Wymień piec węglowy – Urząd Miejski Wrocławia dopłaci do 12000 zł z programu KAWKA

 

Ruszył program, ponad 12 milionów zł czeka na mieszkańców chcących zmodernizować swój system ogrzewania. Wnioski można składać do 29 września 2017 r. 

Wydział Środowiska i Rolnictwa Urzędu Miejskiego Wrocławia ogłasza nabór wniosków o udzielanie dotacji. Dotacje z budżetu Miasta pokryją aż 70 % kosztów poniesionych przez mieszkańców (maksymalnie 12 000 zł), którzy zdecydują się na wymianę pieców i kotłowni opalanych węglem.

Celem programu KAWKA jest przeciwdziałanie niskiej emisji, czyli emisji na niskiej wysokości szkodliwych pyłów i gazów. Walka z niską emisją jest niezwykle ważnym zadaniem, w które powinien zaangażować się każdy z nas. Możemy więc działać bezpośrednio – na przykład poprzez wymianę pieca opalanego węglem, ale też i pośrednio – informując innych o szkodliwości niskiej emisji.

Rozliczenie środków przeznaczonych na realizację programu musi nastąpić do 20.10.2017 r.

Na co można uzyskać dotację KAWKA:

Dotacja celowa może być udzielona na realizację zadań inwestycyjnych z zakresu ochrony środowiska obejmujących:
1. trwałą likwidację, w lokalach mieszkalnych oraz pomieszczeniach pomocniczych i przynależnych lub nieruchomościach o charakterze mieszkalnym, systemu ogrzewania opartego na paliwie węglowym i jego zamianę na:
a) podłączenie do miejskiej sieci ciepłowniczej,
b) ogrzewanie gazowe,
c) ogrzewanie elektryczne,
d) odnawialne źródło energii,
przy czym zastosowane rozwiązanie musi technicznie uniemożliwić spalanie paliw węglowych lub innych nieprzeznaczonych do ogrzewania substancji;
2. podłączenie ciepłej wody użytkowej związane z trwałą likwidacją ogrzewania węglowego, o której mowa w pkt.1;
3. instalację kolektorów słonecznych przeznaczonych do wytwarzania ciepła do podgrzewania ciepłej wody użytkowej, związane z trwałą likwidacją ogrzewania węglowego, o której mowa w pkt.1;
4. termomodernizację w przypadku lokali mieszkalnych oraz pomieszczeń pomocniczych i przynależnych znajdujących się w budynkach wielorodzinnych, zgodnie z zakresem wynikającym z audytu energetycznego, wyłącznie jako element towarzyszący trwałej likwidacji ogrzewania opartego na paliwie węglowym, o której mowa w pkt. 1.

Kto może ubiegać się o dotację KAWKA:

Osoby fizyczne będące właścicielami lub posiadające inny tytuł prawny do lokali mieszkalnych lub nieruchomości o charakterze mieszkalnym, położonych w granicach administracyjnych Wrocławia.

Do kiedy możemy składać wniosek KAWKA:

Wnioski o udzielenie dotacji w roku 2017 można składać od dnia ogłoszenia naboru do 29 września 2017 r. (załącznik nr 1 do Ogłoszenia). Przez datę złożenia wniosku rozumie się datę wpływu kompletnego wniosku do sekretariatu Wydziału Środowiska i Rolnictwa Urzędu Miejskiego Wrocławia.

Gdzie składać wniosek KAWKA:

Wnioski można składać w sekretariacie Wydziału Środowiska i Rolnictwa Urzędu Miejskiego Wrocławia, ul. Wojciecha Bogusławskiego 8,10, Wrocław, pok. 403 lub przesłać na adres: Wydział Środowiska i Rolnictwa, Urząd Miejski Wrocławia, ul. Wojciecha Bogusławskiego 8,10; 50-031 Wrocław.

Skąd wziąć wzór wniosku KAWKA:

Wzory wniosku o udzielenie dotacji, pełnomocnictw, wniosku o rozliczenie dotacji oraz protokołów realizacji zadania stanowią załączniki do niniejszego ogłoszenia:

DOKUMENTY I ZAŁĄCZNIKI

Załącznik 1 – Wniosek o udzielenie dotacji.pdf 63,26 kb
Załącznik 2 – pełnomocnictwo pojedyncze.pdf 27,09 kb
Załącznik 3 – pełnomocnictwo zbiorowe.pdf 49,91 kb
Załącznik 4 – Wniosek o rozliczenie dotacji.pdf 59,21 kb
Załącznik 5 – Protokół likwidacji.pdf 35,66 kb
Załącznik 6 – Protokół instalacji.pdf 46,01 kb
Załącznik 7 – Protokół termomodernizacji.pdf 34,77 kb
Załącznik 8 – Zestawienie kosztów.pdf 30,55 kb

Dodatkowo wzory wniosków dostępne są sekretariacie Wydziału Środowiska i Rolnictwa Urzędu Miejskiego Wrocławia, ul. Wojciecha Bogusławskiego 8,10, Wrocław, pok. 403 oraz na stronie Biuletynu Informacji Publicznej Urzędu Miejskiego Wrocławia.

Co dołączyć do wniosku KAWKA:

Do wniosku o udzielenie dotacji należy dołączyć dokumenty w nim wskazane. W razie wątpliwości co do zasadności udzielenia dotacji Dotujący może zażądać przedłożenia dowodów potwierdzających, iż w lokalu istnieje czynne i ogrzewające cały lokal ogrzewanie węglowe. Jeżeli jest więcej niż jeden Wnioskodawca należy ustanowić pełnomocnika do reprezentacji Wnioskodawców w postępowaniu o udzielenie i rozliczenie dotacji (załączniki nr 2 lub 3 do Ogłoszenia). Wpływające wnioski realizowane będą w pierwszej kolejności ze środków programu KAWKA II, a po ich wykorzystaniu ze środków programu KAWKA I bez konieczności zmiany wniosków o udzielenie dotacji.

W jakim czasie należy zrealizować i rozliczyć dotację KAWKA:

Realizacja i rozliczenie zadań objętych umową o udzielenie dotacji winno nastąpić w terminie 3 miesięcy od daty podpisania umowy dotacyjnej. Przed upływem tego terminu Dotowany obowiązany jest przedłożyć wniosek o rozliczenie dotacji (załącznik nr 4 do Ogłoszenia). Do wniosku o rozliczenie dotacji należy dołączyć dokumenty w nim wskazane, w tym protokoły realizacji zadania sporządzone na odpowiednich formularzach stanowiących załączniki nr 5, 6 i 7 do niniejszego Ogłoszenia, zestawienie kosztów sporządzone wg wzoru stanowiącego załącznik nr 8 do Ogłoszenia oraz faktury/rachunki dokumentujące koszty wykonania inwestycji, tj.:
• faktury na zakup materiałów i faktury obejmujące koszty robocizny, wystawione na Beneficjenta
ewentualnie
• faktury za realizację zadania zawierające łączny koszt materiałów i robocizny wystawione na Beneficjenta oraz kopie faktur za zakup materiałów wystawionych na Wykonawcę.
W szczególnie uzasadnionych przypadkach, na wniosek Dotowanego złożony wraz z wnioskiem o udzielenie dotacji, Dotujący może wyrazić zgodę na przedłużenie terminu realizacji zadania.

Gdzie uzyskać szczegółowe informacje na temat programu KAWKA:

Szczegółowe informacje dotyczące zasad udzielania dotacji można uzyskać w:
Wydziale Środowiska i Rolnictwa Urzędu Miasta Wrocławia
1. Wojciecha Bogusławskiego 8,10 pok. 403
lub pod numerami telefonu: 71 777 77 77 i 71 777 91 00
Szczegóły informacji można znaleźć na stronie www.wroclaw.pl

 

Źródło informacji: http://www.wroclaw.pl/srodowisko/kawka-2017-ogloszenie-o-naborze