Kandyduj do Rady Osiedla – 24 marca kończy się termin zgłaszania kandydatów!

Jesteś aktywny i chcesz działać społecznie?

Zostań radnym osiedlowym!

Wystarczy zebrać 15 podpisów poparcia sąsiadów aby wystartować w wyborach!

Termin składania kandydatur upływa 24 marca 2017 roku.

Zachęcamy mieszkańcach interesujących się losami naszej dzielnicy, dbających o otoczenie, wspierających sąsiadów, mających pomysł w jaki sposób poprawić warunki życia na Naszym Osiedlu Różanka, Polanka, Karłowice, Mirowiec!

Wzory formularzy zgłoszeniowych dostępne są na bip.um.wroc.pl
Członkowie rad osiedli reprezentują mieszkańców, przekazując informacje o ich potrzebach i oczekiwaniach władzom miasta. Mogą to robić w formie wniosków lub opinii. Radni wykonują swoje zadania najczęściej w czasie wolnym od nauki czy pracy zawodowej.

Niezależny Portal Osiedla Karłowice-Różanka wspiera niezależnych kandydatów.

W razie pytań można się z nami kontaktować poprzez adres e-mail: kontakt@karlowice-rozanka.com.pl oraz przez Facebooka OsiedleKarlowiceRozankaWroclaw

Na pytania odpowiada Rada Miejsca drogą elektroniczną na adres: mkw@um.wroc.pl lub telefonicznie w trakcie dyżurów członków Miejskiej Komisji Wyborczej tel. 71 777 99 71.

Kto może zostać radnym?

Radnym może zostać osoba, która najpóźniej w dniu głosowania ukończy 18 lat oraz posiada obywatelstwo polskie lub innego kraju UE, stale zamieszkuje na obszarze osiedla, do którego kandyduje i jest wpisana do stałego rejestru wyborców na terenie tego osiedla oraz
 • nie jest pozbawiona praw publicznych prawomocnym orzeczeniem sądu,
 • nie jest pozbawiona praw wyborczych prawomocnym orzeczeniem Trybunału Stanu,
 • nie jest ubezwłasnowolniona prawomocnym orzeczeniem sądu,
 • nie jest skazana prawomocnym wyrokiem na karę pozbawienia wolności za przestępstwo umyślne ścigane z oskarżenia publicznego lub umyślne przestępstwo skarbowe,
 • nie jest osobą, wobec której wydano prawomocne orzeczenie sądu stwierdzające utratę prawa wybieralności w związku ze złożeniem nieprawdziwego oświadczenia lustracyjnego,
 • w przypadku obywatela Unii Europejskiej niebędącego obywatelem polskim — nie jest pozbawiona prawa wybieralności w państwie członkowskim Unii Europejskiej, którego jest obywatelem.
  okregi
Zgłoszenia kandydatów na radnych przyjmuje Miejska Komisja Wyborcza od 7 marca do 24 marca 2017 r., (budynek Urzędu Miejskiego Wrocławia, Sukiennice 9, pok. 211).
Zgłoszenia będą przyjmowane przez Miejską Komisję Wyborczą w następujących terminach:
 • 20 marca 2017 r. (poniedziałek) w godzinach od 15:30 do 17:00
 • 21 marca 2017 r. (wtorek) w godzinach od 15:30 do 17:00
 • 22 marca 2017 r. (środa) w godzinach od 15:30 do 17:00
 • 23 marca 2017 r. (czwartek) w godzinach od 15:30 do 17:00
 • 24 marca 2017 r. (piątek) w godzinach od 15:30 do 17:00
Szczegóły na stronie www

Pytania w sprawie rejestracji można składać:

drogą elektroniczną na adres: mkw@um.wroc.pl lub telefonicznie w trakcie dyżurów członków Miejskiej Komisji Wyborczej tel. 71 777 99 71.

W celu przeprowadzenia wyborów do Rad Osiedli Wrocławia Miejska Komisja Wyborcza ustaliła liczbę okręgów wyborczych, ich granice i numery oraz liczbę wybieranych w nich radnych a także siedziby obwodowych komisji wyborczych.[tx_divider size=”24″]

Zadania Rady Osiedla

Podstawowym zadaniem rady osiedla jest wspieranie działań mających na celu poprawę życia mieszkańców. Rada może np. wystąpić do władz Miasta z wnioskiem o powstanie na osiedlu nowego domu kultury, szkoły, przedszkola, czy ośrodka sportu. Może podjąć inicjatywę w sprawie zmiany w rozkładzie jazdy MPK lub organizacji ruchu na osiedlu, o stworzenie miejsca zieleni służącego okolicznym mieszkańcom. Rada osiedla opiniuje także ilość i lokalizację punktów sprzedaży alkoholu na osiedlu, jak też może wnosić uwagi do projektu miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego.

Rada zarządza finansami osiedla przyznanymi z budżetu miasta (w 2016 r. do rad osiedli trafiło ok. 1,8 mln zł) oraz występuje o dodatkowe środki na działania społeczne w tym świetlice środowiskowe, kluby seniora, festyny, imprezy okolicznościowe (w 2016 r. było to ok. 1 mln zł). Wszystkie te zadania realizuje we współpracy z władzami Miasta, organizacjami pozarządowymi oraz innymi osiedlami.

Mimo że rada osiedla jest przede wszystkim ciałem opiniodawczym, może mieć realny wpływ na jakość życia na osiedlu. Aktywni radni osiedlowi mogą wystąpić o dotacje na działania na rzecz mieszkańców, np. zamontowanie progów zwalniających, utworzenie dodatkowych przejść dla pieszych, zmiany w komunikacji publicznej. Co roku Gmina Wrocław analizuje również wnioski rad osiedli w sprawie większych inwestycji (tzw. karty inwestycyjne). Mogą one dotyczyć np. powstania nowej szkoły, ośrodka sportu, placu zabaw czy parku.

Rada osiedla opiniuje kluczowe dla mieszkańców kwestie zw. z komunikacją miejską czy inwestycjami na osiedlu. Rada dysponuje własnym budżetem, może też wystąpić o dotację lub dofinansowanie na konkretne projekty.

Wybory do rad osiedli we Wrocławiu 2017