PETYCJA PRZECIWKO PLANOM BUDOWY BLOKU MIESZKALNEGO PRZY PARKU KASPROWICZA

W związku z tym, że obiekt dawnej centrali telefonicznej przy ulicy Potockiego został wystawiony na sprzedaż, został złożony wniosek o wydanie pozwolenia na budowę, uwzględniający dołączenie działki przy ulicy Przerwy-Tetmajera i wybudowania na połączonych działkach zespołu trzech budynków mieszkaniowych wielorodzinnych z wbudowanym parkingiem podziemnym.
Mieszkańcy Karłowic nie zgadzają się na inwazyjną zabudowę, łączenie działek i budowanie wielorodzinnych budynków mieszkalnych w willowej, kameralnej części osiedla i złożyli PETYCJĘ do Prezydenta Miasta Wrocławia oraz wszystkich odpowiedzialnych urzędów i ich dyrektorów, ZE SPRZECIWEM WOBEC TYCH PLANÓW.

————————————————–

Poniżej przedstawiamy treść PETYCJI:

SPOŁECZNOŚĆ LOKALNA

MIESZKAŃCY OSIEDLA KARŁOWICE – Miasto Ogród WE WROCŁAWIU

 

Prezydent Miasta Wrocławia

            Pan Jacek Sutryk

                                                                                Wrocław, ul. Sukiennice 9

P E T Y C J A

 

             Dotyczy: Sprzeciw wobec planów zabudowy terenu

przy Parku Kasprowicza we Wrocławiu przy ul. Potockiego 7

(WAB.6730.26.2019.P5MZ-2, Nr kanc. 4841/2019)

 

Opis przedmiotu petycji:  Sprzeciw wobec wniosku w sprawie ustalenia warunków zabudowy przy ul. Wacława Potockiego 7 we Wrocławiu, oznaczenia geodezyjne: obręb Karłowice AM – 7 działki nr 109,110, Am – 11 część działek 112,133, dla inwestycji obejmującej rozbudowę, nadbudowę, zmianę sposobu użytkowania budynku mieszkalnego jednorodzinnego oraz budynku mieszkaniowo – usługowego na zespół 3 budynków mieszkaniowych wielorodzinnych z wbudowanym parkingiem podziemnym, z elementami infrastruktury technicznej oraz zagospodarowaniem terenu (WAB.6730.26.2019.P5MZ-2, Nr kanc. 4841/2019).

Dodatkowe objaśnienie: Działka 109 o pow.2474 m. kw. jest obecnie zabudowana jednopiętrowym budynkiem mieszkaniowo – technicznym, którego główną powierzchnię zajmuje centrala telefoniczna, ponadto na terenie działki znajduje się kontener z agregatem prądotwórczym, natomiast działka 110 o pow. 806 m. kw. zabudowana jest budynkiem jednorodzinnym. Złożony wniosek zakłada połączenie obu działek i całkowitą zmianę ich przeznaczenia poprzez wybudowanie na nich trzech budynków wielorodzinnych.

 

My niżej podpisani Mieszkańcy historycznego Osiedla Karłowice Miasta Ogrodu we Wrocławiu nie zgadzamy się na planowaną inwestycję opisaną w w/w wniosku o wydanie warunków zabudowy z dnia 14.02.2019 roku ( WAB.6730.26.2019.P5MZ-2, Nr kanc. 4841/2019), dla dobra społeczności lokalnej jak również Miasta Wrocławia.

UZASADANIENIE

1. Zgodnie z zapisami Studium Uwarunkowań i Kierunków Zagospodarowania Przestrzennego Wrocławia wymienione w zawiadomieniu działki znajdują się w zespole urbanistycznym – mieszkaniowym kameralnym KARŁOWICE.

W otoczeniu planowanej inwestycji znajduje się zabudowa kameralna jednorodzinna,

Zgodnie z polityką i strategią rozwoju Miasta Wrocławia zawartą w powołanym Studium układy mieszkaniowe jednorodzinne powinny być uzupełniane wyłącznie formami zabudowy jednorodzinnej, takimi samymi jak występujące w danym układzie.

 

2. Ze względu na planowaną zabudowę wielorodzinną planowana inwestycja jest całkowicie sprzeczna z wytycznymi Studium i z kameralnym charakterem i stylem osiedla Karłowice. Budowa 3 budynków wielorodzinnych wraz z infrastrukturą na terenie, który stanowi część historycznego założenia Miasta – Ogrodu Karłowice, zniszczy całkowicie układ urbanistyczny, który przez dziesiątki lat był chroniony i nadal powinien być chroniony zgodnie z Zasadami Zrównoważonego Rozwoju.

3.Historyczne założenie Miasta Ogrodu Karłowice wymaga zachowania ładu przestrzennego i zachowania bezwzględnych norm zawartych w przepisach dotyczących Ochrony Środowiska. Planowana inwestycja niepokojącą ingeruje w sąsiadujący z nią Park im. Jana Kasprowicza, będzie miała, zarówno w fazie budowy, jak i później, negatywny wpływ na starodrzew, pozostałą roślinność, zwierzęta i cały ekosystem założenia parkowego, poprzez zwiększenie gęstości zaludnienia i intensywności ruchu.

Park Kasprowicza był, jest i powinien pozostać dla okolicznych mieszkańców oazą ciszy, spokoju i czystego powietrza. Niestety planowana inwestycja nie wpisuje się pozytywnie w charakter założenia parkowego, wprowadzi hałas, zanieczyszczenia, brud, spaliny, zwłaszcza, że wniosek przewiduje „otwarcie” na park budowanego osiedla. Obecnie zabudowane działki oddzielone są od parku ogrodzeniami lub ulicą, natomiast planowane faktyczne połączenie  budowanego osiedla z parkiem stwarza realne niebezpieczeństwo jego szybkiej dewastacji. Jest to absolutnie niezgodne z aplikacją Miasta Wrocławia jako Zielonej Stolicy Europy.

4. Na działce 109 objętej wnioskiem historycznie znajdował się Kościół Ewangelicki wraz z przyległym cmentarzem, teren ten należy przeznaczyć pod obszary zielone, ponieważ zgodnie z zapisami Studium, tereny pocmentarne powinny być zachowane jako tereny zielone.

Planowana inwestycja stanowi realne zagrożenie dla sąsiadujących z nią budynków mieszkalnych. Planowana budowa parkingu podziemnego pod inwestycją nie uwzględnia warunków posadowienia – głębokości i rodzajów fundamentów jak również stanu technicznego otaczających domów. Głównym zagrożeniem są pracę związane z wykonaniem wykopu pod parking, poziom wód gruntowych może ulec zmianie przy tego rodzaju pracach. Prowadzone prace budowlane spowodują uszkodzenia i pęknięcia okolicznych budynków zbudowanych w okresie przedwojennym, wśród których w najbliższym sąsiedztwie planowanej inwestycji jest budynek, który już musiał zostać zabezpieczony poprzez spięcie „klamrami”. Należy brać po uwagę, że większość budynków w okolicy została wybudowana na początku XX wieku, przetrwały działania wojenne ale mogą nie przetrwać budowy parkingu podziemnego. Przy tego typu pracach poziom wód gruntowych ulegnie zmianie, co będzie miało wpływ na posadowienie i zawilgocenie budynków, które mają rozwiązania izolacyjne dostępne na ówczesne czasy i dobrane do istniejącego wówczas poziomu wód gruntowych (gdy były budowane nie planowano w tym rejonie żadnych parkingów podziemnych).

Planowana inwestycja nie spełnia warunków w zakresie dobrego sąsiedztwa przewidzianych w art. 61 Ustawy o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym. Zgodnie z poszczególnymi punktami art. 61 ust. 1 tej ustawy, wydanie decyzji o warunkach zabudowy jest możliwe jedynie w przypadku łącznego spełnienia następujących warunków;

Pkt 1) co najmniej jedna działka sąsiednia, dostępna z tej samej drogi publicznej, jest zabudowana w sposób pozwalający na określenie wymagań dotyczących nowej zabudowy w zakresie kontynuacji funkcji, parametrów, cech i wskaźników kształtowania zabudowy oraz zagospodarowania terenu, w tym gabarytów i formy architektonicznej obiektów budowlanych, linii zabudowy oraz intensywności wykorzystania terenu;

Pkt 3) istniejące lub projektowane uzbrojenie terenu, z uwzględnieniem ust. 5, jest wystarczające dla zamierzenia budowlanego;

Pkt 5) decyzja jest zgodna z przepisami odrębnymi.

Ad pkt 1) Planowana inwestycja na działce utworzonej z połączenia działek 109 i 110 nie spełnia  przedmiotowego warunku, ponieważ wszystkie sąsiednie działki wokół nowo utworzonej, dostępne z tej samej drogi publicznej, tj. z ulic Potockiego i Tetmajera, zabudowane są budynkami jednorodzinnymi.

Ad pkt 3) Zgodnie z ustawą przez uzbrojenie terenu należy również rozumieć drogi (art. 2 pkt 13 ustawy). Ulice: Potockiego, Tetmajera, Orkana, Dygasińskiego z częścią ul. Berenta stanowią częściowo zamknięty rejon otoczony od południa i zachodu linią kolejową, kanałem Odry i Parkiem Kasprowicza, jedynie od wschodu skomunikowany z miastem dojazdem do ulic Boya Żeleńskiego i al. Kasprowicza. Wąskie ulice tego rejonu, zaprojektowane na początku XX w. stosownie do charakteru osiedla, już obecnie są zatłoczone parkowanymi samochodami. Planowana inwestycja spowoduje zwiększenie liczby samochodów parkujących na tych ulicach, co doprowadzi do dewastacji chodników i terenów zielonych (z parkiem włącznie) i konfliktów z innymi mieszkańcami. Ponadto zwiększona ilość samochodów wewnątrz rejonu znacznie utrudni wyjazd z niego, już obecnie z uwagi na zatłoczenie al. Kasprowicza i ul. Boya Żeleńskiego wyjazd z naszego rejonu zabiera dużo czasu.

Ad pkt 5) Prawo ochrony środowiska (Ustawa z dnia 27 kwietnia 2001 r.) wymaga dostosowania funkcji, struktury i intensywności zabudowy do uwarunkowań przyrodniczych. Planowana inwestycja zaburza dotychczasowy układ zabudowy rejonu, w którym jest planowana, poprzez radykalne zagęszczenie zabudowy i wprowadzenie chaosu w układzie budynków. Oprócz negatywnego wpływu na Park Kasprowicza i stosunki wodne inwestycja znacząco utrudni wymianę powietrza w okolicy, przez co utrudni walkę ze smogiem.

My Mieszkańcy Karłowic Miasta – Ogrodu, nie zgadzamy się na stopniowe pogarszanie jakości i komfortu naszego życia poprzez nieakceptowalne społecznie decyzje władz naszego Miasta.

W przypadku braku pozytywnego rozpatrzenia naszej Petycji jesteśmy gotowi jako społeczność lokalna do wszelkich przewidzianych prawem form protestu w obronie zachowania tożsamości naszej małej Ojczyzny.

Oprócz wyrażenia naszego sprzeciwu, wnioskujemy również o jak najszybsze opracowanie Miejscowego Planu Zagospodarowania Przestrzennego, w tym o wykonanie raportu ekofizjograficznego, dla obszaru Osiedla Karłowice – uwzględniającego niepowtarzalny, kameralny i zabytkowy charakter Naszego Osiedla i o niewydawanie warunków zabudowy dla inwestycji zmieniających istniejący charakter zabudowy osiedla, jak w przypadku będącej przedmiotem naszego sprzeciwu, do czasu uchwalenia planu zagospodarowania przestrzennego.

 

Jedna myśl na temat “PETYCJA PRZECIWKO PLANOM BUDOWY BLOKU MIESZKALNEGO PRZY PARKU KASPROWICZA

  • 5 maja 2019 o 21:47
    Permalink

    Karłowice były nazwane osiedlem-ogrodem i w ich planie nie było miejsca na tego typu zabudowy. Już osiedle, które powstało przy ul. Chrzanowskiego spowodowało, iż pobliskie działki znacznie straciły na wartości. Ludzie w domkach obok borykają się z mniejszym ciśnieniem wody w kranach, problemami kanalizacyjnymi oraz samochodami, które wiecznie są zapakowane przed ich posesjami przez ludzi mieszkających w blokach. Nie warto iść w tym kierunku i takie same utrudnienia sprowadzić na mieszkańców działek graniczących z terenem przyszłej zabudowy. Mamy we Wrocławiu na prawdę wiele miejsc, które o wiele bardziej nadają się na tego typu zabudowy. Karłowice z pewnością nie są jednym z tych miejsc.

Komentarze są wyłączone.