Statut Rady Osiedla Karłowice-Różanka we Wrocławiu

OBWIESZCZENIE RADY MIEJSKIEJ WROCŁAWIA z dnia 28 listopada 2013 r. w sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu uchwały nr XIII/406/03 Rady Miejskiej Wrocławia w sprawie nadania statutu osiedla Karłowice-Różanka: Dokument PDF Rada Miejska Obwieszczenie – 406 – 03

 

Załącznik do uchwały nr XIII/406/03

Rady Miejskiej Wrocławia

z dnia 16 października 2003 r.

Statut Osiedla Karłowice-Różanka

CZĘŚĆ I Postanowienia ogólne

 • 1. Statut określa organizację i zasady działania Osiedla Karłowice-Różanka.
 • 2. Użyte w Statucie Osiedla sformułowania oznaczają:

Osiedle – Osiedle Karłowice-Różanka,

Rada – Radę Osiedla Karłowice-Różanka,

Przewodniczący – Przewodniczącego Rady Osiedla Karłowice-Różanka,

Wiceprzewodniczący – Wiceprzewodniczącego Rady Osiedla Karłowice-Różanka,

Radny – Członek Rady Osiedla Karłowice-Różanka,

Komisja – Komisję Rady Osiedla Karłowice-Różanka,

Zarząd – Zarząd Osiedla Karłowice-Różanka,

Przewodniczący Zarządu – Przewodniczącego Zarządu Osiedla Karłowice-Różanka,

Sekretarz – Sekretarza Osiedla Karłowice-Różanka,

Skarbnik – Skarbnika Osiedla Karłowice-Różanka,

Miasto – Gminę Wrocław,

Statut Wrocławia – uchwałę nr XXVI/276/96 Rady Miejskiej Wrocławia z dnia 17 maja 1996 r. w sprawie przyjęcia Statutu Wrocławia w brzmieniu uzgodnionym z Prezesem Rady Ministrów (Dz. Urz. Woj. Doln. z 2004 r. Nr 213, poz. 3338, z 2011 r. Nr 193, poz. 3350 oraz z 2013 r. poz. 5149),

Statut – Statut Osiedla Karłowice-Różanka, ustawa – ustawę z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2013 r. poz. 594, 645 i 1318).

 • 3. 1. Osiedle jest jednostką pomocniczą Miasta w rozumieniu przepisów ustawy.
 1. Mieszkańcy Osiedla tworzą wspólnotę samorządową w granicach obszaru Osiedla.
 • 4. 1. Obszar Osiedla wyznaczają granice określone na mapie Miasta stanowiącej załącznik nr 1 do

Statutu.

 1. Łączenie, podział oraz znoszenie, w tym także zmiana granic Osiedla, odbywa się na zasadach

określonych w ustawie i Statucie Wrocławia.

CZĘŚĆ II Zakres zadań Osiedla oraz sposób ich realizacji

 • 5. 1. Osiedle realizuje zadania Miasta na swoim obszarze w zakresie określonym niniejszym Statutem oraz przekazane uchwałami Rady Miejskiej i zarządzeniami Prezydenta.
 1. Przyjęcie zadań do wykonania zleconych przez Prezydenta wymaga zgody Rady.
 2. Organy Osiedla w zakresie swojego działania mają nieograniczony w zakresie obowiązujących przepisów prawa dostęp do wszelkich materiałów i informacji znajdujących się w posiadaniu jednostek organizacyjnych Miasta. Zasady realizacji uprawnienia określa Prezydent.
 • 6. Do zadań Osiedla należy:

1) wspieranie i inspirowanie działania o znaczeniu lokalnym zmierzającego do poprawy warunków zamieszkiwania i życia mieszkańców niewynikającego z zadań zleconych oraz niezastrzeżonych ustawami, Statutem Wrocławia, uchwałami Rady Miejskiej i zarządzeniami Prezydenta na rzecz innych podmiotów,

2) działanie na rzecz rozwoju samorządności lokalnej,

3) współdziałanie,

 1. a) z organami Miasta,
 2. b) jednostkami organizacyjnymi Miasta i innymi instytucjami oraz organizacjami społecznymi

działającymi na obszarze Osiedla,

 1. c) z innymi osiedlami,

4) wnioskowanie do organów Miasta w sprawach istotnych dla mieszkańców Osiedla, a w szczególności w zakresie:

 1. a) tworzenia, łączenia i likwidacji oraz zmiany granic Osiedla,
 2. b) budżetu Miasta na etapie przygotowywania jego projektu,
 3. c) wydzielania mienia komunalnego celem przekazania Osiedlu do zarządzania,
 4. d) lokalizacji na obszarze Osiedla instytucji kultury i placówek oświatowych oraz ośrodków rekreacji i sportu o charakterze lokalnym,
 5. e) organizacji opieki zdrowotnej o zasięgu lokalnym,
 6. f) przeznaczenia terenów w studiach uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego oraz miejscowych planach zagospodarowania przestrzennego Miasta, w tym zwłaszcza lokalizacji celów publicznych,
 7. g) komunikacji zbiorowej na obszarze Osiedla oraz połączeń z innymi osiedlami,
 8. h) zagrożenia bezpieczeństwa i porządku publicznego, a zwłaszcza lokalizacji na terenie Osiedla posterunków Policji,
 1. i) profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych oraz integracji społecznej osób uzależnionych od alkoholu, w tym zwłaszcza liczby punktów sprzedaży alkoholu oraz zasad ich usytuowania na obszarze Osiedla,
 2. j) zmiany organizacji ruchu lokalnego mających na celu jego usprawnienie, wprowadzenie ograniczeń w ruchu i form poprawy bezpieczeństwa pieszych,
 3. k) ochrony środowiska, zakładania i utrzymania zieleni miejskiej oraz wprowadzania form ochrony przyrody na obszarze Osiedla,

5) opiniowanie na wniosek organu lub jednostki organizacyjnej Miasta:

 1. a) projektów uchwał w zakresie zamiaru likwidacji, łączenia lub przekształcenia jednostek organizacyjnych o charakterze lokalnym, takich jak:

– szkoły podstawowe i placówki oświatowe,

– instytucje kultury, w tym filie biblioteczne i domy kultury,

– publiczne zakłady opieki zdrowotnej,

– ośrodki rekreacji i sportu,

 1. b) projektów uchwał, zarządzeń i decyzji w zakresie:

– zmian w funkcjonowaniu komunikacji zbiorowej na obszarze Osiedla,

– przeznaczenia do wynajmu lokali użytkowych na cele działalności usługowej lub handlowej poza strefą centrum,

– rozmieszczenia targowisk,

– wydawania zezwoleń na sprzedaż i podawanie napojów alkoholowych,

6) opiniowanie decyzji w zakresie ochrony środowiska zgodnie z przepisami Prawa ochrony środowiska,

7) wyrażanie opinii o działalności organów i jednostek organizacyjnych Miasta na obszarze Osiedla, w tym zwłaszcza wykonania budżetu Miasta w części dotyczącej Osiedla i obsługi Osiedla przez jednostkę organizacyjną Miasta wskazaną przez Prezydenta,

8) wyrażanie opinii o realizacji lokalnych inwestycji celu publicznego oraz remontów lokalnych obiektów użyteczności publicznej na obszarze Osiedla,

9) uczestniczenie w pracach Rady Miejskiej i jej organów na zasadach określonych w Statucie Wrocławia,

10) uczestniczenie w pracach zespołów i komisji powoływanych przez Prezydenta lub kierowników jednostek organizacyjnych Miasta dla dokonywania oceny wykonywania zadań publicznych, w tym zwłaszcza odbioru prac wykonawczych inwestycji celu publicznego i remontów obiektów użyteczności publicznej o charakterze lokalnym na obszarze Osiedla na zasadach określanych każdorazowo przez podmiot podejmujący te działania.

 • 7. 1. Zgłaszanie wniosków odbywa się w trybie i terminie przewidzianym przepisami prawa oraz określonym w zawiadomieniach o podejmowanych czynnościach przez organy i jednostki organizacyjne Miasta.
 1. Udzielenie opinii następuje w terminie 21 dni od dnia otrzymania projektu rozstrzygnięcia lub wystąpienia o zaopiniowanie.
 2. Przekroczenie terminu, o którym mowa w ust. 2, zwalnia podmiot z obowiązku zasięgnięcia opinii.
 3. W przypadku nieuwzględnienia wniosku lub opinii organów Osiedla doręczonych w przepisanym terminie i formie podmiot zobowiązany do przyjęcia wniosku lub zasięgnięcia opinii wyjaśnia przyczyny nieuwzględnienia wniosku lub opinii na wniosek organu Osiedla.
 • 8. 1. Organy Osiedla realizują swoje uprawnienia w formie uchwał.
 1. Budowa i treść uchwał odpowiada zasadom techniki prawodawczej.
 2. Numeracja uchwał Rady składa się z numeru sesji (wyrażonego cyframi rzymskimi), numeru kolejnego uchwały (wyrażonego cyframi arabskimi) i dwóch ostatnich cyfr oznaczenia roku. Numeracja porządkowa rozpoczyna się od każdej kadencji z osobna i jest ciągła do jej końca.
 3. Numeracja uchwał Zarządu składa się z numeru porządkowego w obrębie każdego roku kalendarzowego i dwóch ostatnich cyfr oznaczenia roku.

CZĘŚĆ III Władze Osiedla

 • 9. 1. Mieszkańcy Osiedla podejmują rozstrzygnięcia w głosowaniu powszechnym przez wybory lub za pośrednictwem organów Osiedla.
 1. Mieszkańcy Osiedla wypowiadają się w istotnych sprawach Osiedla w drodze konsultacji zgodnie z uchwałą Rady Miejskiej Wrocławia.
 • 10. 1. Organami Osiedla są Rada i Zarząd.
 1. Działania organów Osiedla są jawne.
 2. Jawność działania organów Osiedla oznacza prawo uczestniczenia w sesjach Rady oraz posiedzeniach Zarządu i komisji Rady oraz wglądu w dokumentację działalności organów Osiedla.
 3. Dla zapewnienia uczestnictwa mieszkańcom Osiedla w sesjach i posiedzeniach organów Osiedla na ich przewodniczących spoczywa obowiązek umieszczania na tablicy informacyjnej w siedzibie Zarządu stosownych obwieszczeń. Nie wyklucza to możliwości używania równolegle środków masowego przekazu.
 • 11. Organy Osiedla podejmują uchwały w głosowaniu jawnym zwykłą większością głosów w obecności co najmniej połowy składu organu, jeżeli Statut nie stanowi inaczej.

Rozdział 1

Rada

 • 12. 1. Rada jest organem uchwałodawczym Osiedla.
 1. Kadencja Rady wynosi 4 lata.

3.1) W skład Rady wchodzi 21 radnych z zastrzeżeniem § 3722 ust. 2.

 • 13. 1. Do właściwości Rady należą wszystkie sprawy niezastrzeżone Statutem na rzecz Zarządu.
 1. Do wyłącznej właściwości Rady należą:

1) wybór i odwoływanie Zarządu oraz dokonywanie zmian w jego składzie osobowym,

2) uchwalanie planu finansowego Osiedla,

3) przyjmowanie rocznego sprawozdania Zarządu z wykonania planu finansowego,

4) podejmowanie uchwał w sprawie wniosków i opinii, o których mowa w § 6 pkt 4-8,

5) wyrażanie zgody na przejęcie do wykonywania zadań zleconych przez Prezydenta,

6) ustalania zasad współpracy z osiedlami,

7) stwierdzanie wygaśnięcia mandatu radnego na zasadach ordynacji wyborczej.

3.2) W sprawach, o których mowa w § 6 pkt 4 lit. i, Rada może upoważnić Zarząd do wyrażenia opinii.

 • 14. 1. Rada na pierwszej sesji wybiera ze swego grona Przewodniczącego i Wiceprzewodniczącego Rady bezwzględną większością głosów w głosowaniu tajnym.
 1. Pierwszą sesję Rady po wyborach w nowej kadencji lub wyborach przedterminowych zwołuje Przewodniczący Rady Miejskiej w terminie 7 dni od dnia ogłoszenia wyników wyborów. Obrady sesji do czasu wyboru Przewodniczącego prowadzi najstarszy wiekiem radny.

3.3) Odwołanie z funkcji, o której mowa w ust. 1, odbywa się na wniosek co najmniej ¼ ustawowego składu Rady w trybie określonym w ust. 1. Głosowanie nad odwołaniem może być przeprowadzone na następnej sesji nie wcześniej niż po upływie 14 dni.

 1. W przypadku nieskuteczności odwołania, kolejny wniosek o odwołanie Przewodniczącego Rady może być rozpatrywany nie wcześniej niż po upływie 6 miesięcy.

5.4) Przewodniczący i Wiceprzewodniczący Rady mogą złożyć pisemną rezygnację z funkcji. W przypadku złożenia rezygnacji z funkcji Przewodniczącego lub Wiceprzewodniczącego, Rada podejmuje uchwałę w sprawie przyjęcia tej rezygnacji w ciągu 1 miesiąca od dnia złożenia rezygnacji.

5a.5) Niepodjęcie uchwały, o której mowa w ust. 5, w ciągu 1 miesiąca od złożenia rezygnacji przez Przewodniczącego lub Wiceprzewodniczącego jest równoznaczne z przyjęciem rezygnacji przez Radę z upływem ostatniego dnia miesiąca, w którym powinna być podjęta uchwała.

 1. Odwołanie i przyjęcie rezygnacji Przewodniczącego Rady zobowiązuje Radę do wyboru na wakującą funkcję na tej samej sesji.
 2. Do czasu wyboru uzupełniającego osoba odwołana pełni nadal swoją funkcję.

8.6) W przypadku wakatu funkcji Przewodniczącego i Wiceprzewodniczącego Rady, sesję zwołuje Przewodniczący Rady Miejskiej Wrocławia, wskazując osobę upoważnioną do prowadzenia obrad.

 • 15. 1. Rada obraduje na sesjach zwoływanych przez Przewodniczącego w miarę potrzeb, jednak nie rzadziej niż raz na kwartał. Obrady sesji prowadzi Przewodniczący lub Wiceprzewodniczący.
 1. Przewodniczący zwołuje sesję i ustala porządek obrad oraz przedstawia ewentualne projekty uchwał. Celem ustalenia porządku obrad Przewodniczący przeprowadza konsultacje z Przewodniczącym Zarządu oraz przewodniczącymi Komisji Rady.
 2. Zmiana porządku obrad może nastąpić na wniosek Zarządu, Komisji Rady lub1 /4 ustawowego składu Rady zwykłą większością głosów.
 3. Na wniosek Przewodniczącego Zarządu lub1 /4 ustawowego składu Rady Przewodniczący jest zobowiązany zwołać sesję Rady w terminie 7 dni od dnia złożenia wniosku. Do wniosku dołączony jest porządek obrad oraz projekty uchwał. Zmiana porządku obrad sesji zwołanej w tym trybie wymaga najpierw zgody wnioskodawcy. Zawiadomienie o zwołaniu sesji w tym trybie może odbyć się drogą ustną bezpośrednio lub telefonicznie.
 4. W razie braku quorum na sesji zwołanej w trybie ust. 1 i 4 Przewodniczący bez otwarcia sesji wyznacza doraźnie termin następnej sesji. Radnych obecnych uznaje się za powiadomionych o wyznaczonym terminie sesji w tym trybie.
 5. Stwierdzenie braku quorum w trakcie trwającej już sesji powoduje przerwanie jej obrad i wyznaczenie terminu ich wznowienia. Przepis ust. 5 zdanie drugie stosuje się odpowiednio.
 6. W razie bezskutecznego upływu terminu, o którym mowa w ust. 4, wnioskodawcy powiadamiają Przewodniczącego Rady Miejskiej, który zwołuje niezwłocznie sesję w zastępstwie Przewodniczącego, przewodnicząc jej obradom lub powierzając prowadzenie obrad Wiceprzewodniczącemu.
 • 16. 1. Ramowy porządek sesji Rady obejmuje:

1) otwarcie sesji,

2) zgłoszenie wniosków w sprawie zmiany porządku obrad i przeprowadzenie głosowań w tej sprawie,

3) realizacja porządku obrad według ustalonej kolejności,

4) każdy merytoryczny punkt porządku obrad przewiduje:

 1. a) przedstawienie projektu uchwały,
 2. b) dyskusję,
 3. c) poddanie wniosków o zmianę projektu pod głosowanie,
 4. d) poddanie ostatecznej wersji projektu pod głosowanie,

5) zapytania radnych,

6) wolne wnioski,

7) wnioski dotyczące protokołu poprzedniej sesji i jego przyjęcie,

8) zamknięcie obrad.

 1. W każdym punkcie obrad radny ma prawo do jednokrotnego zabrania głosu w dyskusji i jednej polemiki.
 2. Przewodniczący Zarządu a w razie jego nieobecności Wiceprzewodniczący ma prawo do zabrania

głosu poza kolejnością.

 1. W przypadku wykorzystywania prawa do głosu w sposób niezgodny z tematem obrad oraz naruszający prawa innych radnych w tym przekraczania limitu czasu ustalonego przez Radę Przewodniczący może odebrać głos radnemu w danym punkcie obrad.
 2. Limit czasowy wystąpienia nie dotyczy Przewodniczącego (Wiceprzewodniczącego) Zarządu i Przewodniczących Komisji.
 3. Uchwały podjęte na sesji podpisuje niezwłocznie po ich sporządzeniu Przewodniczący a Przewodniczący Zarządu przekazuje je jednostce organizacyjnej Miasta obsługującej Osiedle.

Rozdział 2

Komisje Rady

 • 17. 1. Rada może powoływać stałe i doraźne komisje przedmiotowe ustalając ich przedmiot działania oraz skład osobowy.
 1. Komisja może liczyć od 3 do 5 radnych.
 2. Komisje wybierają spośród siebie swoich przewodniczących. Zmiana osoby przewodniczącego

komisji wymaga zgody Rady.

 1. Radny może być przewodniczącym tylko jednej komisji.
 2. Komisje Rady obradują na posiedzeniach zwoływanych przez ich przewodniczących w miarę potrzeb oraz na wniosek Przewodniczącego lub Przewodniczącego Zarządu. Komisje mogą odbywać wspólne posiedzenia.
 3. Komisje opiniują przedłożone im projekty uchwał oraz przedstawiają inicjatywy uchwałodawcze we

własnym zakresie.

 • 18. 1. Posiedzeniom komisji Rady przewodniczą ich przewodniczący.
 1. Posiedzenia są protokołowane przez członka komisji wskazanego przez przewodniczącego komisji.
 2. Protokoły po zatwierdzeniu na następnym posiedzeniu są przekazywane Sekretarzowi celem ich dołączenia do dokumentacji działalności Osiedla w kadencji.

Rozdział 3

Obowiązki i prawa radnego

 • 19. 1. Radny reprezentuje wyborców, utrzymuje więź z mieszkańcami Osiedla oraz organizacjami działającymi na jego terytorium. Przyjmuje postulaty i wnioski i przedstawia je organom Osiedla do rozpatrzenia.
 1. Obowiązkiem radnych jest odbywanie dyżurów w wyznaczonych stałych dniach miesiąca w siedzibie Zarządu. Informacja o dyżurach winna być umieszczona na tablicy ogłoszeń w siedzibie Zarządu.
 2. Zarząd jest zobowiązany umożliwić radnemu odbywanie dyżurów w siedzibie Zarządu według ustalonego harmonogramu.
 • 20. 1. Radny obejmuje mandat składając ślubowanie o następującej treści: „Wierny Konstytucji i prawu Rzeczypospolitej Polskiej, ślubuję uroczyście obowiązki radnego sprawować godnie, rzetelnie i uczciwie, mając na względzie dobro Miasta i Osiedla oraz jego mieszkańców”.
 1. Po odczytaniu roty ślubowania radni obecni na sesji wyczytani w kolejności alfabetycznej powstają i wypowiadają słowo „Ślubuję” lub formułę „Ślubuję, tak mi dopomóż Bóg”. Radni nieobecni na pierwszej sesji składają ślubowanie na pierwszej sesji, na której są obecni.
 2. Odmowa złożenia ślubowania jest równoznaczna z wygaśnięciem mandatu.
 • 21. 1. Radny ma obowiązek uczestniczenia w pracach Rady i jej organów oraz Zarządu, a także w przypadkach, gdy zostaje desygnowany do innych organów samorządowych.
 1. Rada może zlecić radnemu przeprowadzenie szczegółowego postępowania w określonej sprawie i przedstawienia wynikających z niego wniosków lub opinii.
 2. Radni mają obowiązek kierowania się interesem wspólnoty samorządowej Osiedla.
 3. Radny ma obowiązek wstrzymywać się od głosowania w sprawach dotyczących jego interesu osobistego.
 • 22. 1. Radny ma prawo składania interpelacji, wniosków i zapytań do organów Osiedla.
 1. Radny sprawuje swój mandat społecznie.
 2. Radnemu przysługuje dieta na zasadach określonych w uchwale Rady Miejskiej Wrocławia.
 • 23. Mandat radnego wygasa na zasadach określonych w ordynacji wyborczej do rad osiedli.

Rozdział 4

Zarząd

 • 24. 1. Zarząd jest organem wykonawczym Osiedla.
 1. Do wyłącznej właściwości Zarządu należy:

1) przygotowywanie projektów planu finansowego,

2) wykonywanie zwykłego zarządu mieniem,

3) reprezentowanie Osiedla wobec organów i jednostek organizacyjnych Miasta w tym w zakresie § 6 pkt 8,

4) wykonywanie zadań zleconych przez Prezydenta na podstawie uchwały Rady.

 • 25. 1. W skład Zarządu wchodzą: Przewodniczący Zarządu, 1 Wiceprzewodniczący, Sekretarz, Skarbnik i 1 członek Zarządu wybierani spośród radnych.
 1. Rada wybiera Przewodniczącego Zarządu w głosowaniu tajnym bezwzględną większością głosów.
 2. Pozostałych członków Zarządu Rada wybiera na wniosek Przewodniczącego Zarządu zwykłą większością głosów w głosowaniu jawnym w odrębnych głosowaniach.
 3. Członkom Zarządu przysługuje dieta radnego na zasadach określonych w uchwale Rady Miejskiej.
 4. Członkostwa w Zarządzie nie można łączyć z funkcją Przewodniczącego i Wiceprzewodniczącego Rady.
 • 26. 1. Rada wybiera Zarząd w terminie 30 dni od dnia ogłoszenia wyników wyborów Rady.
 1. W razie przekroczenia terminu, o którym mowa w ust. 1, Rada Miejska rozwiązuje Radę i zarządza wybory przedterminowe w Osiedlu w terminie nie dłuższym niż 3 miesiące od dnia podjęcia uchwały o rozwiązaniu Rady.
 2. Jeżeli nowo wybrana Rada nie dokona wyboru Zarządu w terminie statutowym ulega rozwiązaniu bez zarządzenia wyborów przedterminowych.
 • 27. 1. Rada może odwołać Zarząd w przypadku odrzucenia rocznego sprawozdania z wykonania planu finansowego zwykłą większością głosów w głosowaniu jawnym. Wniosek o odwołanie Zarządu może być poddany pod głosowanie na następnej sesji Rady zwołanej nie wcześniej niż 14 dni od dnia odrzucenia sprawozdania po wysłuchaniu wyjaśnień Zarządu.
 1. Rada może odwołać Przewodniczącego Zarządu na uzasadniony wniosek co najmniej1 /4 ustawowego składu Rady w głosowaniu tajnym bezwzględną większością głosów. Wniosek o odwołanie Przewodniczącego Zarządu może być poddany pod głosowanie na następnej sesji Rady zwołanej nie wcześniej niż 14 dni od dnia złożenia wniosku po wysłuchaniu wyjaśnień Przewodniczącego Zarządu. Odwołanie Przewodniczącego Zarządu skutkuje odwołaniem Zarządu.
 2. W przypadku nieskuteczności odwołania, kolejny wniosek o odwołanie Przewodniczącego Zarządu może być rozpatrywany nie wcześniej niż po upływie 6 miesięcy.
 3. Rada odwołuje członków Zarządu na wniosek Przewodniczącego Zarządu w głosowaniu jawnym zwykłą większością głosów. Wniosek może być poddany pod głosowanie na tej samej sesji po wysłuchaniu wyjaśnień członka, którego wniosek dotyczy.
 4. Każdy członek Zarządu może złożyć pisemną rezygnację z członkostwa w Zarządzie. Członkostwo w Zarządzie ustaje na najbliższej sesji, na której rezygnacja zostaje odczytana.
 5. Złożenie rezygnacji przez Przewodniczącego Zarządu lub jego odwołanie powoduje ustąpienie Zarządu.
 6. W razie odwołania lub ustąpienia Zarządu Rada dokonuje wyboru Zarządu w terminie 30 dni. Przepis 26 ust. 2 i 3 stosuje się odpowiednio.
 1. W razie odwołania lub rezygnacji członka Zarządu Rada wybiera nowego członka w 30 dni od dnia ustania członkostwa.
 • 28. 1.7) Zarząd wybrany przez Radę działa do czasu wyboru nowego Zarządu z wyjątkiem przypadku, o którym mowa w § 26 ust. 3, a w przypadku, o którym mowa w § 3722 ust. 3, do dnia powiadomienia wyborców przez Miejską Komisję Wyborczą o przyczynach nieprzeprowadzenia wyborów w danym okręgu.
 1. Rozwiązanie Rady z mocy Statutu lub w drodze czynności nadzorczych Rady Miejskiej powoduje rozwiązanie Zarządu i ustanowienie zarządu tymczasowego.
 • 29. 1. Zarząd obraduje na posiedzeniach zwoływanych przez Przewodniczącego Zarządu w miarę potrzeb jednak nie rzadziej niż raz w miesiącu.
 1. Przewodniczący Zarządu ustala porządek obrad Zarządu i przewodniczy obradom, w razie jego nieobecności obradom przewodniczy zastępca Przewodniczącego Zarządu.
 2. Do wyłącznej właściwości Przewodniczącego Zarządu należy:

1) dysponowanie środkami finansowymi zgodnie z planem finansowym,

2) reprezentowanie Osiedla wobec organów i jednostek organizacyjnych Miasta w tym w zakresie § 6 pkt 7,

3) przekazywanie uchwał Rady i Zarządu jednostce organizacyjnej Miasta obsługującej Osiedle.

 • 30. 1. Sekretarz prowadzi dokumentację sesji Rady i obrad Zarządu.
 1. Sekretarz przechowuje doręczone mu protokoły posiedzeń komisji Rady.
 2. Sekretarz zapewnia dostęp do przechowywanych dokumentów zgodnie z zasadą jawności działania organów Osiedla w siedzibie Zarządu w stałych dniach tygodnia według harmonogramu godzinowego uwidocznionego na tablicy ogłoszeniowej.
 3. Po zakończeniu kadencji organów Osiedla Sekretarz przekazuje dokumentację ich działalności jednostce organizacyjnej Miasta obsługującej Osiedle.
 • 31. 1. Skarbnik przygotowuje założenia do projektu planu finansowego Osiedla na podstawie informacji Skarbnika Miasta o projekcie budżetu Miasta, a następnie informacji Prezydenta o ostatecznych kwotach wydatków Osiedla przyjętych w uchwale budżetowej.
 1. Skarbnik przygotowuje sprawozdania kwartalne i roczne o wykonaniu planu finansowego.

CZĘŚĆ IV Mienie i gospodarka finansowa Osiedla

 • 32. 1. Osiedle korzysta i zarządza przekazanym mu mieniem komunalnym.
 1. Organy Osiedla samodzielnie decydują o sposobie wykorzystania przekazanego mienia w zakresie zwykłego zarządu, chyba że uchwały Rady Miejskiej stanowią inaczej.
 2. Dochody z mienia przekazanego Osiedlu stanowią dochód Miasta pozostający w dyspozycji Osiedla.
 • 33. 1. Oświadczenia woli w zakresie zwykłego zarządu mieniem przekazanym składa Przewodniczący lub Wiceprzewodniczący Zarządu wspólnie z członkiem Zarządu wskazanym uchwałą Rady.
 1. Rada może upoważnić Przewodniczącego do jednoosobowego składania oświadczeń.
 2. Zarząd ponosi odpowiedzialność za stan i wykorzystanie mienia przekazanego Osiedlu.
 • 34. 1. Zarząd opracowuje plan finansowy w oparciu o wyodrębnione w projekcie budżetu Miasta środki oraz przedkłada go Prezydentowi wraz z informacją o stanie przekazanego mienia z objaśnieniami w terminie 30 dni od dnia otrzymania informacji o wysokości przewidywanych środków.
 1. Do czasu uchwalenia budżetu Miasta wydatki Osiedla są dokonywane na podstawie projektu planu finansowego zgodnego z projektem budżetu.
 2. Rada uchwala plan finansowy w terminie nie dłuższym niż 14 dni od dnia otrzymania informacji o ostatecznych kwotach wydatków Osiedla przyjętych w uchwale budżetowej.
 • 35. 1. Osiedle samodzielnie decyduje o wykorzystaniu środków finansowych wyodrębnionych w budżecie Miasta zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa i planem finansowym.
 1. Pozyskiwanie i wydatkowanie przez Radę środków spoza budżetu Miasta odbywa się w sposób określony przez jednostkę organizacyjną powołaną do obsługi Osiedla.
 • 36. 1. Zarząd prowadzi gospodarkę finansową zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa.
 1. Wydatki Osiedla nie mogą przekraczać wydatków określonych w planie finansowym.
 • 37. 1. Zarząd przedstawia Radzie kwartalne informacje o wykonaniu planu finansowego przygotowywane przez Skarbnika Osiedla.
 1. W terminie do końca stycznia Zarząd przedkłada Radzie roczne sprawozdanie z wykonania planu finansowego za ubiegły rok budżetowy. Rada w drodze uchwały przyjmuje lub odrzuca roczne sprawozdanie Zarządu.

CZĘŚĆ IV a8)

Ordynacja wyborcza do Rady Osiedla

Rozdział 1

Zasady ogólne

 • 371. 1.9) Prawo wybierania ma każdy mieszkaniec osiedla posiadający z mocy ustawy czynne prawo wyborcze w wyborach do organów stanowiących jednostek samorządu terytorialnego.
 1. Prawo wybierania do danej Rady przysługuje osobom, które stale zamieszkują na obszarze działania tej Rady.
 • 372. 10) 1. Wybranym w skład Rady może być każdy, komu przysługuje prawo wybierania do danej Rady.
 1. Nie ma prawa wybieralności w wyborach osoba:

1) skazana prawomocnym wyrokiem na karę pozbawienia wolności za przestępstwo umyślne ścigane z oskarżenia publicznego lub umyślne przestępstwo skarbowe;

2) wobec której wydano prawomocne orzeczenie sądu stwierdzające utratę prawa wybieralności, o którym mowa w art. 21a ust. 2a ustawy z dnia 18 października 2006 r. o ujawnianiu informacji o dokumentach organów bezpieczeństwa państwa z lat 1944-1990 oraz treści tych dokumentów (Dz. U. z 2007 r. Nr 63, poz. 425, z późn. zm.).

 • 373. Wybory są powszechne, równe, bezpośrednie i wolne oraz przeprowadzane w głosowaniu tajnym.
 • 374. Radni wybierani są w wielomandatowych okręgach wyborczych. O wyborze na radnego rozstrzyga liczba ważnie oddanych głosów. Mandaty w danym okręgu wyborczym uzyskują ci kandydaci, którzy otrzymali kolejno największą liczbę głosów.

Rozdział 2

Zarządzanie wyborów

 • 375. 1. Wybory do Rady zarządza się nie później, niż na dwa miesiące przed upływem kadencji Rady.
 1. Wybory do Rady zarządza Miejska Komisja Wyborcza, wyznaczając datę wyborów na dzień wolny od pracy, przypadający w ciągu miesiąca poprzedzającego upływ kadencji Rady.
 2. Zarządzenie, o którym mowa w ust. 2, określa dni, w których upływają terminy przewidziane w niniejszej ordynacji.
 • 376. Najpóźniej w 50 dniu przed dniem wyborów Miejska Komisja Wyborcza na podstawie danych ewidencyjnych ludności dostarczonych przez Prezydenta Miasta bada i potwierdza, osobno dla każdego osiedla, aktualną liczbę wybieranych radnych, odpowiednio do zasad określonych w ustawie o samorządzie gminnym.

Rozdział 3

Okręgi wyborcze

 • 377. 1. Radni wybierani są w okręgach wyborczych. Okręg wyborczy obejmuje wyborców zamieszkałych na obszarze działania Rady lub jego części.
 1. W każdym okręgu tworzonym do wyboru Rady wybiera się od 2 do 15 radnych.
 2. Przy ustalaniu okręgów wyborczych należy uwzględniać więzi społeczne wynikające z tradycji oraz uwarunkowania przestrzenne, ekonomiczne, a także interesy miejscowej wspólnoty obywateli zamieszkujących na obszarze tworzonego okręgu.
 3. Tworzenie okręgów wyborczych i ustalanie liczby wybieranych w nich radnych odbywa się z zachowaniem normy przedstawicielstwa, wyrażonej ilorazem liczby mieszkańców osiedla oraz liczby wybieranych radnych.
 4. Liczba radnych wybieranych w okręgu może być zwiększona lub zmniejszona, jeżeli jest to uzasadnione względami, o których mowa w ust. 3.
 • 378. 1. Miejska Komisja Wyborcza ustala, po konsultacji z Radą, liczbę okręgów, ich granice i numery oraz liczbę radnych wybieranych w każdym okręgu. Jeżeli Rada nie przedstawi do 50 dnia przed wyborami swojej opinii, to wówczas decyzje w tych sprawach podejmuje się bez konsultacji.
 1. Zarządzenie, o którym mowa w § 375 ust. 1, oraz uchwałę Miejskiej Komisji Wyborczej ustalającą okręgi wyborcze podaje się do wiadomości wyborców w sposób zwyczajowo przyjęty, najpóźniej w 45 dniu przed dniem wyborów. W obwieszczeniu tym podaje się również siedziby osiedlowych komisji wyborczych.

Rozdział 4

Obwody głosowania

 • 379. 1. W celu przeprowadzenia głosowania tworzy się obwody głosowania obejmujące od 500 do 15.000 mieszkańców, chyba że szczególne okoliczności uzasadniają utworzenie obwodu głosowania o innej liczbie mieszkańców.
 1. W zakładach pomocy społecznej lub innych zakładach opiekuńczych można utworzyć odrębne obwody głosowania, o ile w zakładzie stale zamieszkuje co najmniej 100 wyborców.
 • 3710. 1. Właściwa osiedlowa komisja wyborcza na wniosek osiedlowego komisarza wyborczego, najpóźniej 30 dni przed dniem wyborów tworzy obwody głosowania, ustalając ich granice i numery oraz wyznacza siedziby obwodowych komisji wyborczych.
 1. Uchwałę osiedlowej komisji wyborczej o utworzeniu obwodów głosowania podaje do wiadomości wyborców Miejska Komisja Wyborcza w sposób zwyczajowo przyjęty, najpóźniej w 15 dniu przed dniem wyborów.

Rozdział 5

Komisje wyborcze

 • 3711. 1. Dla przeprowadzenia wyborów powołuje się:

1) Miejską Komisję Wyborczą;

2) osiedlowe komisje wyborcze oraz obwodowe komisje wyborcze.

 1. W osiedlu, w którym jest jeden obwód głosowania, nie powołuje się obwodowej komisji wyborczej.
 • 3712. 1. Miejską Komisję Wyborczą w składzie: przewodniczący, zastępca przewodniczącego, sekretarz i członkowie w liczbie do 15 osób powołuje Rada Miejska.
 1. W skład Miejskiej Komisji Wyborczej powoływani są radni Rady Miejskiej oraz inne osoby zgłoszone przez radnych lub organizacje społeczne i polityczne.
 • 3713. Do zadań Miejskiej Komisji Wyborczej należy:

1) sprawowanie nadzoru nad przestrzeganiem prawa wyborczego przez osiedlowe i obwodowe komisje wyborcze i udzielanie im w miarę potrzeb wytycznych i wyjaśnień;

2) zapewnienie we współdziałaniu z Prezydentem Miasta organizacji wyborów na obszarze miasta;

3) tworzenie okręgów wyborczych oraz ustalanie ilości mandatów przypadających w danym okręgu;

4) powoływanie osiedlowych komisarzy wyborczych i osiedlowych komisji wyborczych;

5) rozpatrywanie skarg na działalność osiedlowych komisji wyborczych;

6) ustalanie: wzorów protokołów rejestracji kandydatów, wzorów protokołów wyników głosowania i protokołów ustalania wyników wyborów, wzorów kart do głosowania, wzorów zaświadczeń dla mężów zaufania oraz zaświadczenie o wyborze na radnego;

7) zarządzenie druku kart do głosowania i dostarczenie ich obwodowym komisjom wyborczym;

8) zarządzenie druku obwieszczeń, o których mowa w § 3723 ust. 2, oraz dostarczenie tych obwieszczeń obwodowym komisjom wyborczym;

9) podanie do wiadomości publicznej zbiorczych wyników wyborów do rad;

10) przekazanie Radzie Miejskiej informacji o przebiegu i wynikach wyborów;

11) wykonywanie innych czynności przewidzianych przepisami niniejszej ordynacji.

 • 3714. 1.11) Najpóźniej w 50 dniu przed dniem wyborów Miejska Komisja Wyborcza powołuje osiedlowych komisarzy wyborczych spośród osób zgłoszonych przez organizacje polityczne, organizacje społeczne lub przez grupę 15 wyborców zamieszkałych na terenie osiedla.

1a.12) Do każdego zgłoszenia kandydata na osiedlowego komisarza wyborczego należy dołączyć pisemne oświadczenie kandydata o wyrażeniu zgody na objęcie funkcji osiedlowego komisarza wyborczego, a do zgłoszenia dokonanego przez grupę 15 wyborców dołączyć należy także listę osób zgłaszających z podaniem imienia, nazwiska, miejsca zamieszkania i numeru dowodu osobistego.

1b.13) W przypadku braku zgłoszeń kandydatów na funkcję osiedlowego komisarza wyborczego w wyznaczonym terminie, Miejska Komisja Wyborcza powołuje komisarza z pominięciem procedury określonej w ust. 1-1a.

1c.14) Przepis ust. 1b stosuje się odpowiednio w przypadku odwołania osiedlowego komisarza wyborczego.

 1. Do zadań osiedlowego komisarza wyborczego należy:

1) przeprowadzenie wstępnych konsultacji z organizacjami społecznymi i politycznymi działającymi na terenie osiedla oraz przedstawicielami Prezydenta Miasta dotyczących organizacji wyborów;

2) przedstawienie Miejskiej Komisji Wyborczej propozycji podziału osiedla na okręgi wyborcze oraz składu osiedlowej komisji wyborczej;

3) przedstawienie osiedlowej komisji wyborczej, po uzgodnieniu z Miejską Komisja Wyborczą, propozycji podziału osiedla na obwody głosowania;

4) informowanie mieszkańców osiedla o zadaniach i kompetencjach organów osiedla, a także zasadach ordynacji wyborczej.

 1. Z chwilą powołania osiedlowej komisji wyborczej, komisarz wyborczy staje się z urzędu jej przewodniczącym.
 • 37 15. 1.15) Osiedlowe komisje wyborcze w składzie 7 osób (w tym przewodniczący, zastępca przewodniczącego) powołuje Miejska Komisja Wyborcza najpóźniej w 45 dniu przed dniem wyborów.
 1. Do zadań osiedlowych komisji wyborczych należy:

1) tworzenie obwodów głosowania;

2) powoływanie składów obwodowych komisji wyborczych;

3) rejestrowanie kandydatów na radnych;

4) sprawowanie nadzoru nad przestrzeganiem przepisów prawa wyborczego przez obwodowe komisje wyborcze oraz rozpatrywanie skarg na ich działanie;

5) wydawanie zaświadczeń mężom zaufania;

6) ustalenie wyników wyborów do rady i ich ogłoszenie;

7) przesłanie protokołów ustalenia wyników wyborów Miejskie Komisji Wyborczej;

8) wydawanie radnym zaświadczeń o wyborze;

9) wykonywanie innych czynności wynikających z przepisów niniejszej ordynacji.

 1. W osiedlu, w którym nie powołano komisji obwodowej, jej funkcje spełnia osiedlowa komisja wyborcza.
 • 3716. 1.16) Obwodowe komisje wyborcze w składzie 5 osób (w tym przewodniczący, zastępca przewodniczącego i osoba uprawniona do udostępnienia i przygotowania lokalu wyborczego w dniu głosowania) powołuje Miejska Komisja Wyborcza najpóźniej w 20 dniu przed dniem wyborów.
 1. Do zadań obwodowych komisji wyborczych należy:

1) podanie do wiadomości wyborców informacji o listach kandydatów i danych o kandydatach przez rozplakatowanie na obszarze obwodu obwieszczeń, o których mowa w § 3723 ust. 2 oraz powiadomienie o siedzibie właściwej obwodowej komisji wyborczej;

2) przeprowadzenie głosowania w obwodzie;

3) czuwanie w dniu wyborów nad przestrzeganiem przepisów prawa wyborczego;

4) ustalenie wyników głosowania w obwodach i podanie ich do wiadomości publicznej oraz przesłanie protokołów głosowania do właściwej osiedlowej komisji wyborczej.

 • 37 17. 1.17) W skład komisji wyborczych wchodzą mieszkańcy Wrocławia posiadający z mocy ustawy czynne prawo wyborcze w wyborach do organów stanowiących jednostek samorządu terytorialnego. Członkowie komisji pełnią swoje funkcje honorowo; mogą otrzymywać diety na zasadach i w wysokości ustalonej przez Radę Miejską.

2.18) Nie mogą być członkami komisji kandydaci w wyborach oraz mężowie zaufania.

 1. Komisje wyborcze rozwiązuje organ, który je powołał po zakończeniu ich działalności.
 • 37. 17a19) 1. Można być członkiem tylko jednej komisji wyborczej.
 1. Osoby wchodzące w skład komisji wyborczych tracą członkostwo w komisji z dniem podpisania zgody na kandydowanie na radnego oraz objęcia funkcji męża zaufania. Z tym dniem tracą również członkostwo w komisjach osoby będące w stosunku do osób, które wyraziły zgodę na kandydowanie: zstępnymi, wstępnymi, małżonkami, rodzeństwem, małżonkami zstępnych lub przysposobionych.
 2. Członkowie komisji wyborczej nie mogą prowadzić agitacji wyborczej na rzecz poszczególnych kandydatów.
 • 3718. 1. Obsługę organizacyjno-administracyjną Miejskiej Komisji Wyborczej zapewnia Biuro Rady Miejskiej.
 1. Prezydent Miasta zapewnia osiedlowym i obwodowym komisjom wyborczym lokale oraz środki techniczne i organizacyjne dla przeprowadzenia wyborów.
 • 37. 18a20) 1. Jeżeli osiedlowy komisarz wyborczy lub osiedlowa komisja wyborcza nie dokonują w terminie lub w sposób zgodny z prawem zadań związanych z przeprowadzeniem wyborów, Miejska Komisja Wyborcza wyznacza dodatkowy termin na wykonanie tych zadań, a następnie wzywa osiedlowego komisarza wyborczego lub osiedlową komisję wyborczą do wykonania tych zadań w dodatkowym terminie.
 1. W przypadku bezskutecznego upływu dodatkowego terminu, Miejska Komisja Wyborcza niezwłocznie wykonuje zadania, o których mowa w ust. 1.

Rozdział 6

Zgłaszanie kandydatów

 • 3719. 1. Kandydatów na radnych, odrębnie dla każdego okręgu wyborczego, zgłasza się do właściwej osiedlowej komisji wyborczej najpóźniej w 30 dniu przed dniem wyborów.
 1. Każde zgłoszenie może zawierać najwyżej tyle nazwisk kandydatów, ilu radnych jest wybieranych w danym okręgu wyborczym.
 2. Zgłaszając kandydata na radnego należy podać jego nazwisko, imię, wiek, zawód i miejsce zamieszkania, wskazując jednocześnie okręg wyborczy, do którego następuje zgłoszenie kandydata.
 3. Do każdego zgłoszenia kandydatury należy dołączyć pisemne oświadczenie kandydata o wyrażeniu zgody na kandydowanie.
 4. W oświadczeniu, o którym mowa w ust. 4, kandydat na radnego może wnieść o oznaczenie jego kandydatury w rejestrze kandydatów nazwą lub skrótem nazwy partii, ugrupowania albo innej organizacji bądź grupy popierającej jego kandydaturę.
 5. Kandydować można tylko w jednym okręgu wyborczym i tylko z jednego zgłoszenia.
 • 3720. 1. Zgłoszenie kandydatów na radnych powinno być podpisane przez co najmniej 15 wyborców stale zamieszkałych w danym okręgu wyborczym. Do zgłoszenia dołącza się wykaz podpisów wyborców popierających zgłoszenie.
 1. Wyborca popierający zgłoszenie obok podpisu podaje czytelnie swoje imię, nazwisko i adres zamieszkania oraz numer dowodu osobistego.
 2. Uprawnionym do składania oświadczeń w sprawie zgłoszenia, o którym mowa w ust. 1, jest jeden z wyborców wskazany w pisemnym oświadczeniu kandydata (kandydatów) spośród tych, którzy podpisali zgłoszenie.
 • 3721. 1. Właściwa osiedlowa komisja wyborcza niezwłocznie rejestruje we wskazanym okręgu wyborczym kandydatury na radnych, zgłoszone zgodnie z przepisami niniejszej ordynacji, sporządzając protokół rejestracji i zawiadamia o tym zgłaszających.
 1. Jeżeli zgłoszenie wykazuje wady, które nie dadzą się usunąć w terminie ustalonym dla dokonywania zgłoszeń, komisja stwierdza nieważność zgłoszenia, zawiadamiając o tym niezwłocznie zgłaszających.
 2. Jeżeli zgłoszenie wykazuje inne wady, komisja wzywa niezwłocznie zgłaszających do ich usunięcia w ciągu 3 dni. Jeżeli wskazane wady nie zostaną w terminie usunięte, komisja stwierdza nieważność zgłoszenia.
 3. Uchwałę stwierdzającą nieważność zgłoszenia zgłaszający mogą zaskarżyć, w ciągu 2 dni od daty jej otrzymania, do Miejskiej Komisji Wyborczej. Decyzja podjęta w wyniku rozpatrzenia skargi jest ostateczna.
 • 3722. 1. (uchylony).21)

2.22) Jeżeli w danym okręgu wyborczym liczba zgłoszonych kandydatów równa się liczbie mandatów, mandaty w tym okręgu otrzymuje się bez przeprowadzania wyborów. O fakcie tym właściwa komisja wyborcza zawiadamia niezwłocznie Miejską Komisję Wyborczą.

3.23) Jeżeli w danym okręgu wyborczym liczba zgłoszonych kandydatów jest mniejsza niż liczba mandatów, wskutek czego skład Rady ukształtowany zostałby poniżej 100 % liczby radnych, wyborów do Rady nie przeprowadza się. O przyczynach nieprzeprowadzenia wyborów Miejska Komisja Wyborcza niezwłocznie powiadamia wyborców w drodze obwieszczenia.

4.24) W sytuacji, o której mowa w ust. 3, Rada Miejska ponownie zarządza wybory, na wniosek poparty przez 10% wyborców.

5.25) Wniosek składa się do Rady Miejskiej wraz z listą wyborców popierających przeprowadzenie wyborów, zawierającą imię, nazwisko, adres zamieszkania i numer dowodu osobistego każdego z tych wyborców.

6.26) Jeżeli wniosek zawiera wady, Przewodniczący Rady Miejskiej wzywa do ich usunięcia w terminie

14 dni. W przypadku nieusunięcia wad w wyznaczonym terminie wniosek pozostawia się bez rozpoznania.

7.27) Rada Miejska zarządza ponowne wybory w terminie 6 miesięcy od dnia złożenia wniosku. Ponowne zarządzenie wyborów może nastąpić tylko jeden raz.

8.28) Wyborów nie zarządza się jeżeli prawidłowy wniosek o ich przeprowadzenie zostanie złożony później, niż 1 rok przed końcem kadencji.

 • 3723. 1. Po zarejestrowaniu kandydatur, osiedlowa komisja wyborcza ustala w porządku alfabetycznym rejestr kandydatów dla każdego okręgu wyborczego.
 1. Po otrzymaniu z osiedlowej komisji wyborczej rejestru kandydatów Miejska Komisja Wyborcza zleca wydrukowanie obwieszczeń zawierających dane o kandydatach wraz z ewentualnymi oznaczeniami, o których mowa w § 3719 ust. 5.
 2. Obwieszczenie, o którym mowa w ust. 2, powinno być rozesłane w dostatecznej ilości do obwodowych komisji wyborczych z poleceniem rozplakatowania w danym okręgu wyborczym najpóźniej w 15 dniu przed dniem wyborów.
 3. Obwieszczenia są wywieszane w miejscach do tego przeznaczonych, w budynkach Urzędu Miejskiego oraz w siedzibach komisji wyborczych.
 • 3724. 1. Właściwa osiedlowa komisja wyborcza skreśla z rejestru nazwisko kandydata na radnego, który zmarł, utracił prawo wybieralności lub wycofał zgodę na kandydowanie.
 1. O skreśleniu nazwiska kandydata komisja zawiadamia wyborców poprzez informację w lokalu wyborczym.
 • 3725. 1. Kandydat na radnego może wyznaczyć swojego męża zaufania uprawnionego do reprezentowania go wobec komisji wyborczych.
 1. Mąż zaufania reprezentuje interesy kandydata w szczególności w czasie głosowania, przy obliczaniu głosów i przy ustalaniu wyników wyborów przez obwodową i osiedlową komisję wyborczą.
 2. Przewodniczący osiedlowej komisji wyborczej wydaje mężowi zaufania zaświadczenie uprawniające go do obecności w lokalu obwodowej komisji wyborczej w czasie wykonywania przez nią czynności.

Rozdział 7

Karty do głosowania

 • 3726. 1. Na karcie do głosowania umieszcza się w porządku alfabetycznym nazwiska i imiona kandydatów na radnych zarejestrowanych w danym okręgu wyborczym wraz z ewentualnymi oznaczeniami kandydatów w sposób określony w § 3719 ust. 5.
 1. Na karcie do głosowania jest zamieszczana zwięzła informacja o sposobie głosowania.
 • 3727. 1. Wydrukowanie kart do głosowania zarządza Miejska Komisja Wyborcza na podstawie informacji przekazanych przez właściwe osiedlowe komisje wyborcze.
 1. Karta do głosowania może być zadrukowana tylko po jednej stronie. Kartę do głosowania opatruje się pieczęcią właściwej osiedlowej komisji wyborczej.

Rozdział 8

Głosowanie

 • 3728. 1. Głosowanie odbywa się w lokalu obwodowej komisji wyborczej bez przerwy, między godziną 8.00 a 20.00.
 1. Przed rozpoczęciem głosowania obwodowa komisja wyborcza sprawdza czy urna jest pusta, czy na miejscu znajduje się potrzebna ilość kart do głosowania, oraz czy w lokalu wyborczym znajdują się w dostatecznej ilości pomieszczenia zapewniające tajność głosowania, po czym komisja zamyka i pieczętuje urnę wyborczą pieczęcią komisji.
 2. Od chwili zapieczętowania aż do zakończenia głosowania urny otwierać nie wolno.
 • 3729. 1. Od chwili rozpoczęcia głosowania do chwili jego zakończenia w lokalu wyborczym powinni być obecni: przewodniczący obwodowej komisji wyborczej lub jego zastępca oraz co najmniej dwóch członków komisji.
 1. Od chwili rozpoczęcia prac komisji do chwili ustalenia wyników głosowania w lokalu mogą być obecni mężowie zaufania.
 • 3730. 1. Przed przystąpieniem do głosowania wyborca okazuje obwodowej komisji wyborczej dowód osobisty lub inny dokument stwierdzający tożsamość wyborcy.
 1. Na podstawie dokumentu, o którym mowa w ust. 1, członek komisji sprawdza czy wyborca stale zamieszkuje na terenie obwodu głosowania, a następnie wpisuje dane wyborcy (nazwisko i imię, imię ojca, datę urodzenia, adres zamieszkania) do sporządzonej w tym celu listy wyborców. W przypadku gdy obwód głosowania utworzony jest dla kilku okręgów wyborczych, listy wyborców sporządza się odrębnie dla każdego okręgu wyborczego.
 2. W przypadku wątpliwości związanych z ustaleniem prawa wyborczego członek Komisji sporządzający listę wyborców winien sprawdzić czy wyborca ujęty jest w rejestrze wyborców prowadzonym przez Urząd Miejski. Niezbędne warunki dla realizacji tego zadania, a w szczególności dyżury i łączność telefoniczną Urzędu Miejskiego z Komisją zapewnia Prezydent Miasta.
 3. Wyborca nieposiadający dokumentu uznanego przez Komisję za wystarczający do stwierdzenia jego tożsamości może powołać się na świadectwo dwóch wiarygodnych osób znanych komisji. Komisja, po wykonaniu czynności określonych w ust. 3, może podjąć decyzję o wpisaniu wyborcy do listy wyborców Decyzja Komisji w tej sprawie jest ostateczna.
 • 3731. 1. Po wpisaniu do listy wyborca otrzymuje od komisji kartę do głosowania, potwierdzając jej otrzymanie własnym podpisem w rubryce listy wyborców na to przeznaczonej.
 1. Obwodowa komisja wyborcza wydaje karty do głosowania opatrzone dodatkowo jej własną pieczęcią.
 • 3732. 1. Po otrzymaniu karty do głosowania wyborca udaje się do miejsca zapewniającego tajność głosowania, znajdującego się w lokalu wyborczym.
 1. Na karcie do głosowania wyborca głosuje na określonych kandydatów stawiając znak „x” w kratce z lewej strony obok nazwisk najwyżej tylu kandydatów, ilu radnych jest wybieranych w danym okręgu wyborczym.
 2. Następnie wyborca podchodzi do urny i w obecności Komisji wrzuca do urny kartę do głosowania.
 • 3733. O godzinie 20.00 przewodniczący zarządza zamknięcie lokalu wyborczego. Od tej chwili mogą głosować tylko wyborcy, którzy przybyli do lokalu przed godziną 20.00.

Rozdział 9

Ustalanie wyników głosowania

 • 3734. Niezwłocznie po zakończeniu głosowania obwodowa komisja wyborcza ustala wyniki głosowania w obwodzie.
 • 3735. 1. Komisja ustala na podstawie listy wyborców liczbę osób, którym wydano karty do głosowania.
 1. Przewodniczący w obecności komisji otwiera urnę wyborczą, po czym komisja liczy znajdujące się w niej karty do głosowania.
 2. Kart do głosowania przedartych całkowicie na dwie lub więcej części nie bierze się pod uwagę przy ustalaniu wyników głosowania.
 3. Po ustaleniu liczby oddanych kart do głosowania obwodowa komisja wyborcza przystępuje do obliczania głosów oddanych na poszczególnych kandydatów.
 • 3736. 1. Głos uważa się za nieważny, jeżeli na karcie do głosowania postawiono znak „x” w kratce z lewej strony obok nazwisk więcej kandydatów niż liczba radnych wybieranych w danym okręgu wyborczym albo nie postawiono znaku „x” w kratce z lewej strony obok żadnego kandydata.
 1. Nieważne są karty do głosowania inne niż urzędowo ustalone lub nieopatrzone pieczęcią obwodowej komisji wyborczej.
 2. Dopisanie na karcie do głosowania dodatkowych nazwisk albo poczynienie innych dopisków nie wpływa na ważność głosu.
 • 3737. 1. Po ustaleniu liczby głosów ważnych, obwodowa komisja wyborcza przystępuje do obliczania głosów oddanych na poszczególnych kandydatów.
 1. W przypadku gdy obwód głosowania obejmuje więcej niż jeden okręg wyborczy, ustalenie liczby oddanych głosów, jak też głosów oddanych na poszczególnych kandydatów, następuje oddzielnie dla każdego okręgu wyborczego.
 • 3738. 1. Obwodowa komisja wyborcza sporządza w dwóch egzemplarzach protokół głosowania.
 1. W protokole wymienia się liczby:

1) osób wpisanych do listy wyborców;

2) oddanych głosów;

3) głosów nieważnych;

4) głosów ważnych;

5) głosów oddanych na poszczególnych kandydatów.

 1. Protokół podpisują wszystkie osoby wchodzące w skład obwodowej komisji wyborczej, obecne przy jego sporządzaniu. Protokół opatruje się pieczęcią komisji.
 2. Mężom zaufania przysługuje prawo wniesienia do protokołu głosowania uwag z wymienieniem konkretnych zarzutów.
 3. Niezwłocznie po sporządzeniu protokołu obwodowa komisja wyborcza podaje wyniki głosowania do publicznej wiadomości.
 • 3739. 1. Przewodniczący obwodowej komisji wyborczej przesyła niezwłocznie w zapieczętowanej kopercie jeden egzemplarz protokołu głosowania do osiedlowej komisji wyborczej.
 1. Tryb przekazywania i przyjmowania protokołów, o których mowa w ust. 1, ustala Miejska Komisja Wyborcza.
 • 3740. Po dokonaniu czynności wymienionych w § 3744 ust. 1 przewodniczący obwodowej komisji

wyborczej przesyła niezwłocznie Prezydentowi Miasta karty do głosowania, listę wyborców i drugi egzemplarz protokołu głosowania.

Rozdział 10

Ustalenie wyników wyborów

 • 3741. 1. Na podstawie protokołów otrzymanych od obwodowych komisji wyborczych osiedlowe komisje wyborcze ustalają wyniki wyborów odrębnie dla każdego okręgu wyborczego.
 1. Przy ustalaniu wyników wyborów mogą być obecni mężowie zaufania.
 • 3742. 1. Za wybranych w danym okręgu uważa się kandydatów, którzy otrzymali największą liczbę ważnie oddanych głosów. Liczba wybranych nie może być większa od liczby radnych wybieranych w tym okręgu.
 1. Jeżeli dwóch lub więcej kandydatów otrzymało równą liczbę głosów uprawniającą do przyznania im mandatu, o pierwszeństwie rozstrzyga losowanie przeprowadzone przez przewodniczącego osiedlowej komisji wyborczej w obecności członków komisji i mężów zaufania. Przebieg losowania uwzględnia się w protokole wyników wyborów. Zasady losowania ustala Miejska Komisja Wyborcza.
 • 3743. 1. Po ustaleniu wyników wyborów osiedlowa komisja wyborcza sporządza w dwóch egzemplarzach protokół wyników wyborów zawierający, odrębnie dla każdego okręgu wyborczego, liczby:

1) osób wpisanych do listy wyborców;

2) oddanych głosów;

3) głosów nieważnych;

4) głosów ważnych;

5) głosów ważnie oddanych na poszczególnych kandydatów oraz nazwiska i imiona wybranych radnych.

 1. Protokół podpisują wszystkie osoby wchodzące w skład osiedlowej komisji wyborczej, obecne przy jego sporządzaniu.
 2. Mężom zaufania przysługuje prawo wglądu do protokołów oraz do wniesienia do protokołu uwag z wymienieniem konkretnych zarzutów.
 • 3744. 1. Protokół, o którym mowa w § 3743, wraz z protokołami obwodowych komisji wyborczych, przewodniczący osiedlowej komisji wyborczej przesyła niezwłocznie Miejskiej Komisji Wyborczej.
 1. Drugi egzemplarz protokołu wyników wyborów osiedlowa komisja wyborcza przesyła do Prezydenta Miasta.
 • 3745. Niezwłocznie po sporządzeniu protokołu wyników wyborów osiedlowa komisja wyborcza podaje do publicznej wiadomości, odrębnie dla każdego okręgu wyborczego, liczby:

1) osób wpisanych do listy wyborców;

2) oddanych głosów;

3) głosów nieważnych;

4) głosów ważnych;

5) głosów ważnych oddanych na poszczególnych kandydatów oraz nazwiska i imiona wybranych radnych z określeniem ich przynależności.

 • 3746. 29) Na podstawie protokołu wyników wyborów Miejska Komisja Wyborcza wydaje radnym zaświadczenia o wyborze.

Rozdział 11

Ogłoszenie wyników wyborów

 • 3747. 1. Po otrzymaniu od osiedlowych komisji wyborczych protokołów z wyborów, Miejska Komisja Wyborcza ogłasza w Biuletynie Rady Miejskiej Wrocławia wyniki głosowania i wyniki wyborów do rad osiedlowych we Wrocławiu.
 1. Ogłoszenie, o którym mowa w ust. 1, powinno zawierać zbiorcze informacje o wynikach głosowania na obszarze miasta, obejmujące liczby:

1) osób wpisanych do list wyborców;

2) oddanych głosów;

3) głosów nieważnych;

4) głosów ważnych.

 1. Ogłoszenie zawiera również informacje podane według okręgów wyborczych utworzonych dla wyboru poszczególnych rad obejmujące liczby:

1) osób wpisanych do list wyborców;

2) oddanych głosów;

3) głosów nieważnych;

4) głosów ważnych;

5) głosów ważnie oddanych na poszczególnych kandydatów oraz nazwiska i imiona wybranych radnych z określeniem ich przynależności.

Rozdział 12

Ważność wyborów

 • 3748. 1. W ciągu 14 dni od dnia wyborów wyborca może wnieść protest przeciwko ważności wyborów, jeżeli dopuszczono się naruszenia przepisów niniejszej ordynacji, a naruszenie to mogło wywrzeć istotny wpływ na wynik wyborów.
 1. Protest wnosi się na piśmie do Miejskiej Komisji Wyborczej. Jeżeli protest nie zawiera wystarczającego udokumentowania zarzutów, Komisja wzywa osobę wnoszącą protest do uzupełnienia dokumentacji w ciągu 7 dni od wniesienia protestu.

3.30) Sprawy, o których mowa w ust. 1, Miejska Komisja Wyborcza rozpatruje na posiedzeniu.

4.31) O posiedzeniu Miejskiej Komisji Wyborczej zawiadamia się osoby wnoszące protest.

5.32) W razie potrzeby Miejska Komisja Wyborcza wzywa na posiedzenie członków osiedlowej komisji wyborczej lub obwodowej komisji wyborczej. Miejska Komisja Wyborcza może zobowiązać członka osiedlowej komisji wyborczej lub obwodowej komisji wyborczej do pisemnego złożenia wyjaśnień co do zarzutów protestu.

 • 3749. 1. Miejska Komisja Wyborcza unieważnia w całości lub w części wybory w okręgu, jeżeli w wyborach w tym okręgu dopuszczono się naruszenia przepisów niniejszej ordynacji, a naruszenie to wywarło istotny wpływ na wyniki głosowania lub ich ustalenie.
 1. Miejska Komisja Wyborcza określa, w jakim zakresie i od jakiej czynności należy rozpocząć nowe postępowanie wyborcze.
 • 3750. 1.33) W razie unieważnienia wyborów Miejska Komisja Wyborcza zarządza, w ciągu 14 dni od daty unieważnienia, ponowne wybory w odpowiednim okręgu wyborczym uwzględniając treść uchwały, o której mowa w § 3749, ustalając jednocześnie kalendarz czynności wyborczych.
 1. Ponowne wybory przeprowadza się przy odpowiednim zastosowaniu przepisów niniejszej ordynacji. Kalendarz wyborczy może przewidywać krótsze terminy.

Rozdział 13

Wygaśnięcie mandatu radnego, uzupełnienie składu Rady

 • 3751. 1. Wygaśnięcie mandatu radnego następuje wskutek:

1) śmierci;

2) zrzeczenia się mandatu;

3) utraty prawa wybieralności lub braku tego prawa w dniu wyborów;

4) prawomocnego wyroku sądu, orzeczonego za przestępstwo umyślne;

5) zmiany w podziale Miasta na osiedla;

6) nieobecności na posiedzeniach plenarnych Rady przez okres dłuższy niż 6 miesięcy.

 1. Zmiana miejsca zamieszkania w trakcie kadencji nie powoduje utraty prawa wybieralności, o ile nastąpiło to w granicach Miasta.
 2. Wygaśnięcie mandatów radnych następuje również w przypadku rozwiązania Rady.
 3. Wygaśnięcie mandatu radnego w przypadkach określonych w ust. 1 pkt 1 – 4 stwierdza Rada. Natomiast w przypadkach określonych w ust. 1 pkt 5 i 6 – stwierdza Rada Miejska.
 • 3752. W przypadku wygaśnięcia mandatu radnego, Rada stwierdzając wygaśnięcie mandatu, podejmuje uchwałę o wstąpieniu na zwolnione miejsce kandydata, który w wyborach uzyskał kolejno największą liczbę głosów, a nie utracił prawa wybieralności.
 • 3753. 1.34) Zmiana w podziale Miasta na osiedla powoduje rozwiązanie odpowiedniej Rady i konieczność przeprowadzenia nowych wyborów w osiedlach, których ta zmiana dotyczy.
 1. Nowe wybory, o których mowa w ust. 1, zarządza Rada Miejska, ustalając w miarę potrzeby liczbę wybieranych radnych w nowo utworzonych okręgach wyborczych.
 • 3754. 1. W przypadku obniżenia się liczebności Rady poniżej połowy ustawowego składu Rada Miejska rozwiązuje Radę.
 1. Rada Miejska uchwali przeprowadzenie wyborów w osiedlu, w którym Rada została rozwiązana na skutek okoliczności opisanych w ust. 1, w ciągu 6 miesięcy od daty rozwiązania Rady.
 • 3755. Kadencja Rady i radnych wybranych w wyborach nowych, ponownych i przedterminowych upływa z dniem upływu kadencji rad wybranych w wyborach zarządzonych na podstawie § 375 ordynacji wyborczej.

Rozdział 14

Przepisy końcowe

 • 3756. Koszty związane wyborami pokrywane są z budżetu Miasta, z tym że nie dotyczy to kosztów związanych ze zgłaszaniem kandydatów i prowadzoną przez nich kampanią wyborczą.
 • 3757. 35) W sprawach nieuregulowanych niniejszą ordynacją wyborczą stosuje się odpowiednio przepisy regulujące wybory do rad gmin.
 • 3758. 36) 1. Karty do głosowania przechowuje się przez okres 3 miesięcy od dnia rozpatrzenia ostatniego spośród złożonych protestów.
 1. Decyzję o zniszczeniu kart do głosowania po upływie okresu, o którym mowa w ust. 1, podejmuje przewodniczący Komisji ds. Osiedli.

CZĘŚĆ V Nadzór i kontrola nad działalnością Osiedla

 • 38. Corocznie Rada przedkłada Przewodniczącemu Rady Miejskiej do końca lutego sprawozdanie za rok uprzedni o działalności Osiedla, w którym zawarte są informacje o realizacji zadań, wykonaniu planu finansowego oraz stanie przekazanego mienia komunalnego.
 • 39. 1. Nadzór nad działalnością organów Osiedla sprawują organy gminy na zasadach określonych w Statucie Wrocławia.
 1. Przewodniczący Zarządu przekazuje uchwały organów Osiedla w terminie 14 dni od ich podjęcia jednostce organizacyjnej Miasta obsługującej Osiedle.
 2. Jednostka, o której mowa w ust. 2, dokonuje wstępnej analizy uchwał pod kątem ich zgodności z prawem oraz planem finansowym w ciągu 14 dni od dnia przekazania jej uchwały.
 3. W razie stwierdzenia niezgodności uchwały organu Osiedla z prawem jednostka przekazuje ją niezwłocznie Radzie Miejskiej wraz ze stosownym wnioskiem celem zastosowania środków przewidzianych Statutem Wrocławia.
 4. W razie stwierdzenia niezgodności uchwały organu Osiedla z planem finansowym jednostka przekazuje ją niezwłocznie Prezydentowi Wrocławia wraz ze stosownym wnioskiem celem zastosowania środków przewidzianych Statutem Wrocławia.
 • 40. 1. Kontrolę finansową działalności organów Osiedla sprawuje Skarbnik Miasta za pośrednictwem jednostki organizacyjnej Miasta obsługującej Osiedle.
 1. Kontrolę wykorzystania mienia komunalnego przekazanego Osiedlu sprawuje Prezydent za pośrednictwem jednostki organizacyjnej Miasta obsługującej Osiedle.

CZĘŚĆ VI Postanowienia końcowe

 • 41. Obsługę finansową, techniczną i administracyjną Osiedla wykonuje jednostka organizacyjna Miasta wskazana przez Prezydenta.
 • 42. W korespondencji organy Osiedla używają pieczęci nagłówkowych o następującej treści:

1) Rada Osiedla Karłowice-Różanka,

2) Przewodniczący Rady Osiedla Karłowice-Różanka,

3) Wiceprzewodniczący Rady Osiedla Karłowice-Różanka,

4) Przewodniczący Komisji ……… Rady Osiedla Karłowice-Różanka,

5) Zarząd Osiedla Karłowice-Różanka,

6) Przewodniczący Zarządu Osiedla Karłowice-Różanka,

7) Wiceprzewodniczący Zarządu Osiedla Karłowice-Różanka,

8) Sekretarz Osiedla Karłowice-Różanka,

9) Skarbnik Osiedla Karłowice-Różanka.

 • 43. 1. Zmiany Statutu Osiedla dokonuje Rada Miejska na wniosek Rady bądź z własnej inicjatywy po konsultacji z mieszkańcami Osiedla w trybie i na zasadach określonych uchwałą Rady Miejskiej.
 1. W przypadkach sporów interpretacyjnych dotyczących przepisów Statutu wiążącą wykładnię ustala Rada Miejska.

 

mapa-przegladowa-obrebow-ewidencyjnych-i-osiedli

 

Załącznik Nr 2

do uchwały nr XIII/406/03

Rady Miejskiej Wrocławia

z dnia 16 października 2003 r.

(uchylony).1)