UWAGA GIMNAZJALIŚCI! – 8.04.2017 DRZWI OTWARTE w LO XIV

LO XIV informuje:
„Dzień Otwartych Drzwi
Zapraszamy na Dzień Otwartych Drzwi 8 kwiet­nia 2017 r.
W pro­gra­mie mię­dzy innymi:
  • lek­cje otwarte z różnych przedmiotów
  • do­świad­cze­nia w la­bo­ra­to­rium che­micz­nym, bio­lo­gicz­nym i fizycznym
  • Jarmark Matematyczny
  • Multilingwalna Czternastka
  • Szkolny Ośrodek Kariery — in­for­ma­cja na te­mat rekrutacji
  • tur­niej brydża sportowego
  • wolny wstęp do obiek­tów spor­to­wych (ba­sen, lo­do­wi­sko, sala bi­lar­dowa, sala gim­na­styczna) — obo­wią­zuje od­po­wiedni strój
Szczegółowy pro­gram — wkrótce! A już teraz zapraszamy na wir­tu­alny spa­cer po szkole!
Zachęcamy do od­wie­dze­nia strony Liceum Ogólnokształcącego Nr XIV im. Polonii Belgijskiej na por­talu spo­łecz­no­ścio­wym Facebook.”
Więcej na temat szkoły: LO XIV