Petycja mieszkańców w sprawie wstrzymania sprzedaży terenu przy ul. Kamieńskiego na cele przemysłowe oraz Popierająca budowę kompleksu sportowo rekreacyjnego dla mieszkańców północnego Wrocławia!

Mieszkańcy w kierowanej do Prezydenta Wrocławia petycji wnoszą o:

  • wstrzymanie sprzedaży terenu o powierzchni 55 059 m2, przy ul. Kamieńskiego we Wrocławiu nr działki 155/1 AM 4, obręb Karłowice, w pobliżu Szkoły Podstawowej Nr 20 (teren dawnego koczowiska) na cele przemysłowe.
  • Rozpoczęcie projektowania i budowy kompleksu sportowo – rekreacyjnego na tym terenie z przeznaczeniem dla mieszkańców osiedla Karłowice – Różanka oraz osiedli przyległych.

Mieszkańcy oczekują, iż na jednym z największych Osiedli Wrocławia: Karłowice- Różanka-obecnie ok. 40 000 zamieszkałych – powstanie kompleks sportowo-rekreacyjny (m.in. boiska sportowe, basen, pump-truck, skate-park, infrastruktura rekreacyjna, itp).

Rada Osiedla w 2020 r. uchwałami z 2 lipca i 2 września sprzeciwiła się sprzedaży ww. terenu, wskazując na ogromną potrzebę powstania obiektów sportowych i rekreacyjnych na naszym osiedlu (pismo w załączeniu). Z pewnością tego typu infrastruktury brakuje również na osiedlach ościennych, m.in. takich jak Polanowice i Poświętne, znajdujących się na terenie północnego Wrocławia.

Listy z podpisami będą zbierane w Radzie Osiedla przy ulicy Bałtyckiej 8, we Wrocławiu. Najbliższy termin to poniedziałek, 8 lutego 2021r. w od 18:00 do 19:00.

Załączamy również wzór listy podpisów, który można pobrać TUTAJ wydrukować i przekazać wraz z zebranymi odpisami.

Teren przeznaczony na rozbudowę przemysłową r działki 155/1 AM 4, obręb Karłowice.

TREŚĆ PETYCJI

                                                                       Wrocław, dnia 28.01.2021 r.

Mieszkańcy Wrocławia podpisani bezpośrednio pod petycją oraz na listach podpisów  (listy podpisów w załączeniu), przy wsparciu Komitetu Społecznego Mieszkańców popierającego budowę kompleksu sportowo – rekreacyjnego w rejonie ul. Henryka Kamieńskiego w północnej części Wrocławia na Osiedlu Karłowice – Różanka

Prezydent Wrocławia
Pan Jacek Sutryk
Sukiennice 9
50-109   Wrocław 

                                      P E T Y C J A

w sprawie: wstrzymania sprzedaży stanowiącej własność Gminy Wrocław nieruchomości położonej w rejonie ul. Henryka Michała Kamieńskiego, działka       nr 155/1 AM 4 obręb Karłowice o powierzchni 55 059 m² (w pobliżu SP Nr 20) oraz     rozpoczęcia prac nad opracowaniem projektu i wybudowaniem kompleksu sportowo – rekreacyjnego na tym terenie, zgodnie z uchwałą Rady Osiedla Karłowice – Różanka z dnia 02.09.2020 r. w sprawie przeznaczenia nieruchomości położonej we Wrocławiu w rejonie ul. Henryka Michała Kamieńskiego, o numerze działki 155/1 AM 4 obręb Karłowice na cele sportowo – rekreacyjne

Przedmiot petycji:

1) wstrzymanie sprzedaży stanowiącej własność Gminy Wrocław nieruchomości położonej w rejonie ul. Henryka Michała Kamieńskiego, działka nr 155/1 AM 4 obręb Karłowice o powierzchni 55 059 m² (w pobliżu Szkoły Podstawowej Nr 20) oraz

2) rozpoczęcie prac nad opracowaniem projektu i wybudowaniem kompleksu sportowo – rekreacyjnego na tym terenie.

Podmiot wnoszący petycję: Mieszkańcy, których podpisy znajdują się pod petycją, a także na listach mieszkańców podpisujących się pod petycją z dnia        28.01.2021 r. do Prezydenta Wrocławia (listy podpisów w załączeniu).

Osoba reprezentująca podmiot wnoszący petycję: Pan …………………………………………

Jako mieszkańcy Wrocławia na podstawie art. 2 ust. 1- 3 ustawy z dnia 11 lipca 2014 r. o petycjach składamy petycję o:

1) wstrzymanie sprzedaży stanowiącej własność Gminy Wrocław nieruchomości położonej w rejonie ul. Henryka Michała Kamieńskiego, działka nr 155/1 AM 4 obręb Karłowice o powierzchni 55 059 m²                  (w pobliżu Szkoły Podstawowej Nr 20) oraz

2) rozpoczęcie prac nad opracowaniem projektu i wybudowaniem kompleksu sportowo – rekreacyjnego na tym terenie.

W założeniu kompleks sportowo – rekreacyjny położony na działce nr 155/1 AM 4 obręb Karłowice powinien obejmować m.in. co najmniej jedno pełnowymiarowe boisko piłkarskie, a także basen pływacki oraz korty tenisowe. Wskazane byłoby również wybudowanie hali sportowej, parkingu oraz zasadzenie zieleni towarzyszącej, która byłaby uzupełnieniem projektu. Inwestycja mogłaby być realizowana w ramach kilku etapów przy wykorzystaniu środków unijnych na lata 2021-2027.

Działania mieszkańców mają na celu wykorzystanie terenu znajdującego się w rejonie ul. Henryka Kamieńskiego na tereny sportowe i rekreacyjne a nie pod hale przemysłowe, magazyny czy sklepy, które mogą negatywnie oddziaływać na mieszkańców ul. Henryka Kamieńskiego i sąsiednich ulic poprzez wzmożony ruch samochodów (w tym także w godzinach nocnych), hałas pochodzący od urządzeń przemysłowych, dodatkowe zanieczyszczenia powietrza. 

W miejscowym planie zagospodarowania przestrzennego przedmiotowa działka została przeznaczona na szeroko rozumianą aktywność gospodarczą oraz usługi. Jak wynika z przesłanego przez Urząd Miejski Wrocławia do Rady Osiedla  Karłowice – Różanka pisma, w ramach ww. przeznaczeń mieszczą się m.in.  produkcja, bazy budowlane i sprzętowe, magazyny i handel hurtowy, bazy transportowe, obiekty wystawienniczo-targowe, obiekty upowszechniania kultury, obiekty kongresowe i konferencyjne, obiekty naukowe i badawcze, handel detaliczny, biura, hotele, sport i rekreacja. Z powyższego wynika jednoznacznie, że działka ta może zostać przeznaczona na miejsce uprawiania sportu, rekreacji i spędzania wolnego czasu przez mieszkańców.

Według osób podpisujących się pod niniejszą petycją działka znajdująca się w rejonie ul. Henryka Michała Kamieńskiego o numerze działki 155/1 AM 4 obręb Karłowice powinna zostać przeznaczona na cele użyteczne dla lokalnej społeczności – sportowe, rekreacyjne i wypoczynkowe.

Jako mieszkańcy Wrocławia sprzeciwiamy się sprzedaży tego terenu pod inwestycję gospodarczą a nie z przeznaczeniem na usługi w zakresie sportu i rekreacji. 

Jako mieszkańcy Wrocławia sprzeciwiamy się powstaniu w tym miejscu kolejnego centrum logistycznego, hal produkcyjnych, baz budowlanych, transportowych, czy magazynów.

Wybudowanie na działce nr 155/1 AM 4 obręb Karłowice hal produkcyjnych, magazynów lub centrum logistycznego spowoduje jeszcze większe korki na ul. Obornickiej, ul. Żmigrodzkiej oraz ul. Bałtyckiej.

Przedmiotowa działka stanowiłaby doskonałe miejsce rekreacji i spędzania wolnego czasu przez mieszkańców. Wskazujemy, że Osiedle Karłowice-Różanka nie ma ogólnodostępnego, pełnowymiarowego boiska piłkarskiego z bieżnią i dodatkową infrastrukturą sportową i rekreacyjną. Osiedle nie ma też innych ogólnodostępnych obiektów sportowych: basenu czy hali sportowej, a także skate-parku czy pump-trucka, które to mogłyby zostać wybudowane na przedmiotowej działce.

Wskazujemy, że Osiedle Karłowice – Różanka należy do największych Osiedli we Wrocławiu pod względem liczby ludności. Ponadto na terenie Osiedla Karłowice – Różanka stale powstają nowe budynki wielorodzinne. Rozbudowują się także sąsiednie Osiedla takie jak Lipa Piotrowska czy Poświętne.

Uprzejmie informujemy, że wśród aktywnych społecznie mieszkańców północnych Osiedli Wrocławia ukonstytuował się Komitet Społeczny mający na celu podjęcie działań zmierzających do wstrzymania przez Gminę Wrocław sprzedaży stanowiącej własność Gminy Wrocław nieruchomości położonej w rejonie ul. Henryka Kamieńskiego, działka nr 155/1 AM 4 obręb Karłowice o powierzchni 55 059 m² (w pobliżu Szkoły Podstawowej Nr 20) oraz doprowadzenie do rozpoczęcia przez Gminę Wrocław prac nad opracowaniem projektu i wybudowaniem kompleksu sportowo – rekreacyjnego na tym terenie.

Uchwałą z dnia 02.07.2020 r. Rada Osiedla Karłowice – Różanka negatywnie zaopiniowała kartę nieruchomości położonej w rejonie ul. Henryka Kamieńskiego przygotowaną przez Urząd Miejski Wrocławia albowiem w ocenie radnych działka ta nie powinna zostać sprzedana przez Gminę Wrocław z przeznaczeniem na zakłady produkcyjne, bazy budowlane i sprzętowe, magazyny i handel hurtowy, czy bazy transportowe, lecz powinna zostać wykorzystana na inny cel wskazany w miejscowym planie zagospodarowania przestrzennego, tj. na sport i rekreację. Następnie Rada Osiedla Karłowice – Różanka uchwałą z dnia 02.09.2020 r. w sprawie przeznaczenia nieruchomości położonej we Wrocławiu w rejonie ul. Henryka Michała Kamieńskiego, o numerze działki 155/1 AM 4 obręb Karłowice opowiedziała się przeciwko sprzedaży ww. działki oraz za wykorzystaniem jej przez Gminę Wrocław na cele sportowo – rekreacyjne, aby mogła ona służyć wszystkim mieszkańcom Wrocławia. Rada Osiedla Karłowice – Różanka sprzeciwiła się powstaniu na tej działce kolejnego centrum logistycznego, hali produkcyjnej czy galerii handlowej. 

Swoje stanowisko w sprawie Rada Osiedla Karłowice – Różanka przekazała do Urzędu Miejskiego Wrocławia już kilka miesięcy temu.

Niniejsza petycja jest składana w sprawie dotyczącej podmiotu wnoszącego petycję Mieszkańców Wrocławia, życia zbiorowego lub wartości wymagających szczególnej ochrony w imię dobra wspólnego, mieszczących się w zakresie zadań i kompetencji adresata petycji. Jako mieszkańcy mamy prawo do zdrowych warunków życia w miejscu naszego zamieszkania i jego bezpośredniego otoczenia, zapewnienia nam warunków do uprawiania sportu, rekreacji i wypoczynku, a także ładu zagospodarowania przestrzennego oraz zapewnienia odpowiedniej ilości zieleni w miejscu naszego zamieszkania. Wrocław należy do miast o największym zanieczyszczeniu powietrza na świecie. W związku z powyższym powstanie w odległości około 3,5 km od ścisłego centrum miasta na działce nr 155/1 AM 4 obręb Karłowice zakładów produkcyjnych, baz budowlanych, transportowych, czy magazynów niekorzystnie wpłynie na warunki zamieszkania oraz będzie negatywnie oddziaływać na stan powietrza we Wrocławiu.

Osoba do kontaktu w sprawie zgłoszonej petycji: Pan ………………………..………. Wszelką korespondencję w sprawie należy kierować na adres: …………………………………..….

W załączeniu:

1. Listy z podpisami mieszkańców pod niniejszą petycją.

(do pobrania lista)