Renowacja kolejnej kamienicy na Placu Piłsudskiego

Jak się dowiedzieliśmy od Radnej Osiedla Karłowice Różanka, Grażyny Bronickiej w dniu dzisiejszym Rada Miejska Wrocławia uchwaliła przyznanie dotacji, na dofinansowanie prac konserwatorskich, restauratorskich i robót budowlanychbydynku wpisanego do rejestru zabytków położonego przy Placu Piłsudskiego 5 we Wroclawiu na kwotę 169 258,00 zł (słownie: sto sześćdziesiąt dziewięć tysięcy dwieście pięćdziesiąt osiem
złotych) na remont dachu i elewacji.
Dotacje zostaną przeznaczone na pokrycie 70% nakładów w roku kalendarzowym 2016r.
Cieszymy się, że Plac Pilsudskiego doczeka się remontu kolejnej pięknej kamienicy.