Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego Wrocławia

Masz pomysł – złóż wniosek

Zachęcamy wszystkich mieszkańców osiedla Karłowice-Różanka do składania wniosków. Termin mija 24 października 2015 roku.

Pierwsze karłowickie wnioski są już złożone. Na zdjęciu Grażyna Bronicka i Katarzyna Cincio-Gajewska konsultują osiem opracowanych przez siebie wniosków dla dzielnicy Karłowice – Różanka. Zachęcamy również innych mieszkańców do pisania i składania istotnych wniosków do Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego Wrocławia. Każdy dobry wniosek to trud poniesiony społecznie ale za razem głos osób które są najbliżej potrzeb mieszkańców.

oprocesie-d

(źródło: http://zaplanuj.wroclaw.pl/o-procesie)
Proces projektowy, którego efektem będzie nowe Studium, jest bardzo złożony i obrazuje go poniższa grafika.

TAK BĘDZIE POWSTAWAĆ NOWE STUDIUM WROCŁAWIA

 Najczęściej zadawane pytania (FAQ):

W ramach tego etapu planujemy wykonać szereg analiz, które po ich ukończeniu zostaną udostępnione na tej stronie w dziale ANALIZY. Dodatkowo cały czas zbieramy wnioski do Studium od mieszkańców, a ten etap zakończy się 24 października 2015 r.

Wszelkie wnioski złożone do Urzędu Miejskiego – Biura Rozwoju Wrocławia, w formie papierowej, opatrzone własnoręcznym podpisem, zostaną rozstrzygnięte przez Prezydenta Wrocławia w formie zarządzenia.

Oczywiście można składać swoje pomysły, postulaty i sugestie w formie e-maila czy też poprzez formularz na stronie Studium (link do formularza), który będzie udostępniony w najbliższym czasie.

Przekazane tą drogą pomysły, postulaty i sugestie zostaną starannie rozpatrzone, jednak nie będą formalnie rozstrzygnięte w formie zarządzenia.

Ważnym elementem, mającym wpływ na kształt Studium, są również wnioski uzyskane od organów i instytucji – ta faza procesu, jak i faza zbierania wniosków formalnych jest określonym w ustawie obowiązkowym elementem procesu opracowania Studium.

Na tę jesień planowane są również Debaty, Seminaria i Warsztaty, które stanowią istotną innowację ponadustawową, wprowadzoną do procesu tworzenia nowej wizji Wrocławia – Studium.

Tak jak to zostało wskazane na grafice, zbieranie wniosków oraz debaty, seminaria i warsztaty są formą konsultacji społecznych, prowadzonych przez władze miasta z mieszkańcami na etapie Fazy Przedprojektowej.

Wynikiem tych prac będzie Wstępny Projekt Studium, który również zostanie poddany opiniowaniu i uzgadnianiu przez szereg instytucji i organów, a w kolejnej fazie również szerokim konsultacjom społecznym.

Po tej fazie powstanie Ostateczny Projekt Studium, który zostanie przedstawiony Radzie Miejskiej Wrocławia do uchwalenia.

  1. Co to/czym jest Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego?

Studium jest jednym z najważniejszych dokumentów w polskim systemie planowania przestrzennego, decydującym o rozwoju urbanistycznym całego miasta. Studium rozstrzyga zatem m.in. o formie i rodzaju zabudowy oraz przeznaczeniu poszczególnych obszarów miasta, układzie komunikacyjnym, systemie zieleni, ochronie dziedzictwa kulturowego. Dokument podzielony jest na uwarunkowania, czyli opis stanu istniejącego, oraz kierunki, które wytyczają drogę rozwoju przestrzennego, wskazując tym samym wizję miasta. Opracowanie składa się z części tekstowej i z szeregu map o różnej tematyce. Studium jest wiążące dla władz miasta przy sporządzaniu planów miejscowych, z którymi muszą być zgodne wydawane pozwolenia na budowę.

  1. Czym różni się Studium od miejscowych planów zagospodarowania przestrzennego (mpzp)?

Studium jest aktem kierownictwa wewnętrznego, czyli obowiązuje tylko władze miasta. Plan miejscowy jest aktem prawa miejscowego, a więc obowiązuje każdego. Ponadto plan miejscowy musi być zgodny ze Studium. Studium sporządzane jest dla całego miasta, a plany miejscowe dla wybranych jego obszarów. Zapisy Studium mają charakter ogólny, plany stanowią uszczegółowienie jego zapisów.

  1. Kto sporządza Studium Wrocławia?

Studium sporządza Prezydent Wrocławia, natomiast uchwala (zatwierdza) Rada Miejska Wrocławia. We Wrocławiu za tworzenie dokumentów planistycznych odpowiedzialne jest Biuro Rozwoju Wrocławia, które w imieniu Prezydenta Wrocławia sporządza projekt Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego Wrocławia.

 

  1. Jak mogę uczestniczyć w tworzeniu Studium?

Poprzez udział w organizowanych przez miasto debatach, seminariach, warsztatach, spotkaniach ze specjalistami w ramach konsultacji społecznych przed sporządzeniem projektu Studium (jesień 2015) oraz po sporządzeniu tego projektu (przewidywany termin wiosna-lato 2016). W trakcie prac przedprojektowych można złożyć wnioski do Studium (termin do 24.10.2015), a do wyłożonego do publicznego wglądu projektu Studium – uwagi.

Wnioski i uwagi będą rozstrzygnięte przez Prezydenta Wrocławia zarządzeniem, które będzie opublikowane w Biuletynie Informacji Publicznej. Ponadto głosy mieszkańców i instytucji będą upublicznione w formie interaktywnej mapy, dostępnej na stronie internetowej Studium.

Źródło artykułu: http://zaplanuj.wroclaw.pl/