcinku wskazanym na rysunku planu;

6) obowiązuje zieleń spełniająca ustalenia, o których mowa w § 16 pkt 7.

§ 44. 1. Dla terenu oznaczonego na rysunku planu symbolem 2KDZ ustala się przeznaczenie –

ulice.

2. Na terenie, o którym mowa w ust. 1, obowiązują następujące ustalenia dotyczące

zagospodarowania terenu:

1) obowiązuje ulica klasy zbiorczej;

2) szerokość ulicy w liniach rozgraniczających zgodnie z rysunkiem planu, przy czym w miejscu

wskazanym na rysunku planu obowiązuje szerokość w liniach rozgraniczających 26 m;

3) obowiązują obustronne chodniki;

4) obowiązuje trasa rowerowa;

5) obowiązuje obustronny szpaler drzew na odcinku wskazanym na rysunku planu;

6) obowiązuje zieleń spełniająca ustalenia, o których mowa w § 16 pkt 7.

§ 45. 1. Dla terenu oznaczonego na rysunku planu symbolem 1KDD ustala się przeznaczenie –

ulice.

2. Na terenie, o którym mowa w ust. 1, obowiązują następujące ustalenia dotyczące

zagospodarowania terenu:

1) obowiązuje ulica klasy dojazdowej;

2) szerokość ulicy w liniach rozgraniczających zgodnie z rysunkiem planu, przy czym w miejscu

wskazanym na rysunku planu obowiązuje szerokość w liniach rozgraniczających 12 m;

27

3) obowiązuje co najmniej jednostronny chodnik;

4) obowiązują szpalery drzew na odcinkach wskazanych na rysunku planu.

§ 46. 1. Dla terenu oznaczonego na rysunku planu symbolem 2KDD ustala się przeznaczenie –

ulice.

2. Na terenie, o którym mowa w ust. 1, obowiązują następujące ustalenia dotyczące

zagospodarowania terenu:

1) obowiązuje ulica klasy dojazdowej;

2) szerokość ulicy w liniach rozgraniczających zgodnie z rysunkiem planu, przy czym w miejscu

wskazanym na rysunku planu obowiązuje szerokość w liniach rozgraniczających 12 m;

3) obowiązuje co najmniej jednostronny chodnik;

4) obowiązuje ciąg pieszo-rowerowy na odcinku wskazanym na rysunku planu, łączący teren

2KDPR z terenem 2KDZ o szerokości co najmniej 4 m;

5) obowiązuje szpaler drzew na odcinku wskazanym na rysunku planu.

§ 47. 1. Dla terenu oznaczonego na rysunku planu symbolem 3KDD ustala się przeznaczenie –

ulice.

2. Na terenie, o którym mowa w ust. 1, obowiązują następujące ustalenia dotyczące

zagospodarowania terenu:

1) obowiązuje ulica klasy dojazdowej;

2) szerokość ulicy w liniach rozgraniczających zgodnie z rysunkiem planu, przy czym w miejscu

wskazanym na rysunku planu obowiązuje szerokość w liniach rozgraniczających 12 m.

§ 48. 1. Dla terenu oznaczonego na rysunku planu symbolem 4KDD ustala się przeznaczenie –

ulice.

2. Na terenie, o którym mowa w ust. 1, obowiązują następujące ustalenia dotyczące

zagospodarowania terenu:

1) obowiązuje ulica klasy dojazdowej;

2) szerokość ulicy w liniach rozgraniczających zgodnie z rysunkiem planu, przy czym w miejscu

wskazanym na rysunku planu obowiązuje szerokość w liniach rozgraniczających 11,5 m;

3) obowiązuje co najmniej jednostronny chodnik.

§ 49. 1. Dla terenu oznaczonego na rysunku planu symbolem 5KDD ustala się przeznaczenie –

ulice.

2. Na terenie, o którym mowa w ust. 1, obowiązują następujące ustalenia dotyczące

zagospodarowania terenu:

1) obowiązuje ulica klasy dojazdowej;

2) szerokość ulicy w liniach rozgraniczających zgodnie z rysunkiem planu, przy czym w miejscu

wskazanym na rysunku planu obowiązuje szerokość w liniach rozgraniczających 11 m;

3) obowiązują obustronne chodniki.

§ 50. 1. Dla terenu oznaczonego na rysunku planu symbolem 6KDD ustala się przeznaczenie –

ulice.

2. Na terenie, o którym mowa w ust. 1, obowiązują następujące ustalenia dotyczące

zagospodarowania terenu:

1) obowiązuje ulica klasy dojazdowej;

2) szerokość ulicy w liniach rozgraniczających zgodnie z rysunkiem planu, przy czym w miejscu

wskazanym na rysunku planu obowiązuje szerokość w liniach rozgraniczających 11 m;

3) obowiązuje co najmniej jednostronny chodnik;

4) obowiązuje obustronny szpaler drzew na odcinku wskazanym na rysunku planu.

28

§ 51. 1. Dla terenu oznaczonego na rysunku planu symbolem 7KDD ustala się przeznaczenie –

ulice.

2. Na terenie, o którym mowa w ust. 1, obowiązują następujące ustalenia dotyczące

zagospodarowania terenu:

1) obowiązuje ulica klasy dojazdowej;

2) szerokość ulicy w liniach rozgraniczających zgodnie z rysunkiem planu, przy czym w miejscu

wskazanym na rysunku planu obowiązuje szerokość w liniach rozgraniczających 11 m;

3) obowiązuje co najmniej jednostronny chodnik;

4) obowiązuje szpaler drzew na odcinku wskazanym na rysunku planu.

§ 52. Dla terenu oznaczonego na rysunku planu symbolem 1KDPR ustala się przeznaczenie –

ciągi pieszo-rowerowe.

§ 53. 1. Dla terenu oznaczonego na rysunku planu symbolem 2KDPR ustala się przeznaczenie –

ciągi pieszo-rowerowe.

2. Na terenie, o którym mowa w ust. 1, na odcinku wskazanym na rysunku planu, obowiązuje

ciąg pieszo-rowerowy łączący teren 2KDD z ciągiem pieszo-rowerowym usytuowanym na wałach

przeciwpowodziowych o szerokości co najmniej 4 m.

§ 54. 1. Dla terenu oznaczonego na rysunku planu symbolem 1KK ustala się przeznaczenie:

1) linie kolejowe;

2) stacje i przystanki kolejowe;

3) ulice;

4) obiekty infrastruktury technicznej.

2. Na terenie, o którym mowa w ust. 1, obowiązują następujące ustalenia dotyczące

zagospodarowania terenu:

1) ulice dopuszcza się wyłącznie w wydzieleniu wewnętrznym (A);

2) w wydzieleniu wewnętrznym (A) obowiązuje ulica klasy zbiorczej.

Rozdział 4

Przepisy końcowe

§ 55. Wykonanie uchwały powierza się Prezydentowi Wrocławia.

§ 56. Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym

Województwa Dolnośląskiego.

Przewodniczący

Rady Miejskiej Wrocławia

Źródło: http://bip.um.wroc.pl/artykul/625/42470/rejon-alei-tadeusza-boya-zelenskiego-i-ulicy-wladyslawa-orkana-699?fbclid=IwAR3NUVthew1jnzIE2tnYWFig0lYCopkx8aiICLWG9JnW3_SBDA6Fd9mX36k