Przetarg na sprzedaż nieruchomości ul. Bolesława Krzywoustego 52

Prezydenta Wrocławia ogłasza przetarg ustny nieograniczony na sprzedaż nieruchomości gruntowej niezabudowanej ul. Bolesława Krzywoustego 52 KW WR1K/ 00194534/8 . Obręb Karłowice AM-18, dz. nr 19/3 i 19/5. (Bp, dr).

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

O G Ł O S Z E N I E O P R Z E T A R G U Załącznik do zarządzenia nr 8117/17
WNS/290/17 z dnia 5 października 2017 r. Prezydenta Wrocławia
PREZYDENT WROCŁAWIA z dnia 5 października 2017 r.
na podstawie: art. 38 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami (Dz. U. z 2016 r. poz. 2147, z późn. zm.), § 3, § 6 i § 13 rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 14 września 2004 r. w sprawie
sposobu i trybu przeprowadzania przetargów oraz rokowań na zbycie nieruchomości (Dz. U. z 2014 r. poz. 1490), zarządzenia nr 7805/17 Prezydenta Wrocławia z dnia 21 sierpnia 2017 r. w sprawie
przeznaczenia do sprzedaży w trybie przetargowym nieruchomości niezabudowanej, położonej przy ul. Bolesława Krzywoustego 52, stanowiącej własność Gminy Wrocław
ogłasza przetarg ustny nieograniczony na sprzedaż nieruchomości gruntowej niezabudowanej
Nieruchomość
z oznaczeniem
KW
Oznaczenie
nieruchomości
wg danych
ewidencyjnych
gruntów i współrzędne
GPS
Powierzchnia

nieruchomości

w m2
Przeznaczenie nieruchomości
zgodnie z miejscowym planem
zagospodarowania
przestrzennego
Cena
wywoławcza
w złotych
Wadium
w złotych
Cena nieruchomości
i termin jej wpłacenia
Minimalna
wysokość
postąpienia
w złotych
1 2 3 4 5 6 7 8
ul. Bolesława
Krzywoustego
52
KW WR1K/
00194534/8
Obręb Karłowice
AM-18, dz. nr 19/3 i
19/5. (Bp, dr)
N: 51.13830
E: 17.07500
1195
Usługi (m.in. handel
detaliczny
małopowierzchniowy, biura,
rozrywka, gastronomia,
edukacja, terenowe i kryte
urządzenia sportowe,
poradnie i pracownie
medyczne, produkcja
drobna).
670.000,00
+VAT
(słownie:
sześćset
siedemdziesiąt
tysięcy)
60.000,00
(słownie:
sześćdziesiąt
tysięcy)
Sprzedaż następuje za cenę osiągniętą w
przetargu, powiększoną o należy podatek VAT.
Cena ta płatna jest przed podpisaniem umowy
notarialnej, najpóźniej dzień przed zawarciem
tej umowy. Datą dokonania wpłaty całej
kwoty jest data uznania rachunku
bankowego Gminy Wrocław.
6.700,00
(słownie:
sześć
tysięcy
siedemset)
1. Przetarg odbędzie się w siedzibie Urzędu Miejskiego Wrocławia – Wrocław, pl. Nowy Targ 1-8 w sali nr 215, dnia 19 grudnia 2017 r. o godz. 1000
2. Uczestnicy przetargu zobowiązani są posiadać: dokument tożsamości; potwierdzenie wniesienia wadium. Dla
podmiotów innych niż osoby fizyczne: aktualny wydruk z Krajowego Rejestru Sądowego lub z innego właściwego
rejestru; numer NIP w przypadku cudzoziemców – osób prawnych (w rozumieniu ustawy z 24.03.1920 r. o
nabywaniu nieruchomości przez cudzoziemców– Dz. U. z 2016 r. poz. 1061, z późn. zm.) – odpis z właściwego
rejestru przetłumaczony przez tłumacza przysięgłego; w razie potrzeby pełnomocnictwo do udziału w przetargu.
3. Wadium w wysokości określonej powyżej uczestnicy przetargu wnoszą w pieniądzu, przez dokonanie wpłaty
przelewem najpóźniej do dnia 12 grudnia 2017 r. na konto– nr 36 1020 5226 0000 6302 0417 7655 Gmina
Wrocław, pl. Nowy Targ 1-8, 50-141 Wrocław. Datą dokonania wpłaty wadium jest data uznania rachunku
bankowego Gminy. Dowodem wniesienia wadium jest potwierdzenie z banku.
4. O wysokości postąpienia decydują uczestnicy przetargu, z tym że postąpienie nie może wynosić mniej niż 1%
ceny wywoławczej, z zaokrągleniem w górę do pełnych dziesiątek złotych.
5. Wadium wpłacone przez uczestnika, który przetarg wygrał, zalicza się na poczet ceny nabycia nieruchomości.
6. Osobom, które nie wygrały przetargu, wadium zwraca się niezwłocznie po odwołaniu albo zamknięciu przetargu,
jednak nie później niż przed upływem 3 dni od dnia odpowiednio: odwołania, zamknięcia, unieważnienia lub
zakończenia przetargu wynikiem negatywnym.
7. Gmina Wrocław zawiadomi osobę ustaloną jako Nabywca nieruchomości o miejscu i terminie zawarcia umowy
sprzedaży najpóźniej w ciągu 21 dni od dnia rozstrzygnięcia przetargu. W przypadku nieprzystąpienia Nabywcy
do zawarcia umowy notarialnej, tj. niestawienia się w miejscu i terminie podanym w zawiadomieniu lub braku
wpłaty ceny nieruchomości do dnia zawarcia umowy Prezydent Wrocławia może odstąpić od zawarcia umowy, a
wpłacone wadium nie podlega zwrotowi.
8. Gmina Wrocław nie wyraża zgody na przelew wierzytelności dotyczącej zawarcia umowy sprzedaży wynikającej z
wygrania przetargu.
9. Koszty sporządzenia umowy notarialnej oraz opłaty sądowe związane z dokonaniem wpisów w księdze wieczystej
ponosi Nabywca.
10. Sprzedaż nieruchomości objęta jest 23% stawką podatku VAT na podstawie art. 41 ust. 1, w związku z art. 146a
pkt 1 ustawy z dnia 11 marca 2004 r. o podatku od towarów i usług (Dz. U. z 2017 r. poz. 1221, z późn. zm.).
11. Sposób zagospodarowania nieruchomości określa miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego dla części
zespołu urbanistycznego Kowale Komercyjne we Wrocławiu (uchwała nr XL/1263/09 Rady Miejskiej Wrocławia z dnia 22 października 2009 r. ogłoszona w Dzienniku Urzędowym
Województwa Dolnośląskiego z 1 grudnia 2009 r., Nr 206, poz. 3716). Teren na rysunku planu
oznaczony jest symbolem 6U. Teren leży w strefie ochrony konserwatorskiej zabytków
archeologicznych, w której to strefie prowadzenie prac ziemnych należy opiniować z właściwymi
służbami ochrony zabytków. Wersja elektroniczna planu zagospodarowania przestrzennego dostępna
jest na stronach internetowych Urzędu pod adresem: www.bip.um.wroc.pl (Prawo lokalne). Serwis
umożliwiający oglądanie map katastralnych Wrocławia (dostęp publiczny) www.zgkikm.wroc.pl.
12. Gminie Wrocław przysługuje ustawowe prawo pierwokupu na warunkach określonych w art. 109 ust. 1
pkt 1 ustawy o gospodarce nieruchomościami, w przypadku sprzedaży przez Nabywcę nieruchomości
niezabudowanej.
13. Niezbędną infrastrukturę potrzebną do funkcjonowania obiektu oraz ewentualną przebudowę
istniejącego uzbrojenia terenu Nabywca wykona własnym staraniem w porozumieniu z właścicielami
sieci.
14. Na nieruchomości rosną drzewa i krzewy. W przypadku kolizji inwestycji z zielenią, ewentualne
usunięcie drzew i krzewów może nastąpić na zasadach określonych w ustawie o ochronie przyrody z
dnia 16 kwietnia 2004 r. (Dz. U. z 2016 r., poz. 2134, z późn. zm.).
15. Na granicy działki nr 19/5 z działką nr 19/6 znajduje się studzienka kanalizacyjna. Teren
nieruchomości znajduje się nieznacznie poniżej poziomu ulicy.
16. Niezbędną infrastrukturę drogową potrzebną do skomunikowania nieruchomości z drogą publiczną
Nabywca wykona własnym staraniem na podstawie ustawy z dnia 21 marca 1985 r. o drogach
publicznych (Dz. U. z 2016 r. poz. 1440, z późn. zm.). Budowę i przebudowę dróg publicznych
spowodowane inwestycją wykona Inwestor przedsięwzięcia zgodnie z art. 16 ww. ustawy.
17. Nabywca przejmuje nieruchomość w stanie istniejącym. Zbywca nie ponosi odpowiedzialności za wady
ukryte nieruchomości, będącej przedmiotem przetargu.
18. Nieruchomość nie leży na terenie specjalnej strefy rewitalizacji, ani taka strefa nie została utworzona w
rozumieniu ustawy z dnia 9 października 2015 r. o rewitalizacji (Dz. U. z 2017 r. poz. 1023).
19. Nieruchomość nie spełnia warunków art. 37a ustawy z dnia 28 września 1991 r. o lasach (Dz. U. z
2017 r. poz. 788), w szczególności nie stanowi lasu w rozumieniu art. 3 ww. ustawy i nie jest objęta
uproszczonym planem urządzenia lasu lub decyzją, o której mowa w art. 19 ust. 3 ww. ustawy.
20. Cudzoziemcy (w rozumieniu ustawy z dnia 24 marca 1920 r. o nabywaniu nieruchomości przez
cudzoziemców) w przypadku wygrania przetargu zobowiązani są przed zawarciem umowy notarialnej
uzyskać zgodę Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji na nabycie nieruchomości w przypadkach,
gdy zgoda ta jest wymagana.
21. Prezydent Wrocławia ma prawo odwołania przetargu z ważnych powodów.
22. Informacje o nieruchomości można uzyskać w Dziale Promocji Wydziału Nabywania i Sprzedaży
Nieruchomości Urzędu Miejskiego Wrocławia pok. 126 i 127, pl. Nowy Targ 1-8, wns@um.wroc.pl,
tel. +48-71-777-72-83 do 86. Dostęp do wszystkich ofert w Giełdzie Nieruchomości pod
adresem: www.um.wroc.pl/gn.
PREZYDENT WROCŁAWIA
Z up. PREZYDENTA
Adam Grehl
Wiceprezydent Wrocławia